Інформаційно-довідковий ресурс науково-практичних і нормативних матеріалів з питань бізнесу і прав людини

Анотований огляд основних міжнародних документів

 з питань бізнесу та прав людини

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ НАЦІЙ З ПИТАНЬ БІЗНЕСУ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ: Реалізація Рамкової програми ООН «Захист, повага і засоби захисту» / UN Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Рада ООН з прав людини, 2011 рік) (ЗАВАНТАЖИТИ)

Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини (Керівні принципи) схвалені Резолюцією 17/4 Ради ООН з прав людини 16 червня 2011 року для імплементації Рамкової програми ООН «Захищати, поважати та відновлювати права», затверджену Радою ООН з прав людини у 2008 році.

Вони ґрунтуються на визнанні: (a) зобов’язань держав поважати, захищати та забезпечувати реалізацію прав людини та основних свобод; (b) підприємств в якості спеціалізованих органів суспільства, що виконують спеціалізовані функції, від яких вимагається дотримуватись всіх відповідних законів та поважати права людини; (c) необхідності забезпечення ефективних засобів правового захисту прав людини у разі їх порушення з боку суб’єктів господарювання.

Керівні принципи складаються з чотирьох розділів: Загальні принципи; Положення про обов’язок держави захищати права людини та забезпечувати їх реалізацію; Положення про корпоративну відповідальність поважати права людини; Положення про доступ до засобів правового захисту для осіб, права яких порушені внаслідок господарської діяльності. Вони стосуються всіх держав та всіх суб’єктів господарювання, як багатонаціональних, так і інших, незалежно від їх розміру, сектора економіки, місцезнаходження, форми власності та структури.

За своїми правовим статусом та природою Керівні принципи не створюють нових міжнародно-правових зобов’язань, але підтверджують та посилюють наявні міжнародні зобов’язання. Рішення щодо забезпечення обов’язковості їх застосування може добровільно ухвалюватися державами-членами ООН, міждержавними структурами тощо.

Кожний розділ Керівних принципів містить основоположні та операційні принципи, які надають більш глибоке пояснення загальних понять. Це забезпечує як концептуальну основу для подальших політичних, стратегічних та законодавчих розробок, так і для конкретних інструментів, спрямованих на програмування діяльності на різних рівнях.

Посилання: https://www.ohchr.org/documents/publications/guidingprinciplesbusinesshr_en.pdf;

https://ombudsman.gov.ua/ua/page/sehl/profile-law/ker%D1%96vn%D1%96-princzipi-oon-z-pitan-b%D1%96znesu-%D1%96-prav-lyudini/

 

РЕЗОЛЮЦІЯ A/RES/70/1 ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ООН «ПЕРЕТВОРЕННЯ НАШОГО СВІТУ: ПОРЯДОК ДЕННИЙ У СФЕРІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ДО 2030 РОКУ» / UN General Assembly Resolution 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (ООН, 2015 рік)

Ця Резолюція затверджує 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР) та 169 відповідних завдань, які є баченням майбутнього розвитку світу – надзвичайно амбітного і спрямованого на перетворення.  Реалізація ЦСР спрямована на досягнення гармонійного розвитку різних сфер життєдіяльності людства і передбачає впровадження органічно збалансованого поєднання економічного, соціального та екологічного компонентів сталого розвитку світу, що має відбуватися на користь людей.

Резолюція та ЦСР значною мірою відображають зміст концепції «бізнес і права людини» в контексті розвитку. Суб’єкти господарювання розглядаються як важливі учасники і партнери у процесі реалізації Порядку денного ООН. У Розділі Резолюції «Засоби впровадження і Глобальне партнерство» міститься пряме посилання на Керівні принципи ООН з питань бізнесу і прав людини та інші ключові документі з цих питань. Керівні принципи визначено в якості одного з інструментів досягнення ЦСР.

Посилання: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/library/sustainable-development-report/the-2030-agenda-for-sustainable-development.html

 

ГЛОБАЛЬНИЙ ДОГОВІР ООН ТА ЙОГО ДЕСЯТЬ ПРИНЦИПІВ / UN Global Compact 10 Principles, 1999 р.

Глобальний договір є добровільною ініціативою, започаткованою крупними багатонаціональними корпораціями на заклик Генерального секретаря ООН. Ця ініціатива становить стратегічну політику для суб’єктів господарювання, які прагнуть привести свою діяльність і стратегію у відповідність до 10-ти прийнятих на світовому рівні принципів у сферах прав людини, праці, захисту навколишнього середовища та протидії корупції, а також діяти з метою досягнення Цілей сталого розвитку. Глобальний договір є універсальною базою для глобального руху відповідального бізнесу на благо суспільства та для власної вигоди.

10 принципів Глобального договору ООН засновані на ключових конвенціях і деклараціях ООН, визнані і закріплені в численних міжурядових резолюціях і підсумкових документах, в тому числі в резолюціях Генеральної Асамблеї. Імплементація 10-ти принципів має здійснюватися самими суб’єктами господарювання. До цього процесу залучається все більш широке коло компаній, що працюють в різних галузях господарської діяльності. У межах реалізації цієї ініціативи враховуються та розвиваються ключові здобутки у сфері відповідальності бізнесу поважати права людини.

Посилання: https://globalcompact.org.ua/pro-nas/desjat-principiv-gd-oon/

 

РЕКОМЕНДАЦІЯ CM/REC(2016)3 КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ДЕРЖАВАМ-ЧЛЕНАМ ПРО ПРАВА ЛЮДИНИ ТА БІЗНЕС / Recommendation CM/Rec(2016)3 of the Committee of Ministers to Member States on human rights and business (Рада Європи, 2016 рік) (ЗАВАНТАЖИТИ)

Ця Рекомендація спрямована на імплементацію Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини державами на теренах Європи. Вона надає настанови державам-членам Ради Європи щодо відповідних дій та заходів із врахуванням правового доробку Ради Європи, зокрема Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Європейської соціальної хартії з Протоколами до них та ряду інших актів. Тому Рекомендація  містить положення, що більш конкретно розкривають і доповнюють Керівні принципи ООН, привертаючи увагу до врегулювання питань цивільної та кримінальної відповідальності за порушення прав людини в сфері бізнесу, додаткового захисту певних категорій осіб – працівників, дітей, корінних народів, захисників прав людини.

Комітет міністрів Ради Європи рекомендує державам-членам розробляти та реалізувати Національні плани дій, що включатимуться у відкриту для громадськості спільну інформаційну систему, функціонування якої підтримується Радою Європи. При цьому Комітет міністрів у рамках своїх повноважень здійснюватиме перевірку виконання державами-членами положень цього правового акту Ради Європи.

Посилання: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1ad4;

 

ДЕКЛАРАЦІЯ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ РАДИ ЄВРОПИ ПРО КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ООН З ПИТАНЬ БІЗНЕСУ ТА ПРАВ ЛЮДИНИ / Declaration of the Committee of Ministers on the UN Guiding Principles on business and human rights (Рада Європи, 2014 рік)

У цій Декларації висловлено рішучу підтримку імплементації державами-членами Ради Європи Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини.

З цією метою Комітет міністрів закликає держави-члени Ради Європи: а) вжити відповідних заходів для захисту прав людини від порушень з боку бізнесу; б) сформулювати та впроваджувати політики та заходи, спрямовані на те, щоб всі суб’єкти господарювання поважали права людини у ході своєї діяльності, як у межах, так і поза межами їхньої національної юрисдикції; в) вжити відповідних заходів для забезпечення того, щоб, коли такі порушення відбуваються на їх території та / або у межах їх юрисдикції, особи, чиї права порушені, мали доступ до ефективних засобів правового захисту; г) розробити Національні плани дій для імплементації Керівних принципів ООН з питань бізнесу і прав людини.

Посилання: https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805c6ee3

 

НАСТАНОВИ (КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ) ОЕСР ДЛЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ / OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Recommendations for responsible business conduct in a global context (Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), у редакції 2011 року) (ЗАВАНТАЖИТИ)

Ці Настанови ОЕСР є невід’ємною частиною Декларації ОЕСР «Про міжнародні інвестиції та багатонаціональні підприємства» (ОЕСР, 1976 р.). У Настановах представлені рекомендації, які уряди адресують багатонаціональним підприємствам. Вони спрямовані на забезпечення узгодженості політики діяльності таких підприємств з державною політикою, зміцнення основи для взаємної довіри між підприємствами та суспільствами, в яких вони працюють, а також на допомогу в покращенні середовища для притоку іноземних інвестицій та посилення внеску багатонаціональних підприємств у сталий розвиток.

Документ містить добровільні принципи та стандарти відповідального ведення бізнесу, що узгоджуються з чинним національним законодавством, нормами міжнародного права та міжнародно визнаними стандартами. Настанови передбачають положення щодо механізму оперативного врегулювання спірних питань у сфері бізнесу і прав людини – щодо діяльності в державах, які приєдналися до згаданої вище Декларації ОЕСР, Національних контактних пунктів для розгляду повідомлень про порушення прав людини з боку багатонаціональних підприємств і надання допомоги сторонам у розв’язанні спірних питань.

Посилання: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/

 

ТРИСТОРОННЯ ДЕКЛАРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ, ЩО СТОСУЮТЬСЯ БАГАТОНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ (Міжнародна організація праці (МОП), 1977 рік, оновлена в 2017 р.)

Ця Декларація є інструментом МОП, який надає пряме керівництво багатонаціональним корпораціям щодо соціальної політики та інклюзивних, відповідальних та сталих практик щодо робочого середовища. Її метою є заохочення позитивного внеску, який багатонаціональні корпорації можуть зробити у справу економічного та соціального прогресу та забезпечення гідної праці для всіх, а також мінімізації та подолання складнощів, до яких може призвести їх різноманітна діяльність.

У 2017 році до Декларації були внесені зміни, спрямовані на врахування нових напрацювань в рамках МОП, а також Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини, цілей і завдань Порядку денного сталого розвитку до 2030 року та ряду інших міжнародних документів. Такі зміни дозволили збагатити Декларацію останніми оновленнями у сфері бізнесу та прав людини, зокрема щодо корпоративної відповідальності поважати права людини.

Посилання: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—multi/documents/publication/wcms_094386.pdf; https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_emp/—emp_ent/—multi/documents/publication/wcms_166483.pdf

 

СТРАТЕГІЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЩОДО КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ / A renewed EU strategy 2011-2014 for Corporate Social Responsibility (Європейська Комісія, оновлено в 2011 р.)

Положення щодо імплементації Керівних принципів ООН були інтегровані в Стратегію ЄС щодо корпоративної соціальної відповідальності. Вона спрямована на  узгодження європейського підходу до корпоративної соціальної відповідальності з сучасним  глобальним підходом в цій сфері. Стратегія підкреслює важливість підвищення обізнаності щодо корпоративної соціальної відповідальності та поширення передової практики шляхом інтеграції корпоративної соціальної відповідальності в освіту, професійну підготовку та дослідження. Крім того, Стратегія приділяє увагу покращенню процесів саморегулювання та спільного регулювання у сфері господарської діяльності, а також питанням розкриття компаніями соціальної та екологічної інформації. Вона формулює пропозицію державам-членам ЄС розробити власні Національні плани щодо реалізації Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини.

Посилання:  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0681&from=EN

 

РЕЗОЛЮЦІЯ ГЕНЕРАЛЬНОЇ АСАМБЛЕЇ ОРГАНІЗАЦІЇ АМЕРИКАНСЬКИХ ДЕРЖАВ ЩОДО ПРОСУВАННЯ ТА ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СФЕРІ БІЗНЕСУ / Resolution AG/RES. 2840 (XLIV-O/14) “Promotion and Protection of Human Rights in Business(Організація американських держав (ОАД), 2014 р.) (ЗАВАНТАЖИТИ)

Цією Резолюцією підкреслено важливість активізації діяльності в державах-членах ОАД з метою досягнення прогресу у впровадженні норм, покладених в основу концепції ООН «бізнес та прав людини», що закріплена Радою ООН з прав людини та відповідає Рамковій програмі ООН «Захист, повага та засоби захисту». Підкреслюється актуальність висновків та настанов для держав-членів ОАД, викладених у Звіті Міжамериканського юридичного комітету «Керівні принципи щодо корпоративної соціальної відповідальності в сфері прав людини та навколишнього середовища в Америці». Визнається нагальна необхідність нарощування потенціалу урядів, бізнес-структур, національних інституцій з прав людини, громадянського суспільства та інших зацікавлених сторін через поширення обізнаності, професійну підготовку, конструктивний діалог для впровадження  Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини.

Відповідно, Генеральна асамблея покладається на Міжамериканську комісію з прав людини (IACHR) та Виконавчий секретаріат з питань інтегрального розвитку (SEDI) у справі  надання ними скоординованої підтримки державам у реалізації обов’язків і зобов’язань держави та суб’єктів господарювання щодо прав людини в сфері бізнесу.

Посилання: http://www.oas.org/en/sla/dil/docs/AG-RES_2840_XLIV-O-14.pdf

 

Інші міжнародні документи

Доповідь Спеціального представника Генерального секретаря ООН з питань прав людини і транснаціональних корпорацій та інших підприємств проф. Джона РАҐҐІ «Захищати, поважати та відновлювати в правах: основні положення, що стосуються бізнесу і прав людини» (Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights;  https://digitallibrary.un.org/record/625292), 2008 р. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Вступ до Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини (ЗАВАНТАЖИТИ)

Питання про Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини, що ставляться найчастіше (ЗАВАНТАЖИТИ)

Рішення Ради Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) щодо Настанов для багатонаціональних підприємств (Decision of the Council on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises; https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0307), 2000 р., у редакції 2011 р.

Настанова ОЕСР стосовно процедур належної перевірки у практиці відповідального ведення бізнесу (OECD Due Diligence Guidance for Responsible Business Conduct; https://mneguidelines.oecd.org/OECD-Due-Diligence-Guidance-for-RBC-Ukrainian.pdf), 2018 р. (ЗАВАНТАЖИТИ)

 

Публікації (монографії, збірники, статті, дослідження, ін.)

Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту. Наук. ред. В.А. Устименко. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. – 200 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Просування поваги прав людини у сфері бізнесу в контексті імплементації Цілей сталого розвитку в Україні: зб. наук.-практич. матер./ за наук. ред. В. А. Устименка. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, 2020. – 248 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Правове забезпечення дотримання соціально-економічних прав людини на засадах ідеології нової якості життя: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. 112 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Правове забезпечення становлення нової якості життя: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 152 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Коверзнев В.О. Забезпечення права доступу до суду учасникам економічних відносин: монографія / НАН України. Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України». Київ, 2021. 168 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Малолітнева В.К. Господарсько-правовий інститут публічних закупівель: монографія. Київ: ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України», 2020. 412 с. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Особливості здійснення розподілу доходів в Україні: сучасний стан та перспективи реформування. Другі наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова (м. Київ, 3 липня 2020 р.). Наук. ред. В.А. Устименко. Київ: НАН України; ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України», 2020. С. 8–21. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Устименко В.А., Джабраілов Р.А., Гудіма Т.С. Деякі аспекти правового забезпечення дотримання конституційних прав внутрішньо переміщених осіб на отримання пенсійних виплат. Порівняльно-аналітичне право. 2019. №4 С. 203-207. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Устименко В.А., Джабраілов Р.А. Щодо впливу політики розподілу доходів на якість життя людини в умовах формування правової моделі сталого розвитку держави. Господарське право та процес в умовах трансформації суспільних відносин: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (в авторській редакції), (м. Кривий Ріг, 25 вересня 2020 року. Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2020. С. 156–160. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Джабраілов Р.А., Гудіма Т.С. Щодо впливу кредитної діяльності на грошово-кредитну політику та права споживачів фінансових послуг. Травневі правові читання: Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів та викладачів закладів вищої освіти (7 травня 2020 р.). Черкаси: ЧІПБ імені Героїв Чорнобиля НУЦЗ України, 2020. С. 135–137. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Міжнародно-правові засади забезпечення сталого розвитку в Україні та Європі: аспекти прав людини / «Економіко-правові аспекти сталого розвитку: держава, регіон, місто» Матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 року, м. Київ).  С. 144-149. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Керівні принципи ООН з питань бізнесу та прав людини в світових і українських координатах сталого розвитку / Збірка статей і тез «Бізнес і права людини: основні виклики для нових демократій» (Харківський міжнародний юридичний форум, 25 вересня 2019 р., м. Харків). С. 100-105. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Належна обачність суб’єктів господарювання та екологізація їх діяльності: ефект перетину Цілей сталого розвитку та Керівних принципів з питань бізнесу і прав людини / Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Об’єкти екологічного і суміжних галузей права: теоретичні та практичні аспекти в умовах сталого розвитку» (29 листопада 2019 року, м. Київ).- C. 103-109. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Просування міжнародних та європейських політико-правових надбань щодо прав людини у сфері підприємництва для ефективного відновлення Донбасу / Економіко–правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу: монографія / під заг. ред. В.А. Устименка. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. С. 110-120. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Про систему засобів захисту прав у контексті Керівних принципів ООН з питань бізнесу та людини  / Економіка та право. 2020, № 1. С. 19-27. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Захист прав людини в сфері економіки та сталий розвиток: a potentiaad actum / матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Гарантії забезпечення прав і свобод людини: національний та міжнародний досвід» (08-09 квітня 2020  року, м. Біла Церква).  2020. С. 35-38. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Національна стратегія у сфері прав людини: політико-правова основа імплементації в Україні Керівних принципів ООН з питань бізнесу та прав людини  /Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Особливості застосування нормативно-правових актів: досвід зарубіжних країн» (1-2 липня 2020 року, Західний університет ім. В. Голдіша м. Арад, Румунія). 2020. С. 95-101.  (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Бізнес і права людини у постконфліктному відновленні: міжнародні та вітчизняні правові засади /  Сфера життєдіяльності міста: економіко-правові проблеми постконфліктного відновлення: матеріали Круглого столу (29 вересня 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. С.118-130. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Доброчесна державна влада для прав людини та сталого розвитку / Правові засади організації та здійснення публічної влади: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої світлій пам’яті доктора юридичних наук, професора, академіка-засновника НАПрНУ, першого Голови Конституційного Суду України Леоніда Петровича Юзькова (Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, м. Хмельницький, 02–06 березня 2021 року). Хмельницький. 2021. С. 333-337.  (ЗАВАНТАЖИТИ)

Санченко А.Є. Засади соціально відповідального господарювання в контексті сталого розвитку міст. Атрактивність та комфортність територій України (регіонів, міст й об’єднаних територіальних громад): матеріали міжнародної науково-практичної конференції (31 травня 2021 р., м. Київ). Наук. ред. І.В. Заблодська. Київ: НАН України. ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», 2021. С. 116-126. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Токунова А.В. Керівні принципи ООН у сфері бізнесу і прав людини як правовий інструмент забезпечення сталого розвитку країни / Підприємництво, господарство і право. – 2018. – № 12. – С. 125-129. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Токунова А.В. Імплементація Керівних принципів ООН у сфері бізнесу і прав людини в рамках відновлення та розбудови миру в східних регіонах України / Право та державне управління : збірник наукових праць / [за ред. О. В. Покатаєвої]. У 2-х томах. – Запоріжжя: КПУ, 2019. – № 2 (35). – Т. 2. – C. 28-33. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Токунова А.В. Керівні принципи ООН у сфері бізнесу та прав людини: останні тенденції у регулюванні та розвитку відновлюваної енергетики / Економіко-правові аспекти сталого розвитку: держава, регіон, місто : матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції (7 червня 2019 р., м. Київ). – Київ : Наук. ред.. В.А. Устименко. НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. – С. 170-174. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Токунова А. Роль бізнесу у формуванні соціально-екологічних систем в аспекті захисту прав людини / Системи галузей права в умовах глобальних екологічних викликів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 листопада 2020 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України». Київ, 2020. – C.175-181. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Бізнес і права людини в часи COVID-19 : Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Данський інститут прав людини, 2020 р. (ЗАВАНТАЖИТИ)

Виступи, доповіді, презентації

Керівні принципи ООН  з питань бізнесу та прав людини: основні положення та перспективи для України // Виступ В.А. Устименка, Директора Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», члена Президії НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, доктора юридичних наук, професора, Заслуженого юриста України (ЗАВАНТАЖИТИ)

Бізнес і права людини: історія питання та перспективи розвитку // Презентація Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» (ЗАВАНТАЖИТИ)

Керівні принципи ОЕСР з відповідального ведення бізнесу // Презентація М.В. Купчук, заступниці начальника відділу міжнародного інвестиційного співробітництва департаменту інвестицій Мінекономіки, заступниці голови міжвідомчої робочої групи щодо забезпечення функціонування Національного контактного пункту з питань сприяння наданню рекомендацій (керівних принципів) для багатонаціональних підприємств у рамках Декларації Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) про міжнародне інвестування та багатонаціональні підприємства (ЗАВАНТАЖИТИ)