Відбувся захист кандидатської дисертації Є.О. Жарікової

27 жовтня 2014 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 відбувся захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.04 «Господарське право; господарсько-процесуальне право» Жарікової Євгенії Олександрівни за темою «Правовий статус суб’єкта підприємництва – громадянина».

фото 3 (4)

Захист проходив у форматі виїзного засідання, що проводилося у Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ».

фото 3 (3)

Робота Жарікової Є.О. виконана в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Зельдіна Олена Романівна, завідувачка сектору проблем реалізації господарського законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

фото 1

Офіційні опоненти:

  • доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Замойський Ігор Євгенович, Донецький університет економіки та права, завідувач кафедри господарського і цивільного права та процесу (м. Донецьк);
  • кандидат юридичних наук, доцент Мельник Світлана Борисівна, Національний університет «Одеська юридична академія» МОН України, професор кафедри господарського права і процесу (м. Одеса).

фото 1 (2)

фото (6)Дисертація присвячена дослідженню актуальних проблем правового статусу суб’єкта підприємництва – громадянина.

фото (10)Одним із найважливіших факторів соціально-економічного розвитку України є підприємництво. Не менш важливою є роль суб’єктів, які його здійснюють і, в тому числі, суб’єктів підприємництва – громадян.

На основі проведеного аналізу теоретичної бази щодо поняття правового статусу суб’єкта підприємництва – громадянина, а також положень законодавства України з цього питання удосконалено визначення суб’єкта підприємництва – громадянина з урахуванням того, що це особа, яка зареєстрована у встановленому законом порядку, має спеціальний правовий статус і здійснює підприємницьку діяльність на основі встановлених законодавством принципів як самостійно, так і шляхом залучення найманих працівників і відповідає за зобов’язаннями своїм майном, на яке може бути звернуто стягнення.

фото (20)Суб’єктам підприємництва – громадянам притаманні так об’єктивні переваги, як здатність оперативно реагувати на зміни ринкових потреб, можливість оперативного перепрофілювання діяльності тощо. Важливими чинниками позитивного впливу суб’єктів підприємництва – громадян на економічні відносини є, певною мірою, розв’язання проблеми зайнятості населення, заповнення ринкових ніш тощо.

фото (14)Правовий статус суб’єктів підприємництва – громадян отримав легітимну основу як на конституційному, так і на галузевому рівнях.

Це доззволяє запропонувати включати у спеціальний правовий статус суб’єкта підприємництва – громадянина комплекс законодавчо закріплених прав, обов’язків, у тому числі порядок їх набуття і припинення, а також правові принципи, що відображають взаємовідношення суб’єкта підприємництва – громадянина із суспільством та державою, а також заходи відповідальності.

На сьогодні норми, що закріплюють правовий статус суб’єктів підприємництва – громадян містяться у різних нормативно-правових актах, які нерідко вступають у протиріччя одне з одним, що створює проблеми під час їх реалізації.

фото 2 (3)Це обумовлює доцільність об’єднання норм, які закріплюють правовий статус суб’єктів підприємництва – громадян в основному нормативно-правовому акті у сфері господарювання, а саме у Господарському кодексі України.

Суб’єкти підприємництва – громадяни посідають особливе місце серед інших суб’єктів господарського права, оскільки їх правовий статус відрізняється як від статусу комерційних організацій, так і від статусу громадян, які не є підприємцями. Статус суб’єкта підприємництва – громадянина можна характеризувати як правовий статус зі спеціальними правами та обов’язками (спеціальний правовий статус).

У роботі вдосконалено визначення суб’єкта підприємництва – громадянина, розроблено періодизацію етапів розвитку законодавства щодо суб’єктів підприємництва – громадян та надано їх загальну характеристику. Удосконалено положення щодо порядку надання документів до органів державної реєстрації у разі реєстрації неповнолітніх громадян як суб’єктів підприємництва. У роботі проаналізовано проблему та запропоновано заходи попередження набуття статусу суб’єкта підприємництва – громадянина особами, стосовно яких державою встановлено заборону на заняття підприємництвом на стадії його легалізації. Проаналізовано положення щодо порядку припинення діяльності суб’єкта підприємництва – громадянина, що дозволило запропонувати напрями вдосконалення порядку визнання суб’єкта підприємництва – громадянина банкрутом та відновлення його платоспроможності у процедурі банкрутства.

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник відділу

проблем модернізації господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська