Міжнародний науковий журнал «Математичне моделювання в економіці»: запрошуємо авторів до співпраці

До уваги працівників Інституту, аспірантів і здобувачів: до 15 червня ви можете подати свої наукові праці для опублікування у Міжнародному науковому журналі «Математичне моделювання в економіці», № 2 за 2015 рік.

IMG_0001

Виконавчий редактор видання – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Інституту телекомунікацій та глобального інформаційного простору НАН України Кряжич Ольга Олександрівна (тел. 050-524-25-53, електронна скринька: economconsult[at]gmail.com).

Вимоги до підготовки, оформлення та рецензування рукописів,

що подаються на розгляд

до наукового журналу «Математичне моделювання в економіці»

 

Загальні вимоги

1. У журналі публікуються наукові і науково-технічні статті, а також матеріали проблемного і дискусійного характеру.

2. Мова публікацій – українська, англійська.

3. Мова анотацій – українська, російська, англійська.

4. Зміст матеріалів, що направляються до редакції, повинен відповідати профілю та науково-технічному рівню журналу. Тематика журналу стосується математичного моделювання у всіх сферах господарської діяльності, тобто, економіки в її широкому розумінні.

5. У журналі публікуються лише роботи, що:

– раніше не були опубліковані;

– не знаходяться на розгляді для публікації в інших виданнях;

– узгоджені з усіма авторами;

– узгоджені з підприємством або організацією, де вони виконувались.

6. Для розгляду рукопису на предмет його публікації в редакцію необхідно представити на паперовому носієві:

– супровідний лист організації;

– акт експертизи у двох примірниках;

– рукопис у двох примірниках;

– відомості про кожного автора з вказівкою на того автора, з ким буде вестися листування;

– згоду авторів на публікацію;

– електронний варіант матеріалу.

Електронний варіант матеріалу може бути представлений автором (авторами) особисто або надісланий електронною поштою на адресу редакції у форматі doc. або rtf.

7. Рукопис повинен бути ретельно вичитаний. У кінці тексту необхідно поставити підписи всіх авторів під фразою: «Робота раніше не публікувалась».

8. Кожна наукова стаття повинна мати вступ, розділи основної частини та висновки, а також анотацію і ключові слова на трьох мовах (українською, російською та англійською).

9. Обсяг рукопису статті становить:

– оглядово-озагальнюючого характеру – до 9 сторінок формату А4;

– проблемного характеру – до 7 сторінок А4;

– про розв’язання конкретної наукової задачі – до 5 сторінок А4;

– дискусійного характеру – до 12 сторінок А4.

Поле рисунків та/або таблиць не повинно займати більше половини рукопису.

На окремому аркуші, який не враховується до обсягу статті, наводяться всі спеціальні символи, грецькі та інші позначення, з їх розшифруванням.

У разі, якщо стаття перевищує зазначені обсяги, авторам пропонується підготувати матеріал з продовженням у наступному номері журналу. Всі вимоги до оформлення статей у продовження зберігається, у вступі статті-продовження коротко викладається задача та мета, а також суть першої частини та висновки за першою частиною. Після назви другої частини статті, яка повторює назву першої частини, у дужках вказується «продовження».

10. Рукописи, оформлення яких не відповідає встановленим правилам, відхиляються без розгляду по суті.

11. Усі представлені в редакцію рукописи проходитимуть рецензування членами редколегії. Матеріали оцінюються за такими критеріями:

– актуальність;

– новизна;

– науковий рівень;

– практичне (теоретичне) значення;

– якість викладення матеріалу.

Рецензування статей провадиться відкрито, із зазначенням прізвища та наукового звання рецензента. Зв’язок з рецензентом дописувачів відбувається лише через редакцію журналу «Математичне моделювання в економіці».

12. Якщо сумарна оцінка рецензента менша за встановлений поріг, рукописи відхиляються. Автору надсилається відповідне повідомлення. Матеріали, отримані від автора, редакцією не повертаються. Після доопрацювання автор може подати матеріал повторно, з виконанням усіх процедур подачі матеріалу.

13. Рукописи, рекомендовані рецензентами до друку, публікуються у порядку, визначеному редколегією.

14. Спірні питання щодо публікації статей, автори яких не згодні з рішенням рецензентів, розглядаються на засіданні редколегії.

15. Рукописи авторам не повертаються.

 

   Вимоги до текстового файлу

1.  На початку статті необхідно указати індекс УДК.

2. Текст статті набирається шрифтом Times New Roman, інтервал 1. Розмір шрифту для прізвища автора (авторів), назви статті – 12 кегль прописними літерами; для основного тексту, заголовків, підзаголовків – 12 кегль рядковими літерами; список літератури – 11 кегль.

3. Параметри сторінки встановлюються таким чином: верхнє і нижнє поля – 2,5 см, ліве і праве – 2,2 см, формат паперу – А 4.

4. Таблиці і рисунки, виконані у Word, розташовуються безпосередньо в тексті статті. Рисунки слід згрупувати.

5.  Кожна таблиця і кожний рисунок повинні мати номер, назву.

6. Формули, що є в тексті (під формулою мається на увазі будь-який вираз, що містить індекси, символи), набираються у формульному редакторі Microsoft Equation 2.0, 3.0.

7. Формули необхідно друкувати чітко, щоб було видно належність індексів. Нумерація формул у статті безперервна; не слід окремо нумерувати формули кожного розділу статті.

8. Посилання на літературні джерела послідовно нумеруються (у квадратних дужках) у тексті статті в порядку їх згадування. Списки літератури оформляються згідно з формулою 23 «Бюлетеня ВАК України» 2009, № 5.

 

До відома авторів

1. Зміст статті та якість написання або перекладу (українською або англійською мовами) переглядаються коректорами журналу, проте відповідальність за якість написання або перекладу несуть автори статті.

2. До статті можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора.

3. Гонорар авторам не виплачується.

4. Остаточний висновок щодо публікації схвалює редакційна колегія журналу.

5. Розділ журналу, до якого буде віднесена стаття, визначається редакцією, узгоджується – головним редактором або його заступником.