Аспірантура та докторантура

АСПІРАНТУРА (PhD)

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

B07092014084604

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (далі – Інститут).

Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю

081 – Право (завантажити освітньо-наукову програму) 

Навчальний план (завантажити)

Інформація про гаранта та членів проектної групи освітньо-професійної програми

Інформація про викладачів освітньо-професійної програми

Положення про організацію процесу здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України”

8E26DAEB-2901-49EE-A23A-C2D150F157CE-1

І. Загальні положення

З метою якісного та всебічного забезпечення вступної кампанії, за наказом директора Інституту утворюється Приймальна комісія. Приймальну комісію за посадою очолює директор Інституту або заступник директора з наукової роботи. За посадою до Приймальної комісії входить завідувач відділу аспірантури та докторантури Інституту (особа, на яку покладено відповідні функції), який одночасно виконує обов’язки Відповідального секретаря Приймальної комісії. Відповідальний секретар Приймальної комісії безпосередньо забезпечує прийом відповідних документів.

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ поза конкурсом.

На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою навчання.

Підготовка в аспірантурі Інституту за очною формою здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки.

Прийом до аспірантури здійснюється за очною та заочною формами навчання за наступними галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 – Право

Спеціалізація: Господарське право; господарсько-процесуальне право

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Інституту приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Вступники до аспірантури подають до Приймальної комісії наступні документи:

1. Заява на ім’я директора Інституту (форма Заяви затверджується Приймальною комісією).

2. Особовий листок з обліку кадрів засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до аспірантури навчається або працює.

4. Копія паспорта громадянина України. Копія диплома про закінчення закладу вищої освіти та Додатку до диплому. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України No 504 від 05.05.2015 року (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України No 784 від 05.09.2022 року);

5. Рекомендація закладу вищої освіти для вступу до аспірантури (за наявності).

6. Медична довідка для осіб з особливими освітніми потребами (за бажанням вступника).

7. 2 фотокартки 3х4.

8. Витяг з електронної трудової книжки або копія паперової, завірена належним чином.

9. Список опублікованих праць з обраної наукової спеціальності (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають дослідницьку пропозицію з обраної спеціальності (загальні вимоги до дослідницької пропозиції встановлюються Приймальною комісією).

10. Копія облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи). Якщо фізична особа відмовилася від присвоєння індивідуального номера та офіційно повідомила про це відповідні державні органи, тоді Вступник звільняється від подання відповідного документу.

11. Міжнародний сертифікат з іноземної мови, який засвідчує рівні B2, С1 – С2 (за наявності).

12. Згоду на обробку персональних даних. Документи подаються у паперовій папці.

При поданні документів Вступник або довірена особа обов’язково пред’являє оригінал документу, що підтверджує особу, оригінал диплому про вищу освіту та оригінал документу, що підтверджує відповідні повноваження (якщо подання документів відбувається через довірену особу).

IV. Організація і проведення конкурсу

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

1) іспиту із спеціальності;

2) іспиту з іноземної мови. Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Іспит проводиться та складається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України. Більш детальну інформацію про іспит та навчальний процес можна знайти на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/index.html.

За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), може бути призначене додаткове вступне випробування за умови успішного проходження якого, вступник допускається до вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови.

Завантажити Правила прийому до аспірантури Державної установи “Інституту економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова Національної академії наук України” у 2023 році.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

081 Право Додаток 5
Додаток 6

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 Контакти для довідок:

Гудіма Тетяна Степанівна +38 (044) 200 55 68

Електронна адреса: gudima.t@ukr.net;

Поштова адреса: Україна, м. Київ, 01032, бул. Тараса Шевченка, 60.