Спільний науково-прикладний проект з Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Великобританія)

Прапор ВБСпільний науково-прикладний проект 2018 року 

Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки

Інституту економіко-правових досліджень НАН України

та

Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини (Великобританія)

„ЗМІЦНЕННЯ ЗАСАД У СФЕРІ БІЗНЕСУ І ПРАВ ЛЮДИНИ: ДРАЙВЕРИ ДЛЯ УКРАЇНИ/

“ADVANCED BUSINESS AND HUMAN RIGHTS FRAMEWORK: DRIVERS FOR UKRAINE”

Питання забезпечення прав людини в сфері бізнесу стає дедалі важливішим протягом останніх десятиліть, у т.ч. з огляду на інтенсифікацію глобалізаційних, євроінтеграційних та міграційних контекстів. Комплекс новітніх міжнародно-правових напрацювань у цій площині, що стосуються також і України, свідчать про високу актуальність даної проблематики.

Зокрема, норми і стандарти міжнародного та європейського права у галузі прав людини і ведення економічної діяльності викладені у ряді міжнародних конвенцій та стратегічних політико-правових документів – Резолюції Генеральної асамблеї ООН від 25 вересня 2015 року «Перетворення нашого світу: Порядок денний у сфері сталого розвитку на період до 2030 року», Керівних принципах ООН щодо бізнесу та прав людини від 16 червня 2011 року, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо прав людини і бізнесу від 2 березня 2016 року; Директиві 2014/95/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 22 жовтня 2014 року щодо розкриття нефінансової та різноманітної інформації деякими великими підприємствами і групами, Оновленій Стратегії ЄС з питань корпоративної соціальної відповідальності 2011 року, Керівних принципах ОЕСР для багатонаціональних підприємств «Рекомендації для відповідального ведення бізнесу у глобальному контексті» оновлених у травні 2011 року та ін.

Державні політика, законодавство і поточна практика управління державою та господарювання в Україні повинні відповідати сучасним міжнародним тенденціям і вимогам. Потреби українського суспільства в прогресивному розвитку, що мають реалізовуватися, серед іншого, через імплементацію Цілей сталого розвитку ООН, Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, Плану дій Ради Європи для України 2018 – 2021 та інших міжнародних зобов’язань, є драйверами на шляху до гідного та заможного життя.

Водночас аналітико-правовий „аудит” стратегічних та імплементаційних політичних і нормативно-правових актів, а також моніторинг дотримання прав людини в сфері бізнесу здебільшого доводять недостатність обізнаності українського суспільства, політикуму, посадовців різних гілок і рівнів влади, бізнес-середовища, соціальних партнерів, науковців та інших стейкхолдерів стосовно сучасних прогресивних засад ведення економічної діяльності, що ґрунтується на цінностях поваги до прав людини. Явно відчутні слабка мотивація їх укорінювати в Україні, брак відповідних навичок, засобів тощо.

Будучи переконаними у нагальній необхідності сприяти просуванню концепції забезпечення прав людини в економічній діяльності, організації – партнери цього Проекту планують розпочати оцінку потреб України у контексті виконання нею внутрішньодержавних та міжнародних зобов’язань у цій сфері з окремим акцентом на модернізації чинного законодавства.

Належним чином доказово обґрунтоване розуміння прогалин у політиці, законодавстві та практиці, а також акцептація парадигми переваг, які стануть наслідком впровадження міжнародно-визнаних засад ведення економічної діяльності із дотриманням прав людини, сприятиме визначенню відповідних параметрів їх усунення і обстоюванню необхідних вдосконалень, зокрема, законодавчих, а відтак – і правовому, соціальному та економічному розвитку України. Окрему увагу буде приділено правам людини в економічних відносинах у східних областях України, що постраждали від військових дій.

Метою Спільного проекту є сприяння підвищенню обізнаності та розвитку прав людини в сфері економіки в Україні через поширення відповідних знань і вироблення науково-обґрунтованої аргументації для політико-правових і законодавчих вдосконалень.

Заходи Проекту здійснюватимуться в декілька етапів із квітня по жовтень 2018 року та завершуватимуться проведенням міжнародного науково-практичного семінару за темою Проекту.

У рамках Проекту, крім здійснення організаційно-правових заходів, що супроводжуватимуть початок системної співпраці його організацій – партнерів, що обумовлена положеннями Меморандуму про взаєморозуміння від 23 березня 2018 року, передбачається:

  1. здійснення загального аналітичного правового та економічного аудит-аналізу і моніторингу національної ситуації щодо забезпечення прав людини у сфері економіки;
  2. проведення робочих зустрічей / консультацій / інтерв’ю з представниками органів державної законодавчої, виконавчої і судової влади, суб’єктів господарювання і соціальних партнерів, з працівниками, громадськими активістами, науковцями-дослідниками, експертами та менеджментом міжнародних проектів і програм тощо з метою акумуляції інформації, обміну думками і досвідом;
  3. започаткування спеціального Інформаційно-ресурсного фонду Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки, зокрема, й наповнення його бази текстами основних міжнародних документів із питань прав людини у сфері бізнесу в перекладі на українську мову;
  4. підготовка науково-прикладних досліджень за визначеною та узгодженою організаціями-партнерами тематикою, що міститимуть рекомендаційні висновки та пропозиції, які стосуватимуться доповнення національних політико-правових актів стратегічного значення, покращання чинного законодавства та правозастосовчої практики;
  5. публікація наукових статей за результатами науково-прикладних досліджень в журналі „Економіка та право”; інших періодичних виданнях та мас-медіа;
  6. проведення міжнародного науково-практичного семінару за темою Проекту з участю європейських експертів;
  7. висвітлення діяльності по Проекту на веб-сторінках Інституту економіко-правових досліджень НАН України та Ресурсного центру з питань бізнесу та прав людини.

Учасники Проекту та підсумкового науково-практичного семінару отримають сертифікати, видані спільно Інститутом економіко-правових досліджень НАН України та Ресурсним центром з питань бізнесу та прав людини (Великобританія).

Цільова аудиторія Проекту: представники суб’єктів господарювання і соціальних партнерів, органів державної законодавчої, виконавчої і судової влади та органів місцевого самоврядування, працівники, громадські активісти, науковці та експерти-практики з права та економіки, засоби масової інформації.