Мельникова Марина Віталіїївна

Мельникова Марина Віталіївна

Фото Мельникова0доктор економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, 

провідний науковий співробітник відділу

Контактна інформація

тел. +38(050)159-76-60

e-mail: marvit63@mail.ru

Загальна кількість публікацій 

224 наукові роботи (включаючи дві особисті монографії та участь у 17 колективних монографіях).

Основні публікації

1) Мельникова М.В. Производственно-хозяйственные комплексы в экономике Украины: моногр. / М.В. Мельникова; НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед. – Донецк: Ноулидж, 2010. –260 с.

2) Мельникова М.В. Экономические методы развития хозяйственных комплексов города: моногр. / М.В. Мельникова; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исслед. Донецк: Юго-Восток, 2007.266 с.

3) Економіко-правові проблеми розвитку великих міст та агломерацій в Україні: моногр. / М.В. Мельникова, В.А. Устименко  та ін. / ІЕПД НАН України. – Харків: НТМТ, 2015. – 247 с.

4) Теория и практика городского управления в Украине: моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, В.А. Устименко и др. / ИЭПИ НАН Украины. – Донецк: ЛАНДОН-XXI, 2014. – 251 с.

5) Хозяйствование города: теория и практика: моногр. / М.В. Мельникова, В.А. Устименко и др. / ИЭПИ НАН Украины. – Донецк: Ноулидж, 2012. – 270 с.

6) Проблемы стратегического развития города: теория и практика: моногр. / С.В. Богачев, М.В. Мельникова, А.А. Лукьянченко  и др. / НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований. – Донецк: Вебер (Донецкое отделение), 2009. – 270 с.

Біографічна довідка

У 1985 р. закінчила з відзнакою Донецький інститут радянської торгівлі за спеціальністю “Організація механізованої обробки економічної інформації”. У 1985-1996 рр. працювала в Обчислювальному центрі Інституту економіки промисловості НАН України. У 1996- 2006 рр. працювала в Інституті економіки промисловості НАН України. З 2006 р. працює у Інституті економіко-правових досліджень НАН України. У 2000 р. закінчила аспірантуру Інституту економіки промисловості НАН України. Стипендіат стипендії НАН України для молодих вчених (1998-2000). Захистила у 2000 р. дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему «Методи оцінки результатів господарської діяльності підприємств різних форм власності» за спеціальністю «Економіка підприємства та організація виробництва». У 2004 р. отримала наукове звання доцента за кафедрою економіки підприємств, у 2005 році – наукове звання старшого наукового співробітника за спеціальністю «економіка промисловості». У 2012 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему «Методологічні засади розвитку виробничо-господарських комплексів в економіці України» за спеціальністю «Економіка та управління національним господарством». Нагороджена грамотами та подяками Донецької обласної ради, Донецької міської ради, Донецької обласної ради професійних спілок,знаком ІЕПІ НАН України «Пошана та повага».

Сфера наукових інтересів

Теоретичні та прикладні проблеми містознавста, стратегічний розвиток міста як соціально-економічної системи, економічні засади господарювання міста, організаційно-економічне забезпечення міського управління, управління ресурсами та комунікаційними зв’язками та відносинами