В Інституті відбулися попередні захисти кандидатських дисертацій аспірантів

23 березня 2015 р. на спільному засіданні відділів проблем модернізації господарського права та законодавства, проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави було проведено попередні захисти дисертаційних досліджень аспірантів Інституту.

1. Обговорення дисертаційної роботи Малолітневої  В.К. на тему «Правове регулювання державних закупівель», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право».

VLUU L210  / Samsung L210

Дисертація присвячена обґрунтуванню напрямів удосконалення правового регулювання державних закупівель з урахуванням процесів інтеграції до ЄС і СОТ.

У дисертації досліджено нормативно-правові засади регулювання державних закупівель та розроблено пропозиції щодо їх удосконалення. Досліджено правові засоби підвищення ефективності здійснення державних закупівель. Виявлено особливості застосування права СОТ до сфери державних закупівель. Досліджено правові засоби захисту економічних інтересів держави у межах Угоди СОТ з державних закупівель. Визначено перспективні напрями адаптації законодавства України до права СОТ у сфері державних закупівель. Виявлено особливості правового регулювання державних закупівель у ЄС. Наведено правову оцінку можливостей адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері державних закупівель. Визначено напрями вдосконалення законодавства України з державних закупівель в контексті міжнародних зобов’язань перед ЄС.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. С.С. Валітов

к.ю.н., доц. О.В. Титова

2. Обговорення дисертаційної роботи Грудницького В.М. на тему «Правовий захист суб’єктів господарювання від зловживання монопольним (домінуючим) становищем», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право».

VLUU L210  / Samsung L210

Дисертація присвячена розробці теоретичних і практичних питань правового регулювання захисту суб’єктів господарювання від зловживання монопольним (домінуючим) становищем на ринку. Досліджено економіко-правові властивості таких ключових понять антимонопольно-конкурентного законодавства, як товарний ринок, економічна конкуренція, монополія. Надано визначення поняття зловживання монопольним (домінуючим) становищем як протиправної поведінки суб’єкта господарювання або групи суб’єктів господарювання, що займають монопольне (домінуюче) становище на ринку, шляхом використання ринкової влади, яка призводить або може призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції або ущемлення інтересів інших учасників ринкових відносин. Охарактеризовано основні види зловживання монопольним (домінуючим) становищем. Розглянуто правове регулювання визначення монопольного (домінуючого) становища, збір і аналіз доказів у справах та процесуальні питання розгляду справ про зловживання домінуючим становищем. Визначено, що захист інтересів суб’єктів господарювання від зловживання монопольним (домінуючим) становищем умовно можна розділити на два рівні. Обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення правового захисту суб’єктів господарювання від правопорушень даного типу.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. О.П. Віхров

к.ю.н., доц. Г.В. Ільющенко

3. Обговорення дисертаційної роботи Переверзєвої Л.О. на тему «Правовий статус дочірніх підприємств», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – «господарське право, господарсько-процесуальне право».

VLUU L210  / Samsung L210

У роботі досліджено історію виникнення дочірніх підприємств і розвитку їх правового статусу та виявлено правову природу холдингових відносин, їх відмінності від відносин, що складаються у концернах. Проаналізовано правовий статус дочірнього підприємства у зарубіжних країнах, виявлено концепції дочірнього підприємства та визначено шляхи їх використання в Україні. Досліджено проблемні питання, пов’язані з визначенням поняття дочірнього підприємства, та розроблено пропозиції щодо його удосконалення. Проведено аналіз питань класифікації дочірніх підприємств на види, запропоновано поділ дочірніх підприємств на залежні, автономні (незалежні) та приєднані. Проаналізовано порядок управління дочірніми підприємствами, правовий режим майна, питання відповідальності, інші аспекти правового статусу дочірніх підприємств та розроблено пропозиції щодо  удосконалення правового регулювання з відповідних питань, залежно від виду дочірнього підприємства.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. О.П. Віхров

к.ю.н., доц. О.В. Титова

За результатами обговорення та з урахуванням відгуків наукових керівників і рекомендацій рецензентів було прийнято рішення рекомендувати ці роботи до проходження подальшого захисту.