Судовий захист суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти

Зельдіна-та-ХрімліНещодавно опубліковано монографію доктора юридичних наук, професора, завідувачки сектором Інституту економіко-правових досліджень НАН України Зельдіної Олени Романівни та кандидата юридичних наук, судді Київського апеляційного адміністративного суду Хрімлі Олександра Геннадійовича за темою “Судовий захист суб’єктів підприємництва: теоретичні та практичні аспекти”.

Монографія присвячена теоретичним питанням судового захисту прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва, у роботі розглянуто особливості реалізації права на судовий захист суб’єктів підприємництва при спорах з податковими органами, на підставі дослідження та комплексного аналізу законодавства України та зарубіжних країн про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва запропоновано визначення поняття і напрямів модернізації законодавства України в цій сфері.

У даний час законодавство України щодо регулювання підприємницької діяльності є недосконалим, суперечливим та потребує удосконалення, та є таким, що не здатне забезпечити на належному законодавчому рівні захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. У зв’язку з тим, що права суб’єктів підприємництва порушуються, вони вимушені звертатись до суду за захистом своїх прав і законних інтересів, проте з практичної точки зору не завжди вдається досягти позитивного результату у вирішенні спору. Це пов’язано з тим що, приймаються нові закони, які суперечать або дублюють норми права, які вже існують на сьогоднішній день. Правовий захист суб’єктів підприємництва слабкий , неузгоджений та не врегульований у багатьох аспектах.

У зв’язку з вищевикладеним ця монографія дуже актуальна та своєчасна в умовах сучасних реалій.

У своєї роботі авторами розглянуто аспекти судового захисту прав суб’єктів підприємництва. На підставі теоретичних викладок запропоновано під судовим захистом прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва розуміти здійснювану відповідно до встановленої підвідомчості й підсудності діяльність судових органів, направлену на відновлення (визнання) порушених (оспорених) прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва, а також на запобігання правопорушенням шляхом справедливого і своєчасного розгляду даної категорії спорів.

Актуальними на сьогоднішній день є пропозиції авторів щодо розмежування компетенції між господарськими і адміністративними судами вирішувати на законодавчому рівні, за допомогою внесення змін у КАСУ і ГПК України. Доцільно для досягнення чіткої визначеності вказати у ч.1 ст. 181 КАСУ, що рішення, дії або бездіяльність державної виконавчої служби при виконанні судового рішення, за загальним правилом, оскаржується в суді, який видав виконавчий документ.

На підставі розгляду зарубіжного досвіду виокремлено напрямки модернізації законодавства України про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва а саме:

  1. Забезпечення стабільності матеріальних і процесуальних норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Для вирішення цього питання доцільно встановити відповідальність  для суб’єктів законотворчості, які порушують принцип стабільності законодавства.
  2. Виключення суперечності, невідповідності один одному норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  3. Забезпечення розумного балансу публічних і приватних інтересів у процесі встановлення матеріальних і процесуальних норм права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  4. Забезпечення оптимального співвідношення законів і підзаконних нормативно-правових актів.
  5. Використання «пакетного» принципу» підготовки нормативно-правових актів при одночасному зменшенні кількості норм відсилань у самих нормативно-правових актах. Доцільно скоротити до мінімуму кількість відсильних норм права, що дозволить їх якіснішому застосуванню на практиці.
  6. Ухвалення реальних, а не декларативних норм права, що гарантують виконання судового рішення про захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Відсутність дієвого механізму  виконання судового рішення не дозволяє його правильно і своєчасно застосовувати  на практиці і в результаті робить нікчемними, такими, що не мають практичної реалізації, норми права про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва.
  7. Координація і зближення національного законодавства України про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва із законодавством країн ЄС з урахуванням специфіки розвитку підприємництва України, а також особливостей сучасного етапу функціонування економіки України.

Наукова компетентність авторів досліджуємих у монографії галузях права є беззаперечною. Дана монографія є актуальним дослідженням у сфері права. Має не лише теоретичне, а й практичне значення. Автори дають змогу наблизитись до вирішення складних питань, що виникають у процесі розгляду спорів про захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва,  та в майбутньому попередити їх виникнення. Може бути у подальшому використана у науковій діяльності науковцями, викладачами, аспірантами, студентами юридичних і економічних спеціальностей, та юристами практиками, працівниками судових органів, органів державної влади та місцевого самоврядування.

Хрімлі К.О.

в.о молодшого наукового співробітніка

Інституту економіко-правових досліджень

НАН України