Спеціалізована вчена рада

СКЛАД ЧЛЕНІВ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 11.170.02

для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня

доктора (кандидата) наук за спеціальностями

12.00.04 – «господарське право; господарсько-процесуальне право»,

12.00.06 – «земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право»

 з юридичних наук,

в Iнститутi економiко-правових дослiджень Нацiональної академiї наук України 

 

П.І.Б. Спеціальність Науковий ступінь, вчене звання, основне місце роботи члену спеціалізованої вченої ради
1. Устименко Володимир Анатолійович 12.00.04;12.00.06 Голова спецради, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України
2. Джабраілов Руслан Аятшахович 12.00.04;12.00.06 заступник Голови спецради, доктор юридичних наук, доцент, заступник директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень НАН України
3. Герасименко Наталія Олександрівна 12.00.04 учений секретар спецради, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень НАН України
4. Андрейцев Володимир Іванович 12.00.06 доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, Заслужений юрист України, професор кафедри цивільного та господарського права ДВНЗ «Національний гірничий університет» МОН України
5. Беляневич Олена Анатоліївна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідуюча відділом правового забезпечення ринкової економіки Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
6. Бобкова Антоніна Григоріївна  12.00.06 доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, декан юридичного факультету, професор кафедри господарського права Донецького національного університету МОН України
7. Грудницька Світлана Миколаївна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідуюча сектором відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави Інституту економіко-правових досліджень НАН України
8. Заблодська Інна Володимирівна 12.00.06 доктор економічних наук, професор, завідуюча відділом проблем міжрегіонального  співробітництва Інституту економіко-правових досліджень НАН України
9. Зельдіна Олена Романівна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, завідувач сектору відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України
10. Комарницький Віталій Мар’янович 12.00.06 доктор юридичних наук, професор, ректор Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка
11. Лукач Ірина Володимирівна 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, професор кафедри господарського права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
12. Олюха Віталій Георгійович 12.00.04 доктор юридичних наук, доцент, в.о. провідного наукового співробітника відділу господарсько-правових досліджень економічної безпеки Інституту економіко-правових досліджень НАН України
13. Поляков Борис Мусійович 12.00.04 доктор юридичних наук, професор, суддя Київського апеляційного господарського суду
14. Розовський Борис Григорович 12.00.06 доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України
15. Шаповалова Ольга Вікторівна 12.00.06 доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України