Міщенко Вікторія Сергіївна

Науковий співробітник відділу,

кандидат юридичних наук

Профілі в Е-середовищі: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=RAdKOd0AAAAJ

https://orcid.org/my-orcid?orcid=0000-0002-0283-029X

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68

e-mail: vnvi@i.ua

Біографічна довідка

У 2005 р. з відзнакою закінчила Донецький державний технікум технологій та дизайну за спеціальністю «Економіка підприємства» (молодший спеціаліст). У 2008 р. з відзнакою закінчила слідчо-криміналістичний факультет Донецького юридичного інституту. З 2008 по 2011 рр. навчалася у ад’юнктурі Донецького юридичного інституту МВС України (денна форма навчання). У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-правові основи протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу (історико-правове дослідження)» за спеціальністю 12.00.01теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень. У березні 2014 р. була прийнята на посаду наукового співробітника у відділ проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Загальна кількість публікацій

Є автором (співавтором) понад 50 наукових праць, у тому числі колективних монографій, наукових статей, доповідей конференцій та ін.

Основні публікації

 1) Новікова В.С. Перспективи застосування принципу субсидіарності у процесі ліцензування господарської діяльності / В.С.Новікова // Право і суспільство – 2016. – №3-2. – С. 72-76.

2) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Правові засади державної політики у сфері дерегуляції господарської діяльності / В.С.Новікова // Юридичний науковий електронний журнал. – 2016. – №6. – С. 93-95.

3) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Загальноєвропейські правові засади підтримки підприємництва / В.С.Новікова // Právna veda a prax v tretom tisicroči: medzinarodnej vedeckej konferencie (27-28 februar 2015). – Slovenská Republika, Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015. – Р. 95-97.

4) Новікова В.С. Правові засади здійснення державної політики з реконструкції економіки в умовах міжнародних інтеграційних процесів / В.С.Новікова // Актуальні проблеми розвитку права та держави в умовах міжнародних інтеграційних процесів: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 25 листопада 2016). – м. Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2016. – С. 179-181.

5) Новікова В.С. Економіко-правові засади державної політики з реконструкції економіки / В.С.Новікова // Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 21–22 жовтня 2016 р.). – К.: «Науково-дослідний інститут публічного права», 2016. – С. 43-45.

6) Джабраілов Р.А., Новікова В.С. Європейський досвід здійснення державної політики з реконструкції економіки / В.С.Новікова // Держава та регіони. Серія: Право. – 2016. – № 4. – С. 27-32.

7) Новікова В.С. Досвід Європейського Союзу щодо здійснення політики з реконструкції економіки у сфері реалізації дозвільних процедур у господарській діяльності / В.С.Новікова // Новітні тенденції сучасної юридичної науки: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м.Дніпро, 2-3 грудня 2016 р. – Дніпро: «ГО «Правовий світ». – С. 93-95.

8) Новікова В.С. Європейський досвід регіоналізації державного управління економікою / В.С.Новікова // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – №5. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pap.in.ua/5_2014/44.pdf

 9) Новікова В.С. Правові засади регіоналізації державного управління економікою в країнах ЄС / В.С.Новікова // Вчені записки Таврійського національного університету ім. В.Вернадського. – 2014. – Серія «Юридичні науки». – том 27(66). – №3. – С. 55-59.

10) Новікова В.С. Правові засади регіоналізації державного управління економікою / В.С.Новікова // Матеріали науково-практичної конференції «Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті» (22-23 вересня 2014 р.). – Львів: Центр правничих ініціатив, 2014. – С. 48-49.

11) Новікова В.С. Регіоналізація державного управління економікою в контексті європейського вибору України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Політичні кризи у державах та регіонах Європи: внутрішні передумови та зовнішні виклики у ХХ-ХХІ ст» (17-18 жовтня 2014 р.). – Ужгород: УжНУ, 2014. – С. 47-49.

 12) Новікова В.С. Підтримка малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою (європейський досвід) / В.С.Новікова // Państwo i prawo 2014. Wnisków, projectów, metod (29.12.2014 – 30.12.2014). – Kraków, 2015. – С. 111-113.

13) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Правові засади розвитку підприємництва у контексті європейського досвіду регіоналізації державного управління економікою / В.С.Новікова // Особенности адаптации законодательства Молдовы и Украины к законодательству Европейского Союза: материалы международной научно-парктической конференции (Кишенев, 27-28 марта, 2015). – С. 141-143.

14) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Правові засади дерегулювання господарської діяльності : крок України до євроінтеграції / В.С.Новікова // Państwo i prawo. Problematyka, pracy, innowacje, praktyki, teoria (29.04.2015 – 30.04.2015). – Łódź, 2015. – С. 57-58.

15) Новікова В. С. Досвід протидії економічній злочинності у промисловому комплексі Донбасу в період непу / В. С. Новікова // Віче. – 2011. – № 12. – С. 10–12.

16) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Європейський досвід правового забезпечння підтримки малого та середнього бізнесу у контексті регіоналізації державного управління економікою / В.С.Новікова // Науковий вісник Ужгородського національного університету, 2015. – №31. – С. 36-39.

17) Новікова В.С. Правові засади удосконалення регуляторної політики та дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності у контексті реформи децентралізації влади в Україні/ В.С.Новікова // Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції: матеріали міжнародної науково-практичніої конференції. – Дніпропетровськ, Юридичний факультет Дніпропетровського гуманітарного університету (01-02.04.2016 р.) – С. 87-89

18) Джабраілов Р.А, Новікова В.С. Щодо впровадження принципу субсидіарності у сферу ліцензування господарської діяльності / В.С.Новікова // Európska tradícia v medzinárodnom práve: uplatňovanie ľudských práv : Bratislava, Slovenská republika 6-7 máj 2016 r., Р. 94-97.

19) Новікова В. Особливості договірних форм розпорядження об’єктами публічної власності / Р. Джабраілов, В. Новікова // Юридичний вісник. – 2014. – №5. – С. 173-178.

20) Новікова В.С. Шляхи вдосконалення засобів державного регулювання господарської діяльності у контексті регіоналізації державного управління економікою/ В.С.Новікова // Новий погляд на євроінтеграційні процеси в Молдові та Україні: юридичний аспект: матеріали міжнародної науков-практичної конференції, Республіка Молдова, м.Кишинів (25-26.03 2016 р.). – С. 141-143.

Сфера наукових інтересів

Правове регулювання підтримки малого та середнього бізнесу, право Європейського Союзу, державна регуляторна політика України.