В Інституті відбувся попередній захист дисертаційних досліджень

Аспіранти і здобувачі Інституту економіко-правових досліджень НАН України, незважаючи на всі випробування, які випали на долю Українського народу, вкотре продемонстрували здатність плідно працювати в будь-яких умовах – днями вони успішно пройшли процедуру попереднього захисту підготовлених ними дисертаційних досліджень.

Так, 22 вересня на спільному засіданні, в якому взяли участь практично всі співробітники Інституту, що зібралися у м. Києві та у м. Донецьку (за допомогою он-лайн зв’язку) було розглянуто дві кандидатські дисертації за спеціальністю 12.00.04 – «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

SDC10394Першою виступила з доповіддю Наталія Олександрівна Герасименко, якою було підготовлено дисертаційне дослідження за темою «Правовий статус комунальних банків в Україні»:

Дисертація присвячена розробці теоретичних і практичних питань правового статусу комунальних банків в Україні, обґрунтуванню нових наукових положень і пропозицій щодо удосконалення законодавства у цій сфері. У роботі уточнено поняття та ознаки комунальних банків; надано класифікацію прав і обов’язків комунального банку за деякими критеріями, а саме: 1) як повноправного суб’єкта господарської діяльності; 2) як акціонерного товариства; 3) як суб’єкта банківської діяльності; 4) як суб’єкта з особливим правовим статусом засновника такого банку, яким є орган місцевого самоврядування; розкрито передумови для створення комунальних банків в Україні; доведено доцільність покладення функції казначейського обслуговування місцевих бюджетів на комунальні банки; обґрунтовано закріплення за комунальними банками права надавати безвідсоткові кредити комунальним підприємствам за рішенням органів місцевого самоврядування. Запропоновано у комунальних банках створювати наглядову раду, правління і ревізійну комісію, обґрунтовано пропозиції щодо їх повноважень, а також визначено порядок і суб’єктів (орган місцевого самоврядування, який прийняв рішення про створення комунального банку, Кабінет Міністрів України, інші акціонери комунального банку) формування наглядової ради комунального банку.

У дисертації сформульовано пропозиції щодо внесення змін і доповнень до ГК України, Бюджетного кодексу України, Законів України «Про банки і банківську діяльність», розроблено проект Типового статуту комунального банку.

DSC_5211Дисертаційне дослідження підготовлено під науковим керівництвом директора ІЕПД НАН України – д.ю.н., професора, Заслуженого юриста України, члена-кор. НАПрН України В.А. Устименка, який у своїй оцінці виконаної роботи зазначив актуальність обраної проблематики з погляду науки та практики, вказуючи на те, що досвід зарубіжних країн свідчить про існування фінансово-банківських установ, засновниками яких є органи місцевого самоврядування.

Про глибину володіння автором предметом дослідження свідчить вдале поєднання нею методів наукового пізнання та виважений підхід до висвітлення принципових практичних питань, які порушуються у межах обраної проблематики. Автор цілком правильно підкреслює, що подвійна природа комунальних банків полягає в тому, що, по-перше, вони мають бути у повній або контрольованій управлінській власності територіальної громади в особі органів місцевого самоврядування та, по-друге, мають бути різновидом комерційних банків, тобто дотримуватися банківського законодавства України.

Привертає на увагу доречна актуалізація автором особливостей закріплення на рівні законодавства та інших нормативно-правових актів України прав комунальних банків, якими вони наділені як суб’єкти господарювання. Виходячи з цього, Н.О. Герасименко формулює власний підхід до класифікації прав комунального банку, що полягає в групуванні прав цього різновиду юридичних осіб як повноправного суб’єкта господарювання, як акціонерного товариства, як суб’єкта банківської діяльності та як суб’єкта з особливим правовим статусом засновника, яким є орган місцевого самоврядування.

Під час засідання було заслухано рецензентів, і надалі учасниками обговорення було дано позитивну оцінку виконаному дослідженню та прийнято рішення рекомендувати дисертацію Н.О. Герасименко до захисту.

DSC_5212Далі з доповіддю виступила аспірант Тамріко Леонтівна Тодуа, яка ознайомила присутніх зі змістом виконаного нею дисертаційного дослідження за темою «Правове регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання»:

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання.

Проведено періодизацію розвитку правового регулювання комерційного посередництва у сфері господарювання в Україні. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення  термінологічної бази з теми дослідження шляхом уточнення поняття «комерційне посередництво» та впровадження поняття «принципал». Розглянуто порядок укладання, виконання та припинення агентського договору. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення  положень про умови агентського договору та строк агентського договору. Сформульовано пропозиції щодо оптимізації  обчислення та порядку виплати агентської винагороди, прав та обов’язків сторін агентського договору та припинення агентського договору. Доопрацьовано положення щодо регулювання монопольних агентських відносин,  субагентського договору та відповідальності суб’єкта, якого представляє агент. Досліджено основні напрями гармонізації права України з правом ЄС  у сфері комерційного посередництва.

Як зазначила у своїй промові науковий керівник – завідуюча сектором проблем реалізації господарського законодавства ІЕПД НАН України д.ю.н., професор О.Р. Зельдіна, розвиток економічних відносин нерозривно пов’язаний з посиленням ролі посередництва під час здійснення господарської діяльності. Зміни економічних умов розвитку суспільства зумовлють доцільність приведення норм права у відповідність до економічних реалій. Величезним внеском у цій сфері було прийняття Господарського кодексу України, який регламентував питання, пов’язані з укладенням, виконанням, припиненням договорів комерційного посередництва.

Разом із цим слід зазначити, що за 10 років (01.01.2004 р. набув чинності Господарський кодекс України) зазнали змін економічні реалії, і тому ціла низка теоретичних і практичних питань у сфері комерційного посередництва залишилися поза межами нормативно-правового регулювання. Все вищесказане свідчить про актуальність тематики, обраної Т.Л. Тодуа.

Дисертація Т.Л. Тодуа відрізняється новизною, має теоретичні та практичні викладки, що заслуговують на увагу, як вчених, так і законодавця при вдосконаленні законодавства про комерційне посередництво у сфері господарювання.

Автором сформульовано слушні та цілком обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін і доповнень до Господарського кодексу України в частині вдосконалення комерційного посередництва у сфері господарювання. У роботі маються пропозиції щодо вдосконалення статей 297, 298, 299, 301, 304 Господарського кодексу України та інших, що дозволяє на практиці реалізувати теоретичні викладки, які обґрунтовані в дисертації Т.Л. Тодуа.

З урахуванням думки рецензентів і за підсумками обговорення учасники засідання дійшли висновку про те, що дисертація Т.Л. Тодуа відповідає всім основним вимогам, які висуваються до такого виду досліджень, і тому може бути рекомендована до захисту.

Наукові керівники та колектив Інституту вітають Наталію Олександрівну Герасименко і Тамріко Леонтівну Тодуа з успішним проходженням такого важливого і необхідного етапу – попереднього захисту дисертаційних досліджень, адже їх сумління та наполегливість заслуговує високої оцінки. Тепер саме є нагода побажати їм подальших успіхів під час підготовки до процедури захисту дисертацій у спеціалізованій вченій раді Інституту.

 

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник

відділу проблем модернізації

господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська