Коверзнев Вадим Олександрович

Коверзнев Вадим Олександрович

Старший науковий співробітник відділу,

доктор юридичних наук, професор

Профілі в Е-середовищі: 

ORСID – https://orcid.org/0000-0003-4228-1368

Google Scholar – https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=j8FwcHQAAAAJ

Контактна інформація

тел. +38 (044) 200-55-68

e-mail: office.iepd@nas.gov.ua

Біографічна довідка

Народився 07 лютого 1970 р. в м. Курську (Російська Федерація). У 1999 р. закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка (кваліфікація – магістр міжнародного права). У період з 1999 по 2002 рр. працював в органах юстиції Чернігівської області на посадах: заступник начальника – начальник відділу державної виконавчої служби Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області, начальник Чернігівського районного управління юстиції Чернігівської області, начальник відділу загального та кадрового забезпечення Чернігівського обласного управління юстиції. З листопада 2002 р. по теперішній час працює суддею Деснянського районного суду м. Чернігова, а з лютого 2009 р. є заступником голови цього суду і очолює палату суддів, які спеціалізуються на розгляді цивільних і адміністративних справ. З жовтня 2017 р. працює за сумісництвом на посаді старшого наукового співробітника відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України. У 2012 р. захистив в Інституті економіко-правових досліджень НАН України кандидатську дисертацію на тему «Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів» (спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарське процесуальне право). У 2015 р. присвоєно вчене звання доцент. У 2017 р. захистив в Інституті економіко-правових досліджень НАН України докторську дисертацію на тему «Господарсько-правове забезпечення кооперації в Україні» (спеціальність 12.00.04 – господарське право, господарське процесуальне право).  Професійно займається спортом. У 2019 р. став Чемпіоном світу з пауерліфтингу (вагова категорія до 75 кг; вікова категорія «майстри 44-49 років»).

Загальна кількість публікацій 

Є автором понад 60 наукових праць, присвячених актуальним проблемам господарського права.

Основні публікації

Монографії:

1) Коверзнев В.О. Господарсько-правовий статус виробничих кооперативів : монографія. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2013. 232 с.

2) Коверзнев В.О.Господарсько-правове забезпечення кооперації в Україні : монографія / НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень. Чернігів: ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф», 2017. 384 с.

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав та у наукових фахових виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз:

1) Коверзнев В.О. Етапи розвитку кооперативного законодавства України. Журнал східноєвропейського права. 2015. № 11. С. 43-50.

2) Коверзнев В.О. Сутність механізму правового регулювання кооперації в Україні. Evropský politický a právní diskurz. Svazek 2. 1 vydání. Vydavatel: Jižni Palmira, družstvo. 2015. C. 291-298.

3) Коверзнев В.О. Джерела кооперативного права України: поняття, види та загальна характеристика. Evropský politický a právní diskurz. Svazek 2. 2vydání. Vydavatel: Jižni Palmira, družstvo. 2015. C. 239-245.

4) Коверзнев В.О. Характеристика господарської правосуб’єктності кооперативних організацій. Журнал Східноєвропейського права. № 15. С.82-90.

5) Коверзнев В. Правова природа і склад внутрішньокооперативних відносин. Nationallawjournal: theoryandpractice. Scientific and practical publication in law. № 5 (21). С. 106-109.

6) Коверзнев В. Питаннядержавно-кооперативногопартнерства. VisegradjournalonHumanRights. 2016. № 5, ч. 2. С. 58-61.

Статті в інших наукових фахових виданнях:

1) Коверзнев В., Переверзєв О. Перспективи розвитку кооперативного законодавства в контексті європейського досвіду. Вісник Вищого адміністративного суду України.2012. № 4. С. 96-101.

2) Коверзнев В.О., Переверзєв О.М. Правові питання розвитку кооперації в України. Право та управління. 2012. № 3. С. 190-202. URL: http://nbuv.gov.ua/ejournals/prtup/2001_3/zmist.html.

3) Коверзнев В. О. Засади розмежування юрисдикції загальних і адміністративних судів України при вирішенні окремих категорій справ. Вісник Вищого адміністративного суду України. 2013. № 3. С. 62-68.

4) Коверзнев В.О. Дихотомія права як критерій визначення юрисдикції адміністративного суду. Юридична Україна. 2013. № 7. С. 24-28.

5) Коверзнев В.О. Загальнотеоретичні аспекти кооперації та кооперативного права. Прикарпатський юридичний вісник.2014. Вип. 3 (6). С. 76-90.

6) Коверзнев В.О. Господарсько-правова природа кооперативних організацій. Слово Національної школи суддів України.2015. № 1 (10). С. 93-102.

7) Коверзнев В.О. Правова класифікація кооперативних організацій в Україні. Інформація і право. 2015. № 1 (13). С. 127-133.

8) Коверзнев В.О. Принципи кооперативного права Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького.2015. № 11. С. 128-134.

9) Коверзнев В.О. Правова основа діяльності, структура й завдання Міжнародного кооперативного альянсу. Право і суспільство. 2016. № 6. С. 67-72.

10) Коверзнев В. Філософські аспекти формування норм кооперативного права. Підприємництво, господарство і право. 2016. № 8. С. 37-42.

11) Коверзнев В.О. Напрями державної підтримки кооперативної форми господарювання. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Юридичні науки. 2016. Вип. 3, т. 1. С. 92-95.

12) Коверзнев В.О. Порядок створення кооперативних організацій в Україні: порівняльний аналіз. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції.2016. № 3. С. 67-71.

13) Коверзнев В.О. Порівняльний аналіз членства в кооперативних організаціях. Науковий вісник Ужгородського національного університету.Серія: Право.2016. Вип. № 39, т. 1. С. 85-88.

14) Коверзнев В.О. Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції. Слово Національної школи суддів України. 2016. № 2 (15). С. 85-96.

17) Коверзнев В.О. Структура і правовий режим майнових фондів кооперативних організацій. Інформація і право. 2016. № 3 (18). С. 73-81.

18) Коверзнев В.О. Кооперативні організації в системі господарсько-виробничих відносин. Держава та регіони. Серія: Право.2016. № 3. С. 23-27.

19) Коверзнев В.О. Особливості організаційно-господарських відносин у кооперативних організаціях. Право і суспільство. 2016. № 5, ч. 2.

20) Koverznev Vadym. Implementation of International Legal Principles for Judicial Remedy Of Participants in Economical Relations as a Warranty for Sustainable Development of Ukraine. European Journal of Sustainable Developman. 2019. Vol. 8. № 3. P. 369–384. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2019.v8n3p369

21) Koverznev Vadym. Main Fundamentals of Economic Judiciary of Ukraine. European Journal of Sustainable Developman. 2020. Vol. 9. № 1. P. 34–52. DOI: https://doi.org/10.14207/ejsd.2020.v9n1p34

Матеріали наукових конференцій:

1) Коверзнев В.О. Сутність приватних і публічних правовідносин та принципи їх розмежування. Публічне і приватне право: проблеми методології, теорії та практики: тези наук. доп. Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. (Київ, 14 травня 2013 р.). Київ, 2013. С. 27-31. URL: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=508%3A270413-13&catid=66%3A1-0513&Itemid=82&lang=ru.

2) Коверзнев В.О. Статус «нетипових» суб’єктів господарювання в чинному законодавстві України. Економіко-правові виклики 2014 року: зб. тез доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (Львів, 6 грудня 2013 р.). Львів: Нац. акад. наук. розвитку, 2014. С. 92-96.

3) Коверзнев В.О. До питання уніфікації кооперативного законодавства України. Сборник научных трудов SWorld. Иваново: МАРКОВА А.Д., 2014. Вып. 4 (37), т. 22. С. 68-73.

4) Коверзнев В.О. Методологічні та теоретичні засади формування кооперативного права України. Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір: матеріали наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 25 грудня 2014 р.). Запоріжжя: Вид. ФОП Зеленкевич Л. П., 2014. С. 55-57.

5) Коверзнев В.О. Теоретико-правові засади діяльності кооперативних організацій в Україні. UkraineEU. Modern technology, business and law: collection of international scientific pаpers: in 2 parts.(Кошице, 30 березня-2 квітня2015 р.). Chernihіv: CNUT, 2015. Part2. C. 269-272.

6) Коверзнев В.О. Динаміка норм кооперативного права: філософсько-правовий погляд. UkraineEU. Moderntechnology, business and law: collection of international scientific papers:in 2 parts. (Кошице, 19-23 квітня2016 р.). Chernihiv: CNUT, 2016. Part 2. С. 310-313.

7) Коверзнев В.О. Питання державної підтримки кооперативної форми господарювання. Розвиток кооперативного руху в Україні: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24–25 травня 2016 р.). Київ: ЦП «Компринт», 2016. С. 27-30.

8) Коверзнев В.О. Актуальна проблема легалізації кооперативних організацій. Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 21–22 жовтня 2016 р.). Львів: Західноукраїнська організація «Центр правничих ініціатив», 2016. С. 44-46.

9) Коверзнев В.О. Саморегулівні функції кооперативних організацій. Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Moldova şi Ucraina in contextul proceselor de eurointegrare: conferinţă internaţională ştiinţifico-practică. (Chişinău, 4–5 novembrie 2016). Chişinău: Iulian, 2016. С. 139-141.

10) Коверзнев В.О. Кооперація як форма економічної співпраці: господарсько-правовий аспект. Ukraine – EU. Modern technology, business and law: collection of international scientific papers: in 2 parts. (Кошице, 3-8 квітня2017). Chernihiv: CNUT, 2017. Part 2. С. 13-15.

11) Коверзнев В.О. Міжнародно-правові засади судового захисту прав людини в підприємницькій діяльності. Зміцнення засад у сфері бізнесу та прав людини: драйвери для України: збірник науково-практичних матеріалів міжнародного проекту. Наук. ред. В.А. Устименко. – Київ : НАН України, Інститут економіко-правових досліджень, 2019. 200 с.

12) Коверзнев В.О. Характеристика окремих засад (принципів) господарського судочинства. Перші наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова : матеріали круглого столу (8 лютого 2019 р., м. Київ). Наук. ред. В.А. Устименко. НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. 264 с.

Інші видання:

1) Коверзнев В.О. Розмежування юрисдикції адміністративних і господарських судів: проблеми теорії та практики. Форум права. 2013. № 2. С. 223-229. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.

2) Корпоративне право: навч. посіб. / О.В. Гарагонич, С.М. Грудницька, Е.Е. Бекірова, Ю.М. Бисага, В.О. Коверзнев [та ін.]; за заг. ред. О.В. Гарагонича, С.М. Грудницької. Київ: Видавничий Дім «Слово», 2014. 344 с.

3) Правове регулювання ринку цінних паперів України : навчальний посібник / О.П. Віхров, Г.В. Ільющенко, В.О. Коверзнев[та ін.]; за заг. ред. О.П. Віхрова. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2014. 304 с.

4) Конкурентне право : навчальний посібник / В.О. Коверзнев. – Ніжин : ФОП Лук”яненко В.В., ТПК «Орхідея», 2014. 240 с.