Вітаємо старшого наукового співробітника, к.е.н. Юлію Рогозян із присудженням стипендії НАН України!

Розглянувши кандидатури на  представлення до стипендії молодих учених, Президія НАН України постановила присудити стипендію молодому вченому – старшому науковому співробітнику відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України, кандидату економічних наук Рогозян Юлії Сергіївні (Постанова № 134-а від 13.05.2015 р.).

Українське суспільство переживає складний етап соціально-економічного реформування, що вимагає науково-технічного прориву. Перехід науки на новий рівень розвитку вимагає створення потужного кадрового потенціалу з молодих дослідників: енергійних, активних, з інноваційним мисленням, конкурентоспроможних, що прагнуть до безперервного підвищення рівня свого розвитку, що володіють професійною мобільністю, почуттям відповідальності, творчим потенціалом. Молодий вчений сьогодні – це не тільки фахівець, що володіє професійними знаннями, вміннями і навичками, а й людина, наукова діяльність якого дозволяє долати стереотипи, що склалися, розвивати інноваційні ідеї, ефективно, по-новому вирішувати актуальні завдання свого міста, регіону, країни.

x_bbebdb03Юлія Рогозян є саме таким перспективним молодим науковцем: науково-дослідну роботу вона почала вести ще в студентські роки.

Досвід викладацької роботи з економіки та права, глибока і змістовна робота з обраної теми дозволили Юлії Рогозян у квітні 2014 року успішно захистити дисертаційну роботу за темою «Забезпечення збалансованого розвитку економіки регіону» та здобути  вчену ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Результати її роботи використовувались Департаментом економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації (корегування Стратегії соціально-економічного розвитку Луганської області до 2015 року), Луганською обласною науково-координаційною радою Донецького наукового центру НАН і МОН України (розробка проекту Стратегії розвитку Луганської області до 2020 року), застосовуються у навчальному процесі Донбаського державного технічного університету МОН України при викладанні дисциплін «Податковий менеджмент», «Основи бухгалтерського обліку», «Організація і методика проведення ревізії», «Міжнародне право», «Основи римського цивільного права» та ін.

Науковий доробок Юлії Рогозян на сьогодні становить більше 30 наукових праць, з яких 2 монографії у співавторстві, 8 статей в наукових фахових виданнях України і Росії, більше 15 тез у збірниках за матеріалами міжнародних, національних, регіональних конференцій, активна участь в закордонних науково-практичних заходах (ОАЕ, м. Дубай, Греція, м. Салоніки).

Бажаємо Юлії Сергіївні успіхів у подальшій роботі, натхнення, енергії, творчої наснаги та постійного відкриття нових обріїв у проведенні якісних наукових досліджень!