Аспірантура та докторантура

АСПІРАНТУРА (PhD)

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

B07092014084604

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (далі – Інститут).

Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальністю

081 – Право (завантажити освітньо-наукову програму) 

Навчальний план (завантажити)

Інформація про гаранта та членів проектної групи освітньо-професійної програми

Інформація про викладачів освітньо-професійної програми

Сертифікат Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньої програми 081 Право

Витяг з Єдиної державної електронної бази з питань освіти щодо права провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Положення про організацію процесу здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України” (завантажити)

Положення про силабус навчальної дисципліни Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)

Положення про самостійну роботу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)

Порядок використання коштів, передбачених для надання матеріальної допомоги та заохочення здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)

Положення про політику запобігання та протидії дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки в Державній установі “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)

Склад Комісії з наукової етики при Вченій раді Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)
Склад Комісії з питань запобігання та протидії дискримінації, сексуальним домаганням та іншим проявам неетичної поведінки Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)
Склад Стипендіальної комісії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)

8E26DAEB-2901-49EE-A23A-C2D150F157CE-1

Вступ до аспірантури 2023 рік

Перша хвиля

Правила прийому до аспірантури Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити(діють з 29.05.2023 року)
Наказ № 27/23А від 29.05.2023 р. про введення в дію рішення Вченої ради (завантажити)
Правила прийому до аспірантури Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” у 2023 році (завантажити) втратили чинність
Наказ № 14/23А від 31.03.2023 р. про введення в дію рішення Вченої ради (завантажити)
Вступники до аспірантури Інституту (перша хвиля вступної кампанії 2023 року) (завантажити)
Наказ № 20/23 від 14.04.2023 р. про допуск до складання вступних випробувань до аспірантури (завантажити)
Результати складання вступного іспиту зі спеціальності до аспірантури (завантажити)
Результати складання додаткового випробування до аспірантури (завантажити)
Рейтинговий список вступників до аспірантури (завантажити)
Наказ № 23/23А від 27.04.2023 р. про зарахування вступників на навчання в аспірантурі (завантажити)

Друга хвиля

Правила прийому до аспірантури Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)
Наказ № 54/23А від 09.08.2023 р. про введення в дію рішення Вченої ради (завантажити)
Вступники до аспірантури Інституту (друга хвиля вступної кампанії 2023 року) (завантажити)
Рейтинговий список вступників до аспірантури 27.09.2023 року (завантажити)
Рекомендація Приймальної комісії щодо вступу (завантажити)

Вступ до аспірантури 2024 рік

Розклад випробувань (завантажити)

Правила прийому до аспірантури Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)

І. Загальні положення

З метою якісного та всебічного забезпечення вступної кампанії, за наказом директора Інституту утворюється Приймальна комісія. Приймальну комісію за посадою очолює директор Інституту або заступник директора з наукової роботи. За посадою до Приймальної комісії входить завідувач відділу аспірантури та докторантури Інституту (особа, на яку покладено відповідні функції), який одночасно виконує обов’язки Відповідального секретаря Приймальної комісії. Відповідальний секретар Приймальної комісії безпосередньо забезпечує прийом відповідних документів.

Для здобуття ступеня доктора філософії не допускається вступ поза конкурсом.

На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за очною (денною) або заочною формою навчання.

Підготовка в аспірантурі Інституту за очною формою здійснюється:

– за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

– за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки.

Прийом до аспірантури здійснюється за очною та заочною формами навчання за наступними галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань: 08 Право

Спеціальність: 081 – Право

Спеціалізація: Господарське право; господарсько-процесуальне право

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Інституту приймаються особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Вступники до аспірантури подають до Приймальної комісії наступні документи:

 1. заяву на ім’я директора Інституту (завантажити);
 2. копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 3. копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ та копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059; 
 4. копію трудової книжки або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
 5. 4 фотокартки 3×4;
 6. копію облікової картки платника податків (за наявності);
 7. рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти/наукової установи (за наявності);
 8. копії документів, що підтверджують наукові, навчальні та професійні досягнення (за наявності);
 9. міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
 10. список опублікованих наукових праць за обраною спеціальністю та їхні копії (за наявності);
 11. документ  про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);
 12. медичну довідку (висновок) про наявність  особливих освітніх потреб (за наявності).

  При поданні документів Вступник або довірена особа обов’язково пред’являє оригінал документу, що підтверджує особу, оригінал диплому про вищу освіту та оригінал документу, що підтверджує відповідні повноваження (якщо подання документів відбувається через довірену особу).

  IV. Організація і проведення конкурсу

  Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

  1) іспиту із спеціальності (перелік примірних питань до іспиту – завантажити);

  2) іспиту з іноземної мови. Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Іспит проводиться та складається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України. Більш детальну інформацію про іспит та навчальний процес можна знайти на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/index.html.

  За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), може бути призначене додаткове вступне випробування за умови успішного проходження якого, вступник допускається до вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови.

  Склад Предметної комісії, що приймає вступний іспит зі спеціальності Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)
  Склад Приймальної комісії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)
  Склад Апеляційної комісії Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К.Мамутова Національної академії наук України» (завантажити)

  Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”

  (Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

  081 Право Додаток 5
  Додаток 6

  Відомості про самооцінювання освітньої програми (завантажити)

  Навчальний контент

  Силабус обовʼязкової начальної дисципліни “Актуальні питання банківського права” (завантажити)

  Силабус обовʼязкової начальної дисципліни “Організація та методика науково-дослідної і педагогічної діяльності” (завантажити)

  Силабус обовʼязкової навчальної дисципліни “Іноземна мова професійного спрямування для підготовки аспірантів до рівня загальноєвропейського стандарту володіння мовою С1” (завантажити)

  Силабус обовʼязкової начальної дисципліни “Актуальні питання медичного права” (завантажити)

  Силабус обовʼязкової начальної дисципліни “Правове регулювання публічних закупівель” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Актуальні проблеми господарського права” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Бізнес і права людини” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правова інтроспектива у забезпечення соціально-економічних прав людини в господарській діяльності крізь призму Європейської соціальної хартії” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Організація бізнесу та дозвільні процедури у сфері господарювання” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правове забезпечення державної економічної політики” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правове регулювання господарської діяльності у енергетичній сфері” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правове регулювання капітального будівництва в Україні” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правове регулювання державно-приватного партнерства” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правові основи електронних розрахунків та криптовалют” (завантажити)

  Силабус вибіркової начальної дисципліни “Правові засади “зеленої” економіки” (завантажити)

  Вступ до доктурантури

  Правила прийому до докторантури Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” (завантажити)
  Наказ № 28/23А від 29.05.2023 р. про введення в дію рішення Вченої ради (завантажити)

   Контакти для довідок:

  завідувач аспірантури та докторантури Інституту,

  к.ю.н. Сошников Антон Олександрович 

  +38 (044) 200 55 68

  Електронна адреса: antonsoshnykov@gmail.com;

  Поштова адреса: Україна, м. Київ,  вул. Марії Капніст, 2.