Рада молодих вчених

Рада молодих вчених Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» здійснює свою діяльність на підставі законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про вищу освіту», Статуту НАН України, Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 рр., Статуту Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України», Стратегії розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» та ін.

 Положення про Раду молодих вчених Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії ннаук України” (завантажити)

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про вищу освіту» наукове товариство (Рада молодих вчених) аспірантів, докторантів і молодих вчених забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у закладі вищої освіти (та наукових установах), зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями, та діє на принципах: 1) свободи наукової творчості; 2) добровільності, колегіальності, відкритості; 3) рівності права осіб, які навчаються, на участь у діяльності Ради молодих вчених.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про науково і науково-технічну діяльність» молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук. Аспірант – вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження у рамках підготовки в аспірантурі у закладі вищої освіти/науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії. Докторант – вчений, який проходить підготовку в докторантурі наукової установи (закладу вищої освіти) для здобуття наукового ступеня доктора наук.

Рада молодих вчених Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» формується із співробітників Інституту, а також аспірантів віком до 35 років (докторанти – до 40 років).

До завдань Ради молодих вчених Інституту належить: 1) проведення організаційних, наукових та освітніх заходів; 2) популяризація наукової діяльності, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності; 3) представництво інтересів молодих вчених перед адміністрацією Інституту та іншими організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри; 4) сприяння підвищенню якості наукових досліджень;5) сприяння обміну інформацією між молодими вченими та дослідниками тощо.

Органи управління Ради молодих вчених Інституту формуються на демократичних засадах шляхом виборів. Структура Ради молодих вчених та організаційний механізм її діяльності визначаються відповідним Положенням.

Представництво інтересів молодих вчених Інституту здійснює голова Ради молодих вчених, який входить до складу Вченої ради Інституту. Зокрема, голова Ради молодих вчених вносить на розгляд Вченої ради Інституту будь-які питання, які стосуються науково-освітнього процесу в Інституті. Додатково через голову (заступника голови) Ради молодих учених забезпечується комунікація з заступником директора з наукової роботи Інституту (здійснює загальну координацію роботи Ради молодих вчених) та керівниками структурних підрозділів (відділів, секторів тощо). Вченою радою Інституту на постійній основі здійснюється висунення кандидатів на здобуття премій, грантів для молодих вчених, науково-методична підтримка їх діяльності.

Молоді вчені (співробітники, аспіранти та докторанти) на постійній основі залучаються до участі у засіданнях Вченої ради Інституту, Спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «Господарське право; господарсько-процесуальне право» (в очному та онлайн режимах).

У п. 2.2 Стратегії розвитку та перспективних напрямів наукової і науково-технічної діяльності Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» передбачене підвищення питомої ваги молодих вчених, що мають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук), доктора наук, та вчені звання професора, старшого дослідника, до загальної кількості працівників Інституту шляхом виконання низки заходів.

8E26DAEB-2901-49EE-A23A-C2D150F157CE-1

Всебічна підтримка молодих вчених Інституту (співробітників, аспірантів та докторантів) є пріоритетом у діяльності та подальшому розвитку Інституту як провідної установи Національної академії наук України з проблем правового забезпечення розвитку економіки. Молодим вченим (співробітникам, аспірантам та докторантам) забезпечується право участі у виконанні бюджетних та конкурсних наукових досліджень, безкоштовної участі та публікації тез у всіх без виключення конференціях та круглих столах, організатором (співорганізатором) яких є Інститут, безкоштовної публікації у фаховому науковому журналі «Економіка та право», монографіях та аналітичних збірках тощо. За результатами річної діяльності / навчання та, за наявності відповідного фінансування, молодим вченим забезпечується преміювання.

В Інституті започаткований щорічний конкурс наукових праць молодих вчених.

Голова Ради молодих вчених Інституту – докт. юрид. наук Веста Костянтинівна Малолітнева (vestamalolitneva@gmail.com).

Заступник голови Ради молодих вчених Інституту – канд. юрид. наук Олександр Андрійович Трегуб (alexandr.fispeam@gmail.com).

Персональний склад Ради молодих вчених Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України» (завантажити).