Підсумки засідання вченої ради Інституту від 18 квітня 2018 р.

18 квітня відбулося чергове засідання вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

На засіданні із основними положеннями монографії «Просторові форми організації економіки регіону: стратегії розвитку та інвестиційне забезпечення» виступила к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (м. Львів) І.В. Тяжкороб. Монографію присвячено вирішенню науково-практичної проблеми щодо розвитку просторових форм організації економіки регіону. У межах дослідження розглянуто теоретичні засади забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону, методологічне підґрунтя інвестиційного забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону, визначено тенденційність у розвитку економіки регіонів України, сформовано концептуальні підходи до інвестиційного забезпечення стратегії розвитку економіки регіону та означено інструментарій задля реалізації концепту інвестиційного забезпечення стратегії розвитку просторових форм організації економіки регіону.

З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження.

IMG_7292

Основні положення монографії «Функції господарського процесуального права: теоретико-практичний аспект» представила к.ю.н., доцент кафедри права та публічного адміністрування економіко-правового факультету Маріупольського державного університету Н.В. Іванюта. Монографію присвячено дослідженню функції господарського процесуального права. Визначено загальне поняття функцій господарського процесуального права та сформульовані поняття регулятивної, охоронної, політичної, економічної, інформаційної, виховної функцій. Визначено основні типологічні групи функцій ГПП та види функцій ГПП за критеріями сфери впливу, традиційності, тривалості дії, межі дії, призначення права, важливості стосовно мети ГПП. Умотивовано алгоритм формування системи ГПП, який обумовлюється конструктивним підходом щодо її взаємовпливу з функціями ГПП. Встановлено базові характеристики зв’язку функції та методів ГПП на принципах взаємодії та взаємовпливу. Виокремлено систему підфункцій (у складі охоронної функції) із визначенням їх структурних елементів. Виокремлено особливі контекстуальні характеристики «захисту» та «охорони» в ГПП. Здійснено методологічний опис діяльності господарського суду. Запропоновано поняття правової інформації в господарсько–процесуальній сфері та виділено її види за критеріями джерела прийняття актів, правової природи джерела права, режиму доступу, галузевості, характеру інформаційного наповнення матеріалів господарської справи. Встановлено активізацію зміщення акцентів господарського судочинства в бік посилення процесуального інструментарію мирного врегулювання господарських спорів, що обумовлює новий ціннісний господарсько-процесуальний формат, ключовими поняттями якого пропонується визнавати компроміс та консенсус. Класифіковано види правоутоворення в господарській процесуальній сфері. Сформульовано поняття техніко – юридичного інструментарію в ГПП. Обґрунтовано введення в обіг категорії «культура складання судового рішення» із наданням її визначення. Класифіковано види моніторингу в господарсько–процесуальній сфері. Виокремлено універсальні ознаки позовного провадження, істотні процесуальні ознаки спрощеного позовного провадження, наказного провадження. Уточнено поняття позасудового захисту прав. Запропоновано поняття процесуальної культури як різновиду правової культури. Надано визначення інформатизації в господарському процесуальному праві. Запропоновано типологізацію видів інформатизації в ГПП за критерієм специфічності суб’єктного складу.

Враховуючи, що дослідження здійснювалось автором в умовах суттєвих динамічних змін, зокрема проведення судової реформи, зміст запропонованих автором висновків викликав значний інтерес та жваву дискусію. За підсумками обговорення та урахування побажань рецензентів членами вченої ради прийнято рішення рекомендувати монографію до друку.

На засіданні вченої ради також було розглянуто питання про затвердження змін у складі редакційної колегії наукового журналу «Економіка та право», а також низку інших питань організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у травні поточного року.