Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки

k11913530

Центр перспективних досліджень і співробітництва

з прав людини у сфері економіки

ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України»

Центр створений у 2017 році з метою сприяння вдосконаленню економіко-правового регулювання розвитку економічних відносин в Україні на засадах верховенства права, прав людини та соціальної відповідальності суб’єктів господарювання у контексті євроінтеграційних і глобалізаційних процесів.

Актуальність його роботи обумовлена широкими рамками міжнародних зобов’язань України перед ООН, Радою Європи, Європейським Союзом, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та ін. На їх реалізацію спрямовані, зокрема, Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року (2019 р.) як програмний документ загальнодержавного політико-правового значення, Угода про асоціацію між Україною, Європейським Союзом та його державами-членами та інші відповідні документи.

Реалізації ідеї створення Центру сприяла співпраця Інституту з Європейською організацією публічного права (EPLO), яка спільно зі Світовим банком зробила внесок у розвиток інноваційого підходу для впровадження нової антропоцентричної моделі ведення бізнесу «Human-Centered Business Model: a holistic approach for a new model of doing business».

Напрями роботи Центру визначаються Конституцією України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Національною стратегією у сфері прав людини, Концепцією реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні на період до 2030 року, Статутом Інституту та Положенням про Центр, ін., а також Керівними принципами ООН з питань бізнесу та прав людини (2011 р.), Рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи CM / Rec (2016)3 про права людини у сфері підприємництва, Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних підприємств (редакція 2011 р.), Оновленою Стратегією ЄС з питань корпоративної соціальної відповідальності (2011 р.). Визначальними напрямами є:

  1. Виконання ролі та зобов’язань держави гарантувати і забезпечувати дотримання та захист прав людини у сфері економіки, що передбачає прийняття та реалізацію ефективної політики, законодавства, нормативного регулювання та судочинства, спрямованих на попередження та розслідування порушень прав людини, покарання за них і компенсацію заподіяної шкоди;
  2. Укорінення корпоративної соціальної відповідальності;
  3. Забезпечення дотримання прав і обов’язків у разі порушення прав людини з боку суб’єктів господарювання за допомогою відповідних ефективних засобів правового захисту.

Центр здійснює міждисциплінарні науково-практичні дослідження (у т.ч. міжнародного рівня) та інші науково-творчі і науково-організаційні роботи, спрямовані на вивчення і розв’язання проблем розвитку національного права і законодавства щодо забезпечення здійснення економічної діяльності, орієнтованої на дотримання і захист прав людини.

Зокрема, Центр:

– проводить тематичні міждисциплінарні науково-практичні дослідження, в т.ч. порівняльні, щодо вдосконалення політики і практики державного регулювання економіки, корпоративної соціальної відповідальності господарюючих суб’єктів, відповідності законодавства України нормам міжнародного і європейського права, стану рецепції цих норм національним законодавством, правових традицій, інновацій та передових практик зарубіжних країн тощо;

– бере участь у розробленні та експертному аналізі проектів законів та інших нормативних актів України, документів політико-правового характеру, включно;

– здійснює підготовку їх наукового обґрунтування та оцінки перспективного регуляторного впливу;

– надає оперативні професійні консультації, експертні та рекомендаційні висновки;

– розробляє науково-інформаційні та інші матеріали юридичного й економіко-правового характеру, здійснює підготовку і публікує колективні монографічні та науково-практичні видання для поширення і передачі знань, у т.ч. на базі аспірантури і докторантури Інституту, наповнення спеціального Інформаційно-ресурсного фонду Інституту;

– надає науково-інформаційну, просвітницьку та освітню допомогу органам державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності, об’єднанням громадян та окремим зацікавленим особам;

– проводить науково-практичні конференції, навчальні та просвітницькі семінари і лекції, наукові читання, «круглі столи», експертні засідання (в т.ч. міжнародні) тощо.

Центр широко співпрацює з органами державної законодавчої, виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, підприємцями та їх асоціаціями, профспілками, вітчизняними і зарубіжними науковими установами й дослідницькими центрами, міжнародними організаціями, фондами та акредитованими в Україні дипломатичними установами. Впродовж останніх років Центр бере участь в роботі з розробки нормативно-правових актів програмного характеру, що ведеться центральними органами виконавчої влади України. Системна увага приділяється співробітництву з Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, де за спільною ініціативою Уповноваженого та Центру створено Міжсекторальну платформу з питань бізнесу та прав людини. Постійним партнером у цій роботі є Ресурсний центр з питань бізнесу та прав людини (Великобританія).

Центр є творчим колективом співробітників Інституту, до складу якого долучаються також й інші українські та зарубіжні експерти і фахівці.

Керівниця Центру – Санченко Алевтина Євгенівна, к.ю.н., с.н.с., e-mail: alla.sanchenko@gmail.com, моб. тел. +38 097 378 52 36.