Технологія проведення моніторингу для визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян України

Технологія проведення моніторингу

для визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян України

 

Устименко В.А. д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України,

заслужений юрист України

Заблодська І.В. д.е.н., професор

Інститут економіко-правових досліджень НАН України

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094 було затверджено Комплексну державну програму щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року [1].

Метою Програми є розв’язання основних проблем громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України (далі – переселені громадяни), та зниження рівня соціальної напруженості серед них і в суспільстві; сприяння інтеграції та соціальній адаптації таких осіб за новим місцем проживання; допомога в забезпеченні створення належних умов для життєдіяльності, прав та реалізації потенціалу; забезпечення соціальної, медичної, психологічної та матеріальної підтримки; створення передумов для компенсації завданої їм майнової (матеріальної) та моральної шкоди; створення сприятливих умов для добровільного повернення на місця попереднього проживання (за умови повного фактичного припинення бойових дій на територіях, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження).

Також було затверджено план заходів для виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року. У якому одним із завдань (сьомим) є – створення системи моніторингу та оцінювання ефективності заходів щодо інтеграції, соціальної адаптації та захисту переселених громадян на національному та регіональному рівні, а заходом установлено – визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян. Цей захід виконано Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та розроблено технологію проведення моніторингу задля визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян України, етапи якої наведено на рис.1.

На першому етапі (інформаційному) відбувається збір статистичної інформації у регіонах України (Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Харківської, Київської і Запорозької областей) щодо кількості переселених громадян, оскільки найбільше внутрішньо переміщених осіб розміщено саме у цих регіонах. На другому етапі (методичному) було запропоновано розраховувати коефіцієнт рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян, який розраховується через відношення кількості переселених громадян у цілому в регіоні до кількості переселених громадян, які знайшли роботу та працевлаштувалися у цьому регіоні. Оскільки саме працевлаштування може свідчити про соціальну адаптацію та інтеграцію переселених громадян до громад, які їх прийняли. На третьому етапі (аналітичному) здійснюються розрахунки та визначаються коефіцієнти рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян для кожного регіону.

Моніторинг

Рис. 1. Етапи технології проведення моніторингу для визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян

Квантифікація результатів використання технології проведення моніторингу задля визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян наведено у таблиці 1.

 

 

Область

Загальна кількість громадян, які перемістилися до області

(тис осіб)

Кількість громадян працевлаштованих у регіоні

(тис осіб)

Коефіцієнт рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян

Коментар

Kпг

Kпр

Kрсаіпг

Луганська

254128

30025 8,46

Поганий рівень

Донецька

690572

124156 5,56

Середній рівень

Дніпропетровська

75530

25805 2,92

Гарний рівень

Харківська

211700

17500 12,09

Дуже поганий рівень

Київська

47874

20663 2,32

Високий рівень

Запорізька

67 267

н/д

   
Таблиця 1. Результати використання технології проведення моніторингу

Проте слід зауважити, що коефіцієнт рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян ніколи не може дорівнювати 1, оскільки серед переселених громадян є такі, що працюють не офіційно, а також є пенсіонери, студенти, діти, інваліди тощо. Тому має бути проведений ще більш ретельний аналіз задля отримання релевантних результатів. Але у наближеному підході, цей коефіцієнт має сенс та доводить, що найкращій показник має Київська область, оскільки коефіцієнт максимально наблизився до 1. Найгірший показник у Харківській області, оскільки туди переїхало багато громадян, адже працевлаштовано дуже мало. Так ситуація склалася через велику кількість переїхавших пенсіонерів, які не працюють.

Отже, запропонована технологія проведення моніторингу для визначення рівня соціальної адаптації та інтеграції переселених громадян потребує корегування за умов наявності відповідної статистичної релевантної інформації.

Література

  1. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1094 про затвердження Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року [Елект­ронний ресурс].