Підсумки засідання вченої ради ІЕПД НАН України від 22 вересня 2014 р.

DSC_5200Чергове засідання вченої ради вперше проходило в дещо незвичному, але дуже зручному для всіх форматі: з’єднати науковців Інституту, які знаходилися в різних містах нашої країни, сьогодні допомогли сучасні інформаційні технології.

Завдяки використанню новітнього обладнання та програмного забезпечення стало можливим проведення обговорення питань порядку денного у режимі відео конференції, що дозволяє встановлювати і забезпечувати постійний онлайн-зв’язок з декількома абонентами одночасно.

Таким чином, в обговоренні взяли участь працівники Інституту, що зібралися у звичній і такій рідній для всіх залі засідань у м. Донецьку та вийшли на зв’язок з колегами, що перебувають зараз у м. Києві.

SDC10386

Після взаємних привітань і оголошення порядку денного директор Інституту – д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України В.А. Устименко подякував усім працівникам, які попри всі складні реалії життя залишаються відданими своїй науковій роботі й вірними спільній справі та побажав учасникам засідання плідного обміну думками.

DSC_5204З науковою доповіддю «Концептуальна схема міського управління: обґрунтування, формування, використання» виступив завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства – д.е.н., професор С.В. Богачов.

За даними Державної служби статистики в Україні є 4 міста-мільйонери, 9 міст з населенням від 500 тис. до 1 млн. мешканців і 35 міст з населенням 100 – 500 тис. людей, – зазначив у своїй доповіді С.В. Богачов, – саме ці 48 міст, на думку фахівців, і повинні стати такими економічними центрами, що дозволять забезпечити комплексний підхід до розвитку транспортної, телекомунікаційної, освітянської, наукової, підприємницької та інвестиційної інфраструктури та формування сприятливого середовища для проживання населення.

DSC_5202У дослідженні під концептуальною схемою розуміється система взаємопов’язаних понять, яка є необхідною та достатньою для опису відповідного аспекту того об’єкту, що вивчається. Поняття «концептуальна схема» іноді ототожнюється з поняттям «концептуальна модель», однак це не є повною мірою коректним, оскільки концептуальна модель являє собою систематизований змістовний опис модельованої системи (або проблемної ситуації) неформальною мовою. Неформалізований опис розроблюваної моделі включає визначення основних елементів модельованої системи, їх характеристики та взаємодії між елементами. Для побудови концептуальної моделі необхідним є проходження п’яти основних етапів: концептуалізація (загальний опис), стратифікація, деталізація, структуризація та локалізація.

SDC10390Під час обговорення доповіді виступила рецензент – директор Луганської філії Інституту, д.е.н., професор І.В. Заблодська, яка зазначила високий науковий рівень підготовки та практичну значущість розроблених пропозицій, позитивно оцінивши застосування широкої емпіричної бази та вдале використання графічного матеріалу. Також було оголошено рецензію к.е.н. А.І. Землянкіна, в якій зазначалося про розв’язання завдань дослідження і обґрунтованість висновків про те, що основою міського управління постає його самоврядна природа, і це передбачає організацію влади на місцях і самостійне вирішення населенням питань місцевого значення.

SDC10388Вчений секретар к.е.н. Н.О. Орлова довела до відома присутніх інформацію про виконання Плану НДР Інституту за І півріччя 2014 р. Так, за підсумками роботи Інституту всі пункти Плану НДР було виконано в повному обсязі. У своєму виступі Н.О. Орлова окремо зупинилася на найбільш значущих результатах, які було досягнуто авторськими колективами з підготовки заключних звітів, концепцій, монографій та аналітичних матеріалів. Також було обговорено і затверджено План роботи вченої ради Інституту на ІІ півріччя 2014 року.

SDC10391Зі звітом стипендіата стипендії Президента України для молодих учених виступила науковий співробітник відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави В.К. Малолітнева, котра також є аспірантом Інституту. У своєму звіті В.К. Малолітнева доповіла про участь у роботі творчого колективу з підготовки проекту Закону України у сфері державних закупівель та інші результати своєї роботи. Так, нею було опубліковано в іноземному спеціалізованому журналі з державних закупівель ЄС European procurement and public partnership law review (ISSN 21 94-73 76, Німеччина, м. Берлін) статтю англійською мовою на тему «The Public Procurement System of Ukraine in the context of the EU-Ukraine Association Agreement» (Система державних закупівель України у контексті підписання Угоди про асоціацію з ЄС). Крім того, В.К. Малолітнева брала участь у Міжнародній науковій конференції «3rd Annual International Conference on Law, Regulations and Public Policy», яка проходила у м. Бангкок, Таїланд, 9 – 10 червня 2014 р.; пройшла курс підвищення кваліфікації та відвідувала тематичні семінари, що підтверджується виданими сертифікатами.

DSC_5201Під час засідання також було обговорено питання організації роботи відділів і підрозділів Інституту в сучасних умовах. До відома присутніх було доведено вимоги положень чинних нормативно-правових актів (зокрема ст.ст. 61, 153 КЗпП України) і зміст відповідного роз’яснення Президії НАН України № 17/1285-8 від 09.07.2014 р. Директор Інституту В.А. Устименко окремо доручив завідувачам відділів забезпечити виконання планів науково-дослідних робіт, вести облік відпрацьованого робочого часу та контроль за трудовою дисципліною співробітників відділів, а також наголосив на тому, що всі співробітник Інституту повинні виконувати свої обов’язки згідно посадових інструкцій, планів науково-дослідних робіт та завдань завідуючих відділами у повному обсязі, надавати звіти про виконані планові завдання. Своєю чергою, завдання зі здійснення контролю за виконанням трудових обов’язків і забезпечення належної якості виконуваних робіт наукових співробітників і фахівців Інституту покладається на завідуючих відділами.

Загалом проведення засідання вченої ради у форматі відео конференції задовольнило всіх учасників обговорення, адже незважаючи на порівняно велику відстань між Києвом і Донецьком, не було жодних перешкод для забезпечення участі всіх членів вченої ради в обговоренні нагальних питань, а завдяки налагодженню якісної телекомунікації забезпечувалася можливість кожного висловитися, поставити питання, почути і побачити колег, а також набратися натхнення на досягнення поставлених цілей і подальшу плідну працю.

 

Інформацію підготував:

старший науковий співробітник

відділу проблем модернізації

господарського права та законодавства

к.ю.н., с.н.с. І.В. Кременовська