Положення про вчену раду ІЕПД

Прапор УкраїниПрапор ВБ

 …

Витяг зі Статуту Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України про вчену раду Інституту

 

4.4. Учена рада Інституту є колегіальним дорадчим органом управління науковою та науково-організаційною діяльністю Інституту. Учена рада приймає рішення та виробляє рекомендації в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом. Головою ученої ради є за посадою директор Інституту, заступником голови – заступник директора Інституту по наукової роботі, секретарем – учений секретар Інституту. До складу ради можуть входити провідні учені і спеціалісти, які не працюють в інституті. Кількісний склад членів ради Інституту складає 25 осіб.

4.5. В разі необхідності при ученій раді Інституту можуть утворюватися секції під головуванням провідних учених.

4.6. Не менш як три чверті складу ученої ради обирається на термін повноважень директора таємним голосуванням на зборах колективу (конференції) наукових співробітників інституту, решта її членів призначається наказом директора Інституту. Структура і персональний склад ради затверджується Відділенням економіки НАН України. До складу ученої ради входять всі члени Національної академії наук України (академіки та члени-кореспонденти НАН України), які працюють в Інституті, завідувачі наукових підрозділів, голова профспілкового комітету.

Учена рада збирається у строки, визначені директором, але не рідше одного разу на місяць. Робота ради планується на півріччя або на квартал.

До складу ученої ради можуть вноситись часткові зміни: включення нових членів за поданням керівництва, виключення – за особистою заявою члена ради та без неї у зв’язку з його звільнення,смертю, систематичним нехтуванням роботою у раді. Внесені зміни затверджуються Відділенням економіки НАН України.

4.7. Учена рада Інституту розглядає основні напрями наукової діяльності Інституту і рекомендує їх до затвердження Відділенню економіки та Президії НАН України, а також розглядає питання:

 • удосконалення структури Інституту;
 • висунення та обговорення кандидатур на посаду директора Інституту;
 • координації та наукового співробітництва з іншими організаціями і установами;
 • проведення нарад і конференцій;
 • міжнародного наукового співробітництва Інституту;
 • науково-видавничої діяльності, висування видатних наукових праць, наукових відкриттів та винаходів для присудження премій та медалей, у тому числі міжнародних;
 • рекомендації до опублікування наукових праць Інституту і планових робіт співробітників, а також результати позапланової роботи, які видаються з назвою Інституту на титульній сторінці;
 • обрання за конкурсом завідуючих науковими відділами, лабораторіями, секторами, старших і молодших наукових співробітників у відповідності з діючим законодавством;
 • порушення клопотання про присвоєння працівникам Інституту вчених та почесних звань;
 • висування кандидатів у дійсні члени (академіки) і члени-кореспонденти НАН України.

Учена рада аналізує стан реалізації результатів наукових досліджень, їх матеріально-технічного та фінансового забезпечення, підготовки наукових кадрів.

Учена рада ухвалює:

 • плани та теми програми, проекти науково-дослідних робіт;
 • річний звіт про наукову та науково-організаційну діяльність Інституту;
 • звіти по завершених науково-дослідних роботах.

Затверджує:

 • результати атестації наукових працівників;
 • теми дисертацій здобувачів та аспірантів, їх наукових керівників (консультантів).

Рекомендує: кандидатури на призначення заступником директора з наукової роботи, вченого секретаря Інституту, головних редакторів та членів редколегії наукових видань Інституту.

Обговорює питання, пов’язані з підготовкою і підвищенням кваліфікації  наукових кадрів, систематично заслуховує повідомлення учених про їх роботу щодо підготовки наукових кадрів, розглядає і затверджує теми докторських та кандидатських дисертації наукових співробітників і аспірантів Інституту;

– обговорює «Правила внутрішнього трудового розпорядку» в Інституті.

4.8. Учена рада має право приймати рішення, якщо на засідання присутня не менше ніж половина її спискового складу, за винятком випадків розгляду кадрових питань, висунення робіт на здобуття премій, медалей та інших питань, де обов’язкова присутність 2/3 складу ученої ради.

Рішення ученої ради вважаються прийнятими, якщо за них голосувало більше половини присутніх членів ученої ради. Рішення приймаються відкритим або таємним голосуванням (за визначенням ученої ради), якщо Статут Інституту не передбачає іншого порядку. Рішення щодо обрання на посади, присвоєння вчених звань, висунення на премії та у члени академій приймаються таємним голосуванням, інші рішення – відкритим голосуванням.

З питань присвоєння наукових звань рішення ухвалюються в порядку,встановленому Вищою атестаційною комісією.

4.9. Рішення ученої ради вступають в силу після підписання директором Інституту протоколу засідання ученої ради.