Підсумки засідання вченої ради Інституту від 24.04.2017 р.

24 квітня 2017 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_5838Про методику проведення дослідження за темою “Розвиток правової моделі енергетичного простору України” на засіданні доповіла завідувач відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави, д.ю.н., с.н.с. Г.Д. Джумагельдієва. У методиці викладено зміст запланованих науково-дослідних робіт за темою: “Розвиток правової моделі енергетичного простору України”. Обґрунтовано актуальність дослідження, сформульовано його мету та завдання. Охарактеризовано зміст і визначено порядок організації робіт у межах конкретних підтем та їх етапів, склад виконавців, строки виконання і форма узагальнення основних результатів.

IMG_5846На методику подано рецензії д.ю.н., доцента Р.А. Джабраілова та д.е.н., доцента М.В. Мельникової, якими високо оцінено проведену роботу та наголошено на певних дискусійних аспектах. За підсумками обговорення методики було прийнято рішення про її затвердження.

IMG_5853На засіданні з доповідною запискою “Узагальнення діючого нормативно-правового забезпечення розвитку об’єднаних територіальних громад” виступила д.е.н. Е.Б. Бойченко. Записка присвячена розгляду концептуальних, інституційних та практичних питань реформування територіальних громад як першого етапу та базової ланки реформування адміністративно-територіального устрою з метою виявлення проблемних питань та вироблення шляхів їх вирішення.

IMG_5863На доповідну записку подано рецензії д.е.н., професора Е.М. Ахромкіна та д.е.н., професора О.А. Бурбело. За підсумками обговорення, оцінки рецензентів, а також враховуючи, що дослідження проведено на виконання підтеми “Правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад” теми НДР “Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад”, було прийнято рішення взяти інформацію, викладену у доповідній записці, до відома виконавців теми.

Наступним питанням порядку денного був розгляд результатів конкурсу на заміщення вакантної посади заступника завідуючого відділом проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту. Після оголошення висновку конкурсної комісії було проведено таємне голосування щодо затвердження кандидатури для заміщення вакантної посади. За його результатами обрано к.е.н. Ю.С. Рогозян.

Після заслуховування інформації відповідального редактора О.Ю. Ілларіонова було рекомендовано до друку науковий журнал «Економіка та право», № 1 за 2017 рік.

IMG_5867-1На засіданні затверджено тему докторської дисертації “Господарсько-правовий механізм здійснення грошово-кредитної політики держави” к.ю.н. Т.С. Гудіми, а також розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.

Наступне засідання вченої ради заплановано до проведення у травні поточного року.