Луганська філія

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України

.

Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України створена згідно наказу Інституту економіко-правових досліджень Національної Академії наук України від 15 лютого 1997 р. № 10-л як відособлений підрозділ вказаного Інституту, працює за єдиним плану науково-дослідних робіт і звітує перед ним про результати наукової діяльності. Філія має повне найменування – Луганська філія Інституту економіко-правових досліджень НАН України, скорочена назва – ЛФ ІЕПД НАН України. На підставі наказу директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України від 30.12.2013 р. № 156-К у філії було створено відділ проблем міжрегіонального співробітництва. Філія у взаємовідносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності діє як представник Інституту в межах повноважень, наданих законами України, Статутом Інституту економіко-правових досліджень НАН України і Положення про Луганську філію Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Філію створено з метою проведення комплексних економіко-правових досліджень на стику двох суспільних наук – економіки та права. Основними завданнями філії є розвиток наукових і прикладних положень наукового напряму – активізація міжрегіонального співробітництва.

Протягом 2014-2016 рр. основними завданнями філії були розвиток наукових і прикладних положень наукового напряму – активізація міжрегіонального співробітництва у рамках відомчої тематики “Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні”, найважливіші розробки якої покладено в основу наукових доповідей, докладних та аналітичних записок, зауважень та пропозицій до нормативно-правових актів, економіко-правових експертних висновків, методичних рекомендацій, наукових статей у фахових виданнях та міжнародних наукових журналах.

З січня 2017 р. співробітники Луганської філії розвивають наукові і прикладні положення у рамках відомчої тематики “Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад” (2017-2019 рр.), актуальність якої обумовлена тим, що на етапі об’єднання територіальних громад (у результаті процесу децентралізації) постають численні проблеми, основні з яких – відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо базових послуг населенню громад, брак чітких уявлень відносно управління об’єднаними ресурсами, невідпрацьованість механізму узгодження інтересів вісх учасників об’єднання. У рамках даного дослідження передбачено визначення стратегічних напрямів, механізмів, показників розвитку новоутворених громад, що дозволить досягти ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень, що, у свою чергу, підвищує соціальну та економічну значущість даного дослідження. Разом з тим, колектив Луганської філії має теоретичні та методичні напрацювання з розробки стратегії розвитку регіону, що забезпечить якісні науково-практичні та методичні дослідження з даної тематики.

Філія плідно співпрацює з Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською обласної науково-координаційної радою Донецького наукового центру НАН і МОН України, учбовими закладами Луганщини, громадськими організаціями, підприємствами та забезпечує високу якість досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу і соціального захисту працівників. Усі науково-дослідні роботи співробітників філії отримали та продовжують отримувати апробацію (що свідчить про внесок та співпрацю в економічній та соціальній сферах), яка засвідчується листами та довідками про впровадження: Комітетах Верховної Ради України, у Департаменті економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації Харківському обласному центрі зайнятості Мінсоцполітики, вищих навчальних закладів при МОН України, Луганській обласній науково-координаційній раді, Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку при НАН України, державних підприємствах при Міністерстів економічного розвитку і торгівлі України, громадських спілках та підприємствах різних форм власності.

Так, для Луганської міської ради у 2010 році було розроблено Концепцію Стратегії сталого розвитку міста Луганську. За дорученням Луганської обласної державної адміністрації у 2012 році було проведено моніторинг Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, а у 2014 році Луганська філія брали участь у розробці Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року. Протягом 2013 -2014 років співробітники філії брали участь у реалізації проекту GIZ, який було присвячено розробці бренду міста Луганську. Співробітники Луганської філії постійно беруть участь у науково-аналітичних розробках установ НАН України, державних та місцевих органів влади, міжнародних існтитуцій. Так, співробітниками взято участь у розробці національної доповіді НАН України “Політика інтеграції українскього суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі” (2015 р.); у розробці аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році”.

Співробітники Луганської філії постійно підвищують свою кваліфікацію: взято активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях у м. Дубай, ОАЕ; м. Салоніки, Греція; м. Варна, Болгарія; м. Сучава, Румунія, а також впродовж 2015-2016 рр. одержано міжнародні сертифікати програми стажування з регіональної економіки в Центрі вивчення Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург).

У складі Луганської філії діє Відділ проблем міжрегіонального співробітництва.

 

КЕРІВНИЦТВО ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ

Директор

Заблодська Інна Володимирівна

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної Академії науки й практики організації виробництва, заступник голови Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України, Заслужений економіст України

Народилася 2 березня 1967 р. Після закінчення восьми класів у 1985 році  поступила до Ворошиловградського технікуму громадського харчування та закінчила його з відзнакою, що дозволило одразу, на пільгових умовах, бути зарахованою до Ворошиловградського машинобудівного інституту, який закінчила з відзнакою 1989 р. за напрямом підготовки «Економіка та планування матеріально-технічного постачання». Після закінчення навчання працювала на посаді молодшого наукового співробітника наукового сектору кафедри «Управління матеріальними ресурсами» Ворошиловградського машинобудівного інституту.

З 1993 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю «Маркетинг» Східноукраїнського державного університету, а з 1996 р. працювала асистентом кафедри маркетингу Східноукраїнського державного університету. 1998 р. захистила кандидатську дисертацію у науковій раді Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Підприємство, менеджмент та маркетинг» за темою «Розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі». З 1999 р. працювала на посаді доцента кафедри «Маркетинг». 2001 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Після захисту кандидатської дисертації продовжувала активно займатися науково-дослідною діяльністю, приймала активну участь у багатьох вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях різного рівня, як вчений секретар або голова економічної секції. 2002 р. – обрано членом-кореспондентом Міжнародної Академії науки й практики організації виробництва та членом Української Асоціації Маркетингу» (УАМ).

Поряд з науковою роботою активно займалася громадською діяльністю, очолювала факультетську профспілкову організацію, неодноразово була нагороджена грамотами, дипломами і похвальними листами за плідну працю та за особистий внесок у розвиток науки Державними та регіональними органами влади і безпосередньо Міністерством освіти та науки України, Національною Академією Наук.

З 2001 по 2008 р. брала участь у Президентській програмі з перепідготовки управлінських кадрів («Initiative Ukrainian») та у програмі Європейського союзу з підготовки менеджерів TACIS MTP-4 (Мanagers training programmer) за компонентом «Підтримка розвитку і вдосконалення діяльності українських підприємств». За результатами участі отримала сертифікати міжнародного рівня і статус європейського експерта.

2006 р. – закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ (заочна форма навчання) за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і здобула кваліфікацію «юрист». Узагальнення набутого науково-практичного досвіду дозволило працювати вченим секретарем Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України.

2008 р. в Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Організаційно-економічний  механізм  забезпечення регіональної  промислової  політики» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2011 р. присуджене вчене звання професора кафедри економіки підприємства СНУ ім. В. Даля.

З 2009 р. по теперішній час працює на посаді директора Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України та здійснюю керівництво фундаментальними та прикладними дослідженнями з найважливіших проблем регіональної економіки. Є автором понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, наукових статтей у науко-метричних базах і доповідей на конференціях, круглих столах і семінарах. Брала учать у розробленні Стратегії розвитку Луганської області, міста Луганську тощо. Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів. Під науковим керівництвом Заблодської І.В. підготовлено вісім кандидатів наук.

Вчений секретар

hjWuBREt1OkоооооРогозян Юлія Сергіївна

кандидат економічних наук

член правління громадської організації «Асоціація вчених – ВПО»

член редакційної колегії наукового журналу «Економіка та право»

Народилася 8 жовтня 1988 р. в м. Перевальськ (Луганської області). У 2010 році закінчила Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ Луганської області) за спеціальністю «Фінанси» та здобула диплом з відзнакою з кваліфікації магістра фінансів, а у 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» (Національний університет «Юридична Академія України» імені Я. Мудрого, м. Харків).

У період навчання в аспірантурі (2010-2013 рр.) працювала асистентом, а згодом старшим викладачем кафедри обліку та аудиту Донбаського державного технічного університету, а також юридичного коледжу Донбаського державного технічного університету.

У квітні 2014 року успішно захистила дисертаційну роботу за темою «Забезпечення збалансованого розвитку економіки регіону» та у травні 2014 р. здобула вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».

З 1 грудня 2014 року призначена на посаду виконуючого обов’язки старшого наукового співробітника відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, а 1 квітня 2015 року обрана за конкурсом на вищевказану посаду, де працює й по теперішній час.

З грудня 2014 по січень 2017 року Рогозян Ю.С. активно займалася науковими дослідженнями за відомчою тематикою, в межах якої підготувала наукові доповіді, доповідні і аналітичні записки, результати її наукових розробок було використано у поточній діяльності державними і регіональними органами влади України.

Рогозян Ю.С. є співавтором двох монографій «Структура економіки регіонів України: стан і перспективи розвитку» і «Формування механізму стимулювання економічного розвитку регіонів», має більше 50 наукових праць серед яких 23 наукові статті у фахових виданнях національного та міжнародного рівня; брала участь в роботі більш ніж 30 міжнародних та національних науково-практичних заходів, зокрема, в розробці аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році», а також в розробці колективної брошури за результатами виконання науково-дослідної роботи Національної Академії наук України «Правове забезпечення підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб».

У травні 2015 року та червні 2016 року брала участь в Загальноінститутських конкурсах наукових робіт аспірантів та молодих вчених (в рамках  IX та XВсеукраїнського фестивалю науки) та отримала дипломи І ступеня за кращі наукові роботи в номінації «Економічні науки».

у 2015 році Рогозян Ю. С. одержала міжнародний сертифікат програми стажування з регіональної економікив Центрі вивчення Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург). З травня 2015 року Рогозян Ю.С. є стипендіатом стипендії Національної академії наук України для молодих учених.

Наукові праці Ю.С. Рогозян