Підсумки засідання вченої ради ІЕПД НАН України від 27 жовтня 2014 р.

27 жовтня 2014 р. відбулося чергове (виїзне) засідання вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України, що проходило цього разу в Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ».

SDC10429

На засіданні вченої ради було розглянуто низку питань наукового та організаційного характеру. У форматі відео-конференції на зв’язку протягом всього засідання були також і ті члени ради і співробітники Інституту, що перебувають зараз у містах Донецьку та Луганську.

SDC10434З доповіддю, в якій викладено основні положення й висновки щодо змісту рукопису колективної монографії «Теорія та практика міського управління в Україні» (автори: С.В. Богачов, В.А. Устименко, М.В. Мельникова та ін.) виступив завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства д.е.н., професор С.В. Богачов.

У монографії розглянуто теоретичні та прикладні проблеми міського управління, включаючи теоретико-методологічні аспекти, розвиток організаційно-економічного забезпечення, економіко-правові основи управління комунальної власністю міст в Україні, стратегічне планування соціально-економічного розвитку міст, управління комунальними підприємствами; формування концептуальної схеми міського управління; вдосконалення методів фінансування, бюджетування та інвестування, підвищення ефективності управління в комунальному секторі, адаптацію зарубіжного досвіду міського управління, організаційні та правові аспекти реалізації повноважень органів міського управління в Україні.

SDC10439Як зазначив Сергій Валентинович, підвищення якості міського управління нерозривно пов’язано з формуванням і використанням теоретичних і методичних основ, що дозволяють формувати, приймати і реалізовувати рішення, пов’язані з подоланням економічних, соціальних і територіальних проблем міського розвитку. Виконання функцій і завдань міського управління набуває особливої складності у великих містах і мегаполісах. Саме тому в процесі управління великим містом, що володіє потужним і високорозвиненим виробничим і соціально-економічним потенціалом і складної організаційною структурою, потрібно такий механізм управління, який дозволяв би забезпечити раціональне використання ресурсів, високий рівень податкових надходжень до місцевого бюджету, знизити тенденцію зростання збиткових підприємств і збільшення безробіття, підвищити життєвий рівень населення, подолати витратний характер діяльності житлово-комунального господарства, підвищити ефективність використання комунальної власності міста.

SDC10440У своєму виступі рецензент – д.е.н., професор І.В. Заблодська, яка підкреслила, що у монографії виявлено економіко-правові проблеми міського управління та визначено напрямки їх вирішення:

Це стосується управління майновою основою територіальної громади міста, організаційно-економічного забезпечення процесу міського управління, залучення громадськості до стратегічного планування соціально-економічного розвитку міст, використання нових методів фінансування, бюджетування, інвестування міського розвитку.

Значну увагу приділено обґрунтуванню, формуванню і використанню концептуальної схеми міського управління, а також розробці пропозицій за рішенням організаційних і правових проблем реалізації повноважень органів міського управління в Україні. Крім того, розглянуто питання підвищення ефективності управління в комунальному секторі економіки міста, включаючи діяльність підприємств житлово-комунального комплексу, – зазначила Інна Володимирівна.

На зазначену монографію також надійшла рецензія д.е.н., професора Г.К. Губерної, в якій дається загальна позитивна оцінка результатів проведеного дослідження та звертається увага на необхідність урахування окремих зауважень рекомендаційного характеру.

Після обговорення змісту колективного наукового дослідження та з урахуванням рекомендацій, які було висловлено під час дискусії д.ю.н., академіком А.Г. Бобковою, а також питань, які надійшли від д.е.н., професора В.М. Василенка, к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовської та інших членів ради, було прийнято рішення рекомендувати монографію до опублікування як таку, що за своїм змістом, структурою та оформленням відповідає вимогам, які висуваються до такого виду наукових видань.

SDC10436

Далі, відповідно до порядку денного, було розглянуто питання про затвердження і перезатвердження тем дисертаційних робіт і низку інших питань, які стосуються організації роботи Інституту.

Цього ж дня була і нагода для привітань.

SDC10443

Коли щодня бачиш таку молоду, завжди діловиту й активну жінку – Олену Юріївну Гостєву, то складно повірити, що з усього її життя вже чверть століття вона залишається такою, як і в той перший день, коли зовсім юною дівчиною розпочала свій трудовий шлях у нашому Інституті. Сьогодні з того далекого дня минуло 25 років, і тому особливо приємно, що Олена Юріївна є такою ж усміхненою, оптимістичною та працьовитою, адже із самого початку вона зарекомендувала себе як чесна і надійна людина, відповідальний працівник і колега, котра завжди підтримає та прийде на допомогу.

Підбиваючи підсумки, директор Інституту – член-кореспондент НАПрН В.А. Устименко подякував усім членам ради та працівникам Інституту за те, що попри всі складнощі та небезпеки вони продовжують виконувати свої обов’язки.

Окрему увагу Володимир Анатолійович звернув на необхідність чіткого дотримання виконавської дисципліни, що:

  • виключає будь-яке зволікання термінів подання на розгляд вченої ради матеріалів, а також звітів про виконану роботу;
  • полягає у сумлінному виконанні кожним працівником покладених на нього функціональних обов’язків і адресованих йому окремих доручень;
  • ґрунтується на неухильному додержанні вимог законодавства України і усвідомленні кожним його персональної відповідальності за доручену справу.

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська