Загальні збори Відділення економіки Національної академії наук України

Цими днями, 14-15 червня 2022 року, у змішаному режимі (on-line та off-line) відбуваються сесії Загальних зборів відділень НАН України та Загальних зборів НАН України.

photo_2022-06-15 12.04.41

14 червня працювала сесія Загальних зборів Відділення економіки НАН України, яку було присвячено висвітленню підсумків наукової та науково-організаційної діяльності відділення у 2021 році та перспективних напрямів розвитку досліджень. Крім членів Бюро Відділення економіки НАН України, у заході взяли участь наукові співробітники, делеговані установами. Так, відповідно до Розпорядження Президії НАН України № 271 від 26.05.2022 р. «Про квоти делегування наукових працівників для участі у сесіях Загальних зборів НАН України та загальних зборів відділень НАН України 14-15 червня 2022 р.» зборами трудового колективу ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України» для участі в заходах було делеговано заступника завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту, д.е.н., старшого дослідника Юлію Сергіївну Рогозян та голову Первинної профспілкової організації, старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н. Антона Олександровича Сошникова.

photo_2022-06-15 12.04.50

Заслухавши та обговоривши доповідь академіка-секретаря Відділення економіки НАН України академіка НАН України Елли Марленівни Лібанової, Загальні збори відзначили, що у 2021 році зусилля вчених відділення були спрямовані на наступних напрямах:

– з’ясування закономірностей, змісту, форм прояву та розв’язання економічних суперечностей глобалізації та локалізації на різних історичних етапах, рівнях й у різних сферах функціонування господарства;

– здійснення сценарного прогнозування динаміки основних макроіндикаторів економічного розвитку, обґрунтування чинників ендогенного характеру та заходів економічної політики щодо забезпечення зростання економіки України;

– виявлення сучасних трендів і ризиків у реалізації грошово-кредитної політики в Україні під впливом глобальної економічної дестабілізації;

– обґрунтування основних заходів підтримки національної науково-технічної та інноваційної діяльності;

– обґрунтування факторів та формування інструментів промислової політики для протидії глобальним викликам майбутнього;

– виявлення напрямів впливу пандемії COVID-19 на обсяги міграційного руху робочої сили та потенціал мобільності населення;

– розробку напрямів політики покращення умов проживання населення на рівні ОТГ.

Зазначено, що у найближчій перспективі зусилля вчених-економістів будуть спрямовані на визначення та оцінку перспективних змін просторової локалізації і структури виробництв, із відповідною оцінкою майбутньої локалізації робочої сили; моніторинг масштабів та оцінку наслідків вимушених міграцій населення України; відновленні інфраструктури на засадах військових потреб та повоєнного відновлення економіки; позиціюванні України в новому економічному світоустрої; методологічних та прикладних складових обрахування та міжнародного визнання збитків; узгодженні майбутніх перспектив з поточними зобов’язаннями, в контексті Європейського вектору українського розвитку; часових горизонтах та стратегічних орієнтирах повоєнного відновлення української економіки; обґрунтуванні та визначенніфінансових джерел та механізми відновлення української економіки; соціальних імперативах та їхньому економічному підґрунтя в нових реаліях повоєнної України; оновленні національної енергетичної парадигми; промисловому розвитку України в Євроінтеграційному контексті.

Після цього виступили члени Відділення та поділилися своїми думками щодо питань порядку денного. Заступник Академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, член Президії НАН України, директор ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України», член-кореспондент НАН і НАПрН України, Заслужений юрист України Володимир Анатолійович Устименко презентував свій погляд щодо напрямів подальших досліджень науковими установами у період та після закінчення воєнного стану та, крім того,наголосив на важливості ґрунтовного опрацювання питань страхування воєнних ризиків, без яких відновлення постраждалих від війни територій та залучення інвестицій постає неможливим.

photo_2022-06-15 12.04.53

Загальними зборами Відділення економіки НАН України постановили затвердити звіт академіка-секретаря Відділення академіка НАН України Е.М. Лібанової про діяльність Відділення у 2021 році, а також зосередити зусилля на подальшому розвитку співпраці установ Відділення з державними органами влади та бізнес-структурами, в частині організації, виконання, фінансування та впровадження результатів науково-дослідних робіт.