Донецький регіональний науковий центр НАПрН України

Прапор УкраїниПрапор ВБ
Загальна інформація про Донецький регіональний науковий центр Національної академії правових наук України

Донецький регіональний науковий центр створено на базі Інституту економіко-правових досліджень НАН Украйни на підставі Постанови Президії Національної академії правових наук України від 30 червня 2009 року № 66/2.

Діяльність Донецького регіонального наукового центру Національної академії правових наук України поширюється на Східний регіон України, що включає Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Луганську області.

З метою здійснення покладених на Донецький регіональний науковий центр завдань у його складі створено Науково-координаційну раду. У роботі Науково-координаційної ради беруть участь провідні вчені, які здійснюють наукові дослідження, займаються педагогічною діяльністю і працюють у наукових установах і навчальних закладах Східного регіону України.

Враховуючи найбільшу концентрацію наукових установ і вищих навчальних закладів у Донецькій області, місцезнаходженням Науково-координаційної ради регіонального центру НАПрНУ було визначено м. Донецьк. Втім беручи до уваги надзвичайні обставини, пов’язані з військовими подіями у окремих населених пунктах Донецької та Луганської областей, у тому числі на території м. Донецьк, офіційне місцезнаходження Центру та, відповідно, Науково-координаційної ради було змінено. На даний час матеріально-технічну базу Донецького регіонального наукового центру НАПрН України розміщено у Національному гірничому університеті (м. Дніпропетровськ).

Склад Донецького регіонального наукового центру

image002

До персонального складу Науково-координаційної ради входять: академік НАН України, академік НАПрН України В.К. Мамутов; академіки НАПрН України В.І. Андрейцев, А.Г. Бобкова; член-кореспонденти НАПрН України Г.Л. Знаменський, В.А. Устименко; доктори юридичних наук С.М. Алфьоров, М.О. Баймуратов, Ю.О. Волошин, Р.Ф. Гринюк, Б.В. Деревянко, Т.О. Коломоєць, А.О. Монаєнко, К.О. Чаплинський, О.В. Негодченко, Б.Г. Розовський, О.В. Шаповалова; доктори економічних наук А.Я. Берсуцький, О.А. Бурбело, В.М. Тісунова; доктор історичних наук В.М. Калашніков; кандидати юридичних наук І.Г. Алєксєєнко, О.С. Заржицький, Р.С. Кірін, О.І. Левченков.

Керівництво діяльністю Донецького регіонального центру НАПрНУ здійснює Валентин Карлович Мамутов – почесний директор Інституту економіко-правових досліджень НАН України, академік НАН України, академік НАПрН України, доктор юридичних наук, професор. Апарат Центру представлений заступником Голови – член-кореспондентом НАПрН України, професором В.А. Устименко, та вченим секретарем – доктором юридичних наук Р.А. Джабраіловим.

Напрями діяльності Донецького регіонального наукового центру

Донецький регіональний науковий центр НАПрНУ покликаний забезпечити підвищення ролі правової науки в розробці й реалізації ефективної регіональної політики і координацію наукових досліджень у галузі держави і права всіх установ у Східному регіоні України незалежно від відомчого підпорядкування.

image004Важливими напрямами в діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ слід визнати виконання наукових досліджень на замовлення центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також судових органів; участь у законопроектній (нормотворчій) роботі та правова експертиза законопроектів та інших актів; участь в організації і проведенні наукових заходів.
image006Так, на замовлення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (лист №18-10/6321/0/6-11 від 25.07.2011р.) було підготовлено пропозиції щодо актуалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 р. Додатково у відповідь на звернення Вищого господарського суду України від 19.04.2011 р. № 03.12.03-14/485 було підготовлено науковий експертний висновок відносно проекту Постанови Пленуму суду «Про деякі питання практики розгляду справ по спорах, які виникають із земельних відносин». Крім того, згідно з листом Донецької облдержадміністрації (від 03.06.2011 р. № 01-03892-07\01) було розроблено пропозиції щодо удосконалення порядку й показників оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади із залучення інвестицій, здійснення заходів із поліпшення інвестиційного клімату, проведення моніторингу умов інвестиційної діяльності і стану роботи зі зверненнями інвесторів.

Інтеграція науки і практики знаходила також вияв у виконанні комплексних науково-дослідних робіт. Зокрема, на замовлення Луганської облдержадміністрації й Луганської обласної ради було проведено низку ґрунтовних наукових досліджень з актуальних питань розвитку соціально-економічної системи України, серед яких «Правовий захист інтересів недержавних суб’єктів господарювання при публічно-приватному партнерстві» (№ держреєстрації 0211U013366), «Правові заходи запровадження енергозберігаючих технологій на підприємствах металургії» (№ держреєстрації 0112U002894), «Особливості правового режиму господарського використання земельних ділянок, надр та інших природних ресурсів» (№ держреєстрації 0112U002895). Напрацювання членів Центру було покладено в основу наукового обґрунтування Концепції енергозбереження у м. Запоріжжя.

image008

Значущою у практичній площині виступає діяльність учених регіону щодо розробки законопроектів із важливих питань соціально-економічного розвитку держави. Підготовлені Центром законопроекти отримали схвалення з боку профільних Комітетів Верховної Ради України й використовуються в законотворчій діяльності парламенту. Зокрема, заслуговують на увагу проекти Законів України «Про внесення змін та доповнень до Господарського кодексу України» (щодо статусу державних підприємств), “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання інститутам Національної академії наук України та галузевим академіям наук права розміщення тимчасово вільних власних надходжень на депозитних рахунках в установах банків», «Про внесення змін до Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (щодо попередження недобросовісного випуску та обігу акцій), «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про вищу освіту» (щодо критеріїв для незалежних громадських та інших організацій, які мають право контролювати якість освіти; принцип партнерства при здійсненні перевірок ВНЗ з питань дотримання умов акредитації та ліцензування; надання права ВНЗ визначати зміст державних стандартів освіти на рівні 30–40% в частині розподілу навчального часу і зміни навчальних програм), «Про внесення змін та доповнень до Закону України «Про міліцію» (щодо вдосконалення правового регулювання окремих аспектів адміністративно-правової діяльності міліції).

Додатково членами Центру в межах діяльності Комісії з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Конституційної Асамблеї розроблено пропозиції щодо внесення змін і доповнень до статей 133 та 142 Конституції України (розділи IX та XI) щодо вдосконалення структури адміністративно-територіального поділу України, розширення податкових джерел бюджетних надходжень територіальних громад села, селища та міста.
image010

Своєчасною є реакція Донецького регіонального центру НАПрНУ на вже розроблені законопроекти, які стосуються різних сфер економічного життя держави. Зокрема, було розроблено низку пропозицій до проектів: Екологічного кодексу України (щодо засад державного регулювання й окремих аспектів відповідальності); Законів України «Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» (щодо умов стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел), «Про індустріальні парки» (щодо розширення суб’єктного складу ініціаторів і учасників індустріального парку, здійснення їх реєстрації), «Про внесення змін до Кодексу України про надра» (щодо користування надрами орендаторами цілісних майнових комплексів і концесіонерами), «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо експертного забезпечення правосуддя у кримінальних справах» (запропоновано розширити коло суб’єктів, яким може бути доручено виконання судових експертиз), «Про нормативно-правові акти» (щодо конкретизації термінологічного апарату). Окрему увагу було приділено й аналізу основних положень проекту Кодексу господарського судочинства України. Вагома наукова позиція Донецького регіонального центру НАПрНУ була врахована під час обговорення проектів новіших нормативних актів з різних питань суспільного життя. Зокрема, було розроблено аванпроект Закону України “Про внесення змін до Конституції України (щодо основ економічної системи України)”. Основні положення законопроекту спрямовані на забезпечення й підтримку оптимального поєднання державного регулювання економіки й ринкової саморегуляції. Проект було направлено голові Науково-експертної групи Конституційної асамблеї.

Загалом, за участю учених регіону було підготовлено близько 40 відгуків на законопроекти, більше 50 законопроектів і пропозицій щодо внесення змін до діючих нормативно-правових актів, близько 70 аналітичних записок і експертних висновків. Вказані матеріали було направлено до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Конституційного суду України, Верховного Суду України, Вищого господарського суду України, профільних міністерств і державних комітетів України, а також до органів місцевого самоврядування Донецької, Запорізької та Луганської областей.

Важливо зазначити і те, що за участю представників Донецького регіонального центру НАПрНУ та за його організаційної підтримки відбулися визначні наукові заходи у форматі міжнародних і всеукраїнських конференцій, а також «круглих столів».

Представляється можливим виділити лише деякі з них, а саме: Міжнародна наукова конференція по енергетичному праву (Берлін, 2010 р.); Міжнародна наукова конференція «Ресурси великих міст – ресурси соціально-економічного розвитку регіону і країни” (Мінськ, 2010 р.); Німецько-польсько-українська науково-практична конференція «Медіація як процедура врегулювання спорів шляхом досягнення консенсусу» (Регенсбург, 2010 р.); Міжнародний екологічний форум (Київ, 2010 р.); Круглий стіл «Конституційні основи правового забезпечення економіки України (проблеми конституційної економіки)» (за участі суддів Конституційного Суду України) (Донецьк, 2010 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Правова освіта та правова наука в Україні в умовах сучасних трансформаційних процесів» (Запоріжжя, 2010 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Конституція України – основа розбудови правової демократичної соціальної держави та формування правової системи» (Харків, 2011 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юридичної науки і правоохоронної діяльності» (Дніпропетровськ, 2011 р.); Круглий стіл «Господарський кодекс України: стан та перспективи застосування» (спільно з групою вчених з Республіки Казахстан) (Донецьк, 2011 р.); Всеросійська науково-практична конференція «Сучасні проблеми підприємницького (господарського) права» (Москва, 2011 р.), Міжнародна міждисциплінарна конференція «Міський розвиток та відповідна політика в Європі і Росії (Санкт-Петербург, 2011 р.); Міжнародна наукова конференція «Підвищення якості і безпеки послуг об’єктів туріндустрії як умова успішного просування туристичного продукту» (Сочі, 2011 р.); восьма Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економіко-правові дослідження у ХХІ столітті: модернізація правового регулювання господарської діяльності у сфері зовнішньої торгівлі» (Донецьк, 2011 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Роль публічної власності у забезпеченні соціально-економічного розвитку України» (Донецьк, 2012 р.); Міжнародна науково-практична конференція «Систематизація законодавства у сфері підприємництва: стан та перспективи» (Астана, 2012 р.); Науково-практична конференція «10 років застосування Господарського кодексу України: сучасний стан та перспективи вдосконалення кодифікації» (Київ, 2014 р.); Круглий стіл «Реформування господарського законодавства України» (Київ, 2016 р.).

Науково-практичні рекомендації, які було підготовлено за результатами цих заходів, направлено до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Активною є діяльність учених регіону з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації для підприємств, установ і організацій Східного регіону України. Зокрема, під науковим керівництвом (консультуванням) учених Донецького регіонального центру НАПрНУ з 2010 р. по теперішній час було захищено близько 94 дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата юридичних і економічних наук і 7 дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних і економічних наук.

Науковий потенціал Донецького регіонального центру НАПрНУ знаходить вияв також у видавничій діяльності, що забезпечує широке поширення серед наукової громадськості інноваційних розробок у галузях правової та економічної наук. За час роботи Донецького регіонального центру НАПрНУ опубліковано 67 монографій, з яких 42 юридичної та 25 економічної спрямованості, а також 330 наукових статей і тез доповідей на міжнародних і всеукраїнських конференціях.

Донецький регіональний центр НАПрНУ постійно розширює наукові зв’язки і сферу співробітництва з установами й організаціями України та зарубіжних країн.

Наразі налагоджено партнерські взаємовідносини з Конституційним Судом України, профільними Комітетами Верховної Ради України (зокрема, з питань економічної політики), Кабінетом Міністрів України, міністерствами (зокрема, економічного розвитку і торгівлі) та іншими центральними органами виконавчої влади, Вищим господарським і адміністративним судами України, судовими і правоохоронними органами, місцевими органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування, вищими навчальними закладами.

Додатково поглиблюються міжнародні зв’язки з установами й організаціями:

 

image020Республіки Білорусь – Білоруський державний університет;

 

image016Республіки Казахстан – Інститут законодавства Республіки Казахстан;

 

image018Республіки Литвы – Вільнюський університет;

 

image020Угорщини – Центральноєвропейський університет;

 

image022Республіки Польщі – Вроцлавський університет, Ягелонський університет;

 

image024Федеративної Республіки Німеччини – Мюнхенський інститут права країн Східної Європи, Регенсбурзький університет, Німецький фонд міжнародного правового співробітництва;

 

image026Італії – Болонський університет;

 

image028Королівства Нідерландів – Міжнародний кримінальний суд;

 

image030Сполучених Штатів Америки – Юридична школа Джона Маршала, Фонд конституційного права.

На найближчу перспективу серед пріоритетних напрямів діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ визначено проведення поглиблених досліджень проблем та перспектив відновлення та розвитку соціально-економічної системи Донбасу. У зв’язку з цим необхідно інтенсифікувати наукові дослідження у Східному регіоні з метою розробки конкретних пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства України і створення сприятливих умов для залучення інвестицій у розвиток реального сектору економіки, соціальної інфраструктури територій, постраждалих від бойових дій. Досягненню цієї мети може сприяти відновлення спеціальних режимів господарювання, створення та діяльність індустріальних і наукових парків тощо.

До перспективних напрямів діяльності Донецького регіонального центру НАПрНУ слід також віднести розробку проблематики правового забезпечення децентралізації державного управління економікою, ефективного розподілу повноважень між органами державної влади та місцевого самоврядування з урахуванням принципу субсидіарності.

Додатково науковий інтерес представляють питання забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарювання, визначення ефективного правового регулювання у сфері екологічної безпеки, вдосконалення правового регулювання окремих видів господарської діяльності, забезпечення прав і свобод людини і громадянина органами державної влади та місцевого самоврядування тощо.

Безперечно, реалізація цих та інших наукових планів потребує посилення кадрового й фінансового забезпечення наукової діяльності. Представляється, що вказані питання знайдуть своє вирішення у найближчому майбутньому.

Адреса Донецького регіонального наукового центру НАПрНУ:

49005, м. Дніпропетровськ, просп. Карла Маркса, 19, офіс № 313,

тел. 066 027 87 16 (Джабраілов Руслан Аятшахович)

E-mail: ruzaur@mail.ru