Президія НАН України схвалила роботу Секції суспільних і гуманітарних наук з виконання цільової програми наукових досліджень, у яких брали участь науковці Інституту

30 січня 2019 року відбулося чергове засідання Президії НАН України. Відділення економіки на засіданні представляв заступник академіка-секретаря Відділення економіки НАН України, директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, член-кореспондент НАН України, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України Устименко В.А.

IMG_1239

Віце-президент НАН України, голова Секції суспільних і гуманітарних наук, академік НАН України Пирожков С.І. доповів про виконання цільових програм наукових досліджень НАН України: «Реконструкція економіки України: історичні виклики та модерні проекти», «Економічна ефективність vsсоціальна справедливість: пріоритети розвитку України на етапі подолання кризи», «Інтеграція Донбасу і Криму в політико-правовий і соціокультурний простір України: історичний досвід, сучасні виклики, перспективи», «Національний консенсус в Україні: історичний імператив, сучасні параметри, прогностична модель».

Позитивна оцінка була висловлена щодо участі науковців Інституту при виконанні робіт в рамках цільових програм. Особливо були позначені публікації монографій «Правове забезпечення здійснення державної політики з реконструкції економіки», «Правові засади досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю».

Президія НАН України визначила, що завдяки реалізації зазначених програм отримано вагомі теоретичні і прикладні здобутки у дослідженні сучасних політико-правових, соціально-економічних та культурних трансформацій в Україні, стану і перспектив розвитку українського суспільства, виробленні концептуальних підходів до розв’язання державою і суспільством нагальних проблем у політичній, економічній і культурній сферах.

Реалізація зазначених програм дозволила впровадити наукові результати у вигляді аналітичних і прогностичних матеріалів, проектів нормативних актів, рекомендацій із суспільно значущих питань у практику діяльності вищих органів державної влади і управління України, профільних комітетів Верховної Ради України, міністерств і відомств.

На засіданні також були розглянуті питання про проведення ХІІІ Всеукраїнського фестивалю науки, проведення річної сесії Загальних зборів НАН України, низка інших питань.

Особлива увага Президією НАН України була приділена проблемам роботи аспірантури та докторантури наукових установ НАН України, питанням формування молодих дослідників.