СТАТУТ громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

logo-2ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням установчих зборів

засновників громадської організації

«АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-

ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

від «23» травня 2015 року,

протокол № 1.

 

 

 

СТАТУТ

громадської організації «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

 

 1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ (далі – Організація), створена відповідно до законодавства України, діє на засадах єдності інтересів її членів для реалізації основних завдань, передбачених цим Статутом, і об’єднує вчених, які переміщені у зв’язку з подіями, що відбуваються на сході України і Автономній Республіці Крим, та інших осіб, які сприятимуть виконанню мети та завдань, визначених даним Статутом.

1.2. Організація діє на засадах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, прозорості, відкритості та публічності.

1.3. Організація утворюється як неприбуткова, діяльність якої не спрямована на отримання прибутку згідно з чинним законодавством України.

1.4. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має власну круглу печатку та інші штампи, рахунки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку, яка затверджується та реєструється згідно з чинним законодавством.

1.5. Організація діє згідно з Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.

1.6. Організація може здійснювати свою діяльність на території України та інших країн світу відповідно до чинного законодавства України та відповідних країн чи міжнародного законодавства.

1.7.  Повне найменування:

українською мовою: громадська організація «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»

російською мовою: общественная организация «АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ-ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ»

англійською мовою: non-governmental organization «ASSOCIATION OF SCIENTISTS-INTERNALLY DISPLACED PERSONS».

1.8. Скорочена назва Організації:
українською мовою: ГО «АСОЦІАЦІЯ ВЧЕНИХ-ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ»;
російською мовою: ОО «АССОЦИАЦИЯ УЧЕНЫХ-ВНУТРЕННЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ ЛИЦ»;
англійською мовою: NGO «ASSOCIATION OF SCIENTISTS-INTERNALLY DISPLACED PERSONS».

 1. Мета (цілі) і напрями діяльності Організації

2.1. Метою Організації є об’єднання інтелектуальних та організаційних  ресурсів її членів для захисту та поновлення прав і свобод вчених-внутрішньо переміщених осіб; задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, національно-культурних, творчих, екологічних, житлових та інших спільних інтересів вчених-внутрішньо переміщених осіб; сприяння адаптації та інтеграції вчених-внутрішньо переміщених осіб у нові умови для збереження наукового потенціалу країни.

2.2. Основні напрями діяльності Організації:

2.2.1. Визначення пріоритетних напрямів допомоги вченим-внутрішньо переміщеним особам;

2.2.2. Підтримка реалізації загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, які спрямовані на поліпшення соціальних відносин та економічного становища вчених-внутрішньо переміщених осіб, і взаємодія у цій сфері із зарубіжними країнами та міжнародними організаціями;

2.2.3. Взаємодія з органами влади щодо формування державної політики з питань  надання соціальної, матеріальної, психологічної, юридичної, інформаційної допомоги, отриманні земельних ділянок та житла для вчених-внутрішньо переміщених осіб;

2.2.4. Здійснення громадського контролю за діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування стосовно питань, що стосуються мети діяльності Організації;

2.2.5. Сприяння підвищенню інформованості суспільства про ситуацію внутрішньо переміщених осіб та налагодженню діалогу між різними групами населення;

2.2.6. Розробка та контроль за розглядом і впровадженням законодавчих ініціатив та програм пов’язаних з метою діяльності Організації;

2.2.7. Правова підтримка та допомога вченим-внутрішньо переміщеним особам з питань пов’язаних з метою діяльності Організації;

2.2.8. Розробка та випуск відповідної інформаційної та наукової літератури;

2.2.9. Залучення до вирішення проблем вчених-внутрішньо переміщених осіб широкого кола представників громадськості, а також партнерів (як українських, так й іноземних) до участі у програмах і проектах, започаткованих Організацією, у межах своїх завдань;

2.2.10. Організація та проведення конференцій, семінарів та тренінгів з метою досягнення мети створення та діяльності Організації;

2.2.11. Координація діяльності членів Організації для досягнення мети та напрямів діяльності Організації.

2.3. Діяльність Організації може проводитися в напрямках, не заборонених чинним законодавством України, які відповідають меті, визначеної цим Статутом.

2.4. Зокрема, Організація має право:

2.4.1. Вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

2.4.2. Виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права відповідно до чинного законодавства України;

2.4.3. Створювати відокремлені підрозділи (філії, представництва);

2.4.4. Здійснювати відповідно до закону господарську діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), необхідну для виконання статутних цілей Організації;

2.4.5. Представляти і захищати свої права та законні інтереси, а також права і законні інтереси своїх членів, інших юридичних та фізичних осіб в органах державної влади та місцевого самоврядування, в судах, на підприємствах, в установах, громадських та інших організаціях;

2.4.6. Брати участь у громадській діяльності, проводити мирні зібрання;

2.4.7. Самостійно розпоряджатися своїм майно та коштами, що залишилися після сплати податків та інших обов’язкових платежів, у відповідності із чинним законодавством України;

2.4.8. Укладати з іншими громадськими об’єднаннями на добровільних засадах угоди про співробітництво та/або взаємодопомогу;

2.4.9. Засновувати з метою досягнення своєї статутної мети засоби масової інформації

2.4.10. Здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

2.4.11. Звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

2.4.12. Одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

2.4.13. Брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» у сферах, що пов’язані із метою та напрямами діяльності Організації;

2.4.14. Брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери допомоги вченим-внутрішньо переміщеним особам;

2.4.15. Подаватися та брати участь у бюджетних програмах, грантах, отримувати бюджетні та грантові кошти, а також виступати співвиконавцем цільових благодійних програм, грантів, внесків;

2.4.16.  Надавати правову допомогу, здійснювати діяльність у сфері права задля досягнення мети та цілей діяльності Організації;

2.4.17. Здійснювати науково-дослідну діяльність для досягнення мети та напрямів діяльності Організації;

2.4.18. Здійснювати інші права, не заборонені законом.

2.5. Організація має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати. Особисті немайнові права Організації захищаються відповідно до Цивільного кодексу України. Організація користується іншими правами, передбаченими законами України.

 1. Члени Організації. Умови і порядок набуття і припинення членства. Права та обов’язки.

3.1. Членство в Організації є добровільним, індивідуальним та фіксованим.

3.2. Членами Організації можуть бути вчені-внутрішньо переміщені особи та інші особи, які визнають Статут Організації, беруть участь у діяльності Організації, сплачують членські внески.

 3.2.1. Рішення про прийняття у члени Організації приймається Правлінням Організації за умови подання вступником письмової заяви, в якій особа підтверджує зобов’язання виконувати Статут.

3.2.2. Правління Організації має право відмовити у прийнятті особи в члени Організації.

3.2.3. Відмова у прийнятті у члени Організації може бути оскаржена на Загальних зборах Організації. Рішення останніх є остаточним.

3.2.4. Члени Організації мають право:

– брати участь у діяльності Організації;

– обирати та бути обраними до керівних органів Організації;

– брати участь у всіх заходах, які проводить Організація;

– публікувати на пріоритетних порівняно з особами, що не є членами Організації, засадах свої наукові праці у друкованих органах Організації;

– використовувати з науковою метою наукові, методичні, інформаційні та інші матеріали, що є у розпорядженні Організації;

– користуватися матеріальною базою Організації у порядку, що встановлюється Правлінням Організації;

– брати участь у роботі дослідницьких комітетів та інших структур, що утворюються Організацією для виконання своїх завдань;

– отримувати інформацію та пояснення стосовно діяльності Організації, за умови захисту конфіденційної інформації та персональних даних;

– мати доступ до фінансових та інших звітів Організації;

– представляти інтереси Організації по довіреності;

– припиняти членство в Організації;

– мати інші права відповідно до внутрішніх документів Організації.

3.2.5. Члени Організації зобов’язані:

– виконувати вимоги Статуту і рішення керівних органів, пов’язані з виконанням статутних завдань Організації;

– сприяти виконанню статутних завдань Організації;

– пропагувати ідеї, мету, статутні завдання і діяльність Організації;

– сплачувати членські внески.

3.3. Члени Організації за невиконання своїх обов’язків можуть бути виключені з числа членів Організації. Членство в Організації також припиняється у разі:

– добровільного виходу з членів Організації (на підставі письмової заяви члена Організації про вихід з Організації);

– у разі визнання члена Організації в установленому законодавством порядку недієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

– у випадку смерті члена організації.

3.4. Рішення про виключення з числа членів Організації приймається Правлінням Організації. Рішення про виключення може бути оскаржене на Загальних зборах Організації. Рішення останніх є остаточним.

3.5. Добровільний вихід або виключення з Організації залишає за особою право повторно вступити до Організації на загальних підставах.

 1. Структура і керівні органи Організації

4.1. Керівними органами Організації є:

4.1.1. Загальні збори Організації – вищий керівний орган;

4.1.2. Правління Організації на чолі з Головою Організації – колегіальний постійно діючий керівний орган.

4.2. Голова Організації може мати Заступника (Заступників).

4.3. Загальні збори складаються з усіх членів Організації і є найвищим керівним органом Організації.

4.4. Загальні збори Організації проводяться не рідше ніж один раз на чотири роки.

4.5. Рішення про проведення Загальних зборів приймає Правління Організації. Правління повідомляє членів Організації про час і місце Загальних зборів не пізніше за 10 робочих днів до їх проведення одним із наступних способів: шляхом направлення телефонограм, факсограм, кур’єрським, поштовим або електронним зв’язком.

4.6. Правління Організації своїм рішенням визначає норми представництва делегатів від відокремлених підрозділів.

4.7. Делегати Загальних зборів обираються на загальних зборах відокремлених підрозділів відкритим голосуванням. Рішення про обрання делегатів приймається більшістю голосів присутніх на загальних зборах відокремленого підрозділу.

4.8. Позачергові Загальні збори скликаються за рішенням Правління Організації або у разі отримання письмової вимоги не менше 20% членів  Організації. Правління повідомляє членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів не пізніше ніж через 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення або одержання письмової вимоги про їх скликання. Члени організації, у випадку невиконання Правлінням Організації відповідної письмової вимоги, повідомляють членів Організації про час і місце позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту самостійно.

4.9. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини членів Організації, у тому числі делегатів відокремлених підрозділів Організації.

4.10. Робота Загальних зборів Організації протоколюється.

4.11. З числа членів Організації, присутніх на Загальних зборах, обирається Голова Загальних зборів та Секретар Загальних зборів. Голова Загальних зборів головує на засіданні Загальних зборів, а Секретар забезпечує ведення протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів підписуються Головою Загальних зборів та Секретарем Загальних зборів.

4.12. Проект порядку денного засідання Загальних зборів Організації розробляється Правлінням Організації. Остаточний порядок денний затверджується Загальними зборами Організації на початку роботи Загальних зборів, з урахуванням пропозицій інших членів Організації, присутніх на Загальних зборах.

4.13. До виключної компетенції Загальних зборів входить:

4.13.1. Прийняття та затвердження Статуту Організації;

4.13.2. Внесення змін і доповнень до Статуту Організації;

4.13.3. Обрання окремо строком на чотири роки:

 • Голови Організації, його Заступника (Заступників) і їх кількісний склад;
 • членів Правління Організації і кількісний склад Правління;

4.13.4. Визначення основних напрямів, планів і програм роботи Організації на період між Загальними зборами.

4.13.5. Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність керівних органів Організації.

4.13.6. Реалізація права власності на майно та кошти Організації.

4.13.7. Прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію Організації;

4.13.8. Заслуховування звітів керівних органів Організації та прийняття відповідних рішень;

4.13.9. Призначення ліквідаційної комісії та її голови;

4.13.10. Вжиття заходів з відновлення порушених прав членів Організації з боку посадових осіб Організації;

4.13.11. Розгляд інших питань, що виникають у зв’язку з діяльністю Організації.

4.14. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх на Загальних зборах, відкритим або таємним голосуванням (за вибором). Рішення про внесення змін до Статуту Організації, відчуження майна Організації на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна Організації, та про саморозпуск, ліквідацію і реорганізацію Організації приймаються не менш як 3/4 голосів членів Організації присутніх на Загальних зборах.

4.15. На період між Загальними зборами діяльністю Організації керує Правління.

4.15.1. До складу Правління Організації входять 1) Голова Організації; 2)Заступник (Заступники) Голови Організації; 3)  інші члени Правління.

4.15.2. Кількісний склад Правління визначається Загальними зборами Організації.

4.15.3. Правління Організації:

– затверджує вченого секретаря Правління Організації за поданням Голови Організації;

– приймає рішення про проведення Загальних зборів Організації та скликає Загальні збори Організації;

– організовує виконання рішень Загальних зборів Організації;

– вносить на розгляд Загальних зборів Організації проект основних напрямів діяльності Організації на поточний рік ;

– затверджує структуру апарату Організації;

– ухвалює рішення щодо створення та припинення діяльності відокремлених підрозділів Організації, затверджує Довіреність на проведення ними діяльності;

– ухвалює рішення щодо створення та припинення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств), діяльність яких відповідає меті Організації та сприяє її досягненню;

– приймає рішення про прийняття та виключення членів Організації;

–  призначає редакторів друкованих органів Організації та визначає склад її редакційних колегій;

– визначає розмір членських внесків;

– звітує перед членами Організації на Загальних зборах Організації;

– заслуховує звіти Голови Організації, керівників відокремлених підрозділів Організації;

– затверджує кошториси витрат на поточний рік та звіти про їх виконання;

– розглядає заяви та пропозиції членів Організації, що направлені на адресу Правління;

 – веде інформаційну політику;

– може створювати комісії, секції та інші робочі органи Правління Організації, до роботи яких можуть бути залучені члени Організації, які не є членами Правління Організації, а також незалежні експерти (спеціалісти).

4.15.4. Правління Організації скликається Головою Організації або не менш ніж 3/4 членів Правління при необхідності, але не рідше одного разу на три місяці (на квартал).

4.15.5. Засідання Правління є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини членів Правління.

4.15.6. Рішення Правління приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Правління шляхом відкритого голосування. Кожний член Правління Організації при голосуванні має один голос. При рівності голосів, голос Голови є вирішальним.

4.15.7. У випадку проведення письмового опитування за допомогою електронної пошти рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували у письмовій формі не менше 60% членів Правління Організації. Члени Правління Організації зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування або відмову від голосування не пізніше трьох робочих днів з дати надсилання питання.

4.16. Правління очолює Голова Організації.

4.16.1. Голова Організації:

– здійснює загальне керівництво Організації, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників апарату Організації;

– без доручення репрезентує Організацію у зовнішніх відносинах, представляє асоціацію у відносинах з державними органами, громадськими об’єднаннями та іншими юридичними особами, робить заяви від імені Організації, що не суперечать Статуту Організації, чинному законодавству України, загальновизнаним принципам й нормам міжнародного права;

– скликає засідання Правління та головує на них;

– розпоряджається  майном та коштами Організації, укладає угоди, видає довіреності, відкриває рахунки в банках;

– здійснює від імені Організації майнові та немайнові права і зобов’язання;

– у межах своїх повноважень видає накази, інструкції, підписує звітні та інші документи, видає доручення і довіреності;

– на Загальних зборах Організації надає звіт про роботу Організації;

– виконує інші обов’язки покладені на нього Правлінням Організації чи Загальними зборами Організації.

4.16.2. Рішення Голови Організації оформлюються його наказами та розпорядженнями і є обов’язковими для всіх членів Організації.

4.17. Заступник (Заступники) Голови Організації виконує обов’язки Голови Організації на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов’язки.

4.17.1. Заступник (Заступники) Голови Організації діє за дорученням Голови Організації та виконує окремі повноваження Голови за його дорученням чи за дорученням Правління Організації.

4.18. Голова Організації має право видавати іншим особам довіреності на вчинення юридичних дій від імені Організації.

4.19. Голова Організації має право добровільно скласти з себе повноваження, про що він оголошує на засіданні Правління або Загальних зборах Організації. Правління або Загальні збори Організації приймають відставку Голови шляхом заслуховування його заяви про відставку. Добровільна відставка Голови Організації не має наслідком припинення його членства в Організації.

4.20. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління Організації) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 10 днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів Організації, Правління Організації) про обрану форму засідання одним із наступних способів: шляхом направлення телефонограм, факсограм, кур’єрським, поштовим або електронним зв’язком. Про форму засідання обов’язково вказується у протоколі. Якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.

 

 1. Порядок звітування керівних органів Організації перед його членами

 

5.1. Правління Організації та Голова Організації зобов’язані періодично звітувати перед членами Організації на Загальних зборах Організації з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Організації.

5.2. Щорічний звіт про виконання статутних завдань підлягає розсиланню членам Організації за допомогою електронної пошти.

5.3. Усі керівні органи Організації мають у 30 денний строк надавати письмово або електронною поштою відповіді на запити членів організації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

 

 1. Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів організації та розгляду скарг

 

6.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена Організації, Голови Організації, Правління Організації та Загальних зборів Організації наступним чином:

6.1.1. На дії, бездіяльність або рішення члена Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який витребує письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується, та протягом 30 (тридцяти) робочих днів розглядає скаргу із письмовими поясненнями та повідомляє про результати її розгляду скаржника. У разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління Організації, яке розглядає скаргу на найближчому засідання, із викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Організації, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою). У разі відхилення скарги Правлінням Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які розглядають скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із викликом члена Організації який скаржиться, а також члена Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою);

6.1.2. На дії, бездіяльність або рішення Голови Організації – первинна скарга подається до Правління Організації, яке розглядає скаргу на найближчому засідання, із викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою). У разі відхилення скарги Правлінням Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які розглядають скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із викликом члена Організації, який скаржиться, а також Голови Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою);

6.1.3. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації – первинна скарга подається до Голови Організації, який розглядає скаргу протягом 30 (тридцяти) робочих днів, із викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою). У разі відхилення скарги Головою Організації – повторна скарга подається до Загальних зборів Організації, які розглядають скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із викликом члена Організації, який скаржиться, а також члена Правління Організації дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується (присутність яких не є обов’язковою).

6.1.4. На дії, бездіяльність або рішення Загальних зборів Організації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 1. Кошти та майно Організації

7.1. Для виконання своєї статутної мети Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане її засновниками, членами або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями; майном, придбаним за рахунок власних коштів або коштів від підприємницької діяльності, що провадиться для досягнення статутної мети та напрямів діяльності Організації; майном, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом

7.2. Організація також має право на частину майна та коштів, які отримано у результаті діяльності створених нею установ і організацій та заснованих нею підприємств, відповідно до установчих документів цих юридичних осіб.

7.3. Джерелами формування коштів і майна Організації можуть бути:

– кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

– пасивні доходи;

– членські внески;

– дотації або субсидії, отримані із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги, крім дотацій на регулювання цін на платні послуги;

– інші передбачені законом джерела.

7.4. Діяльність Організації не має на меті одержання прибутку для його наступного розподілу між учасниками Організації. Майно та кошти Організації використовуються виключно для виконання статутної мети та забезпечення напрямків діяльності Організації, в тому числі на:

–  податки та обов’язкові платежі;

– оплату праці (заробітну плату штатних і оплату позаштатних працівників, а також інші грошові чи натуральні в грошовому вимірі виплати їм, що не входять до фонду оплати праці і здійснюються за рахунок власних коштів);

– соціальну допомогу;

– матеріальні витрати та оплату послуг (сюди включаються вартість послуг оренди, зв’язку, транспорту, комунальних платежів, канцелярські та господарські витрати, витрати на проведення масових заходів тощо);

–  капітальні вкладення (вартість витрат на придбання основних засобів);

– капітальний ремонт;

– благодійну діяльність;

– інші витрати.

7.5. Організація, створені нею установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової адміністрації та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.

 1. Порядок створення, діяльності та припинення відокремлених підрозділів Організації.

8.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Організації.

8.2. Відокремлені підрозділі не мають статусу юридичної особи.

8.3. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів та керівника. Керівника відокремленого підрозділу призначає Правління Організації. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

8.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:

– реалізують статутні мету та завдання Організації у певному населеному пункті в межах наданих рішенням Правління;

– проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;

– представляють Організацію на території певної адміністративно-територіальної одиниці.

8.5. Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від керівних органів та посадових осіб Організації;

– бути присутнім на Загальних зборах Організації, засіданні Правління;

– звертатись з клопотаннями до керівних органів Організації;

– захист своїх законних прав та інтересів;

– всебічне сприяння від керівних органів Організації.

8.6. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватись вимог Статуту Організації;

– активно впроваджувати рішення керівних органів Організації (прийнятих в межах Статуту Організації та чинного законодавства);

– не допускати дій спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації.

8.7. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено шляхом його закриття за рішенням Правління Організації або Загальних зборів Організації, а також у судовому порядку.

8.8. Кошти та майно, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, передається безпосередньо до відання Правління Організації до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.

 1. Міжнародні зв’язки

9.1. Організація може здійснювати співробітництво із іноземними неурядовими та міжнародними урядовими організаціями, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать законодавству України та міжнародним договорам України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

 1. Припинення діяльності Організації

10.1. Припинення діяльності Організації здійснюється за рішенням Загальних зборів Організації шляхом саморозпуску або реорганізації шляхом приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу, або у інших випадках, передбачених чинним законодавством. У випадку саморозпуску майно та кошти, після задоволення вимог кредиторів, передаються за рішенням Загальних зборів Організації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадському об’єднанню, а у разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету. У випадку реорганізації громадського об’єднання його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

 1. Порядок внесення змін і доповнень до статутних документів Організації

11.1. Доповнення та зміни до Статуту приймаються Загальними зборами Організації. Відповідне рішення приймається за наявності не менше 3/4 голосів членів Організації присутніх на Загальних зборах Організації.

11.2. Пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту на розгляд Загальних зборів Організації може вносити кожен член Організації у письмовій формі.

11.3. Зміни до Статуту Організації підлягають обов’язковій державній реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством.