Запрошумо до співпраці у сфері експертної діяльності

Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України – провідна наукова державна установа, основною спеціалізацією якої є розв’язання фундаментальних і прикладних проблем господарського права та процесу, а також питань суміжних галузей права: цивільного, кримінального (розділ КК України «Злочини у сфері господарювання»). Однією з форм впровадження наукових розробок Інституту є експертна діяльність, спрямована на впровадження результатів наукової діяльності, отриманих наукових та інших спеціальних знань співробітників в практичну та правозастосовну сфери.

Експертна діяльність Інституту може охоплювати економіко-правові питання:

  • взаємовідносин суб’єктів господарювання з органами центральної та місцевої державної виконавчої влади, місцевого самоврядування;
  • досудових і судових спорів між суб’єктами господарювання з широкого кола правових питань;
  • корпоративних відносин;
  • обґрунтування прийнятих рішень керівництвом суб’єкта господарювання, вищих органів його управління, засновників і т.д .;
  • приватизації державного та комунального майна, особливостей приватизації в окремих галузях економіки;
  • здійснення зовнішньоторговельної діяльності, особливостей укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів;
  • особливостей укладення, виконання та розірвання окремих видів господарських договорів.

Основним результатом проведення наукової економіко-правової експертизи є експертний висновок, який підписується безпосередніми виконавцями і затверджується директором Інституту. При цьому складаються всі необхідні документи: договір, кошторис (або протокол про договірну ціну), акт приймання-передавання.

Протягом останніх 5 років Інститутом було підготовлено близько 50 експертних висновків, а колективом накопичений значний досвід проведення наукових економіко-правових експертиз. Крім цього, виявлені проблеми правового регулювання господарських відносин у процесі проведення наукових експертиз ставали основою для підготовки проектів нормативно-правових актів (і супутніх документів до них: обґрунтування, порівняльні таблиці та ін.), в т.ч. проектів законів України з подальшим направленням суб’єктам законодавчої ініціативи, що також може складати окрему частину подальших робіт за завданням замовника.

Правові підстави проведення наукових економіко-правових експертиз та їх статус

 

Правовою підставою підготовки експертного висновку є Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу» від 10.02.1995 р. №51 / 95-ВР, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними науковими установами» від 28.07.2003 р. № 1180 (в ред. від 07.11.2012 р.) та Статут Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Згідно з п. 3.2 Порядку проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства науки і освіти України від 12.01.2004 р. № 12 (зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.01.2004 р. за № 110/8709) (в ред. від 04.01.2013 р.), наукові організації Національної академії наук та національних галузевих академій наук, заснованих на державній власності, державні вищі навчальні заклади III-IV рівня акредитації, провідні державні науково-технічні установи центральних органів виконавчої влади можуть здійснювати спеціалізовану експертну діяльність без додаткової акредитації, на підставі статутних положень, якими така діяльність передбачається. Фізичні особи, які мають дипломи про присудження наукового ступеня кандидата або доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами вищезазначених академій мають право здійснювати наукову і науково-технічну експертизу без отримання свідоцтва.

Слід зазначити, що чинним законодавством не передбачені обмеження (заборони) щодо підготовки експертних висновків для замовників – суб’єктів господарювання всіх форм власності (в т.ч. і іноземних), органів центральної виконавчої влади або місцевого самоврядування, міжнародних організацій, фондів тощо.

Зрештою, відповідальність за прийняте процесуальне рішення про призначення проведення експертизи і вибір експертів несе суддя чи інша посадова особа (слідчий, прокурор). Головний критерій тут згідно з чинним законодавством – наявність наукових знань, необхідних для вирішення конкретної справи, а не наявність дозвільного документа Міністерства юстиції України. Крім того, згідно зі ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» для проведення деяких видів експертиз, які не здійснюються виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися крім судових експертів та інші фахівці у відповідних галузях спеціальних знань. Наукові економіко-правові експертизи спеціалізованими установами Міністерства юстиції України не проводяться.

Вартість проведення наукових економіко-правових експертиз

 

Ціна експертного висновку формується в процесі переговорів між замовником (представником замовника) і виконавцем (Інститутом), в т.ч. з урахуванням бюджетів замовника, визначених під відповідні проекти. При цьому, існує можливість (переважно для судових експертиз) формування договірної ціни виходячи з нормативних документів Міністерства юстиції України (їх дія на наукові установи НАН України не поширюється) і встановленої погодинної оплати роботи експертів.

Порядок замовлення проведення наукових економіко-правових експертиз

 

Замовлення проведення наукових економіко-правових експертиз здійснюється через безпосередніх передбачуваних замовником виконавців шляхом підготовки листа з описом суті проблеми і питаннями, що потребують вирішення в ході проведення експертного дослідження (не більше 3-х сторінок). До такого листа на ім’я директора Інституту можуть додаватися документи (їх копії), що підтверджують правову позицію замовника або містять факти, необхідні для проведення наукової економіко-правової експертизи.

Адреса Інституту: м. Київ, бульв. Т.Шевченка, 60 (кімн. 201).

Фактичне місце розміщення:м. Київ, вул. Желябова, 2, офіс 323 (за головним корпусом КНЕУ ім. В.Гетьмана).

(переглянути на мапі)

Желябова 2

Тел., факс (044) 200-55-68.

E-mail: office.iepd@nas.gov.ua.

Директор – Устименко Володимир Анатолійович, чл.-кор. НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України.