Положення про вчену раду ІЕПД

Витяг зі Статуту Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України про вчену раду Інституту

 

4.19. Вчена рада Інституту (далі- Вчена рада) є колегіальним органом управління науковою діяльністю Інституту, який виконує консультативно-дорадчі функції.

4.20. Кількісний склад членів Вченої ради складає 20 осіб. Не менше як три чверті складу Вченої ради обираються таємним голосуванням зборів наукових працівників на термін повноважень директора, а решта призначаються наказом директора Інституту.

Структура та персональний склад Вченої ради затверджується Бюро Відділення економіки НАН України на строк повноважень директора Інституту. Часткові зміни у складі Вченої ради затверджуються Бюро Відділення економіки НАН України за поданням директора Інституту.

Директор Інституту, його заступники з наукової роботи і вчений секретар Інституту є членами Вченої ради за посадою.

Голова, його заступники та вчений секретар Вченої ради обираються таємним голосуванням з числа її членів.

До складу Вченої ради Інституту входять всі члени НАН України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), які працюють в Інституті. До Вченої ради можуть бути обрані (або запрошені та призначені наказом директора Інституту) провідні вчені і спеціалісти, які не працюють в Інституті.

До складу вченої ради Інституту також входять голова ради молодих вчених або іншого об’єднання молодих учених (представник молодих учених) Інституту та керівник первинної профспілкової організації (профспілковий представник) або представник трудового колективу Інституту.

4.21. До виключної компетенції Вченої ради належать питання щодо:

1) визначення стратегії розвитку Інституту та перспективних напрямів наукової діяльності;

2) проведення наукової оцінки тематики та результатів науково-дослідних робіт;

3) затвердження поточних (щорічних) планів наукових досліджень і розробок;

4) удосконалення структури Інституту;

5) затвердження тем дисертацій здобувачів наукового ступеня та призначення їм наукових керівників (консультантів);

6) затвердження результатів атестації наукових працівників, аспірантів, докторантів, здобувачів;

7) затвердження результатів конкурсу на вакантні посади наукових працівників;

8) висування видатних наукових праць для присудження премій, медалей та інших видів відзнак, у тому числі міжнародних;

9) присвоєння працівникам Інституту вчених звань професора та старшого дослідника і подання відповідних рішень на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері наукової і науково-технічної діяльності, порушення клопотання про присвоєння почесних звань;

10) затвердження річних звітів про діяльність Інституту та розгляд кошторисів установи;

11) ухвалення рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, або в банківських установах державного сектору;

12) погодження переліку професій, посад та підрозділів Інституту, щодо яких може застосовуватись гнучкий режим праці.

4.22. Вчена рада аналізує стан реалізації наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів та розглядає питання:

1) координації та наукового співробітництва з іншими організаціями й установами;

2) проведення нарад і конференцій;

3) міжнародного наукового співробітництва;

4) науково-видавничої діяльності;

5) рекомендації до опублікування наукових праць співробітників Інституту і робіт, які видаються з найменуванням Інституту на титульній сторінці;

6) висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України;

7) щодо кандидатур на призначення головних редакторів та членів редколегій наукових видань Інституту.

4.23. Вчена рада обговорює основні наукові напрями діяльності Інституту і рекомендує їх до розгляду Відділенням економіки НАН України та затвердження Президією НАН України.