Оголошено ІІ Загальноінститутський конкурс наукових робіт аспірантів і молодих вчених

Враховуючи успішний досвід започаткування, з 2015 року, традиції проведення в Інституті конкурсу наукових робіт аспірантів і молодих вчених, на виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери», Постанови Президії Національної академії наук України від 17 лютого 2016 р. № 42 «Про проведення X Всеукраїнського фестивалю науки», з метою підтримки та розвитку інтелектуального потенціалу обдарованої молоді Інституту економіко-правових досліджень НАН України згідно з наказом директора Інституту від 15.03.2016 р. № 11-А «Про проведення IІ Загальноінститутського конкурсу наукових робіт» оголошено про проведення у березні – квітні 2016 року серед аспірантів денної та заочної форм навчання та молодих вчених інституту конкурс науково-дослідних робіт, тематика яких стосується найбільш актуальних проблем економіки та права.

Наукова робота, що пропонується для участі у конкурсі, подається у вигляді реферату.

Кінцевий термін подання робіт на конкурс — до 01.05.2016 р.

Вимоги до реферату

ПероСтруктура реферату повинна мати такі структурні елементи:

 • титульний аркуш;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень (за необхідності);
 • основну частину: вступ, розділи, висновки;
 • перелік опублікованих автором наукових праць за темою дослідження;
 • список використаних джерел;
 • додатки (за необхідності).

Основна частина. У вступі подається загальна характеристика дослідження в такій послідовності:

 • актуальність теми;
 • мета і завдання дослідження.

Актуальність теми та доцільність даного дослідження обґрунтовують шляхом критичного аналізу та оцінки стану розв’язаннями проблеми у науковій літературі та на практиці. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним і визначати сутність наукової проблеми (завдання). Відповідно, далі формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стисло, критично висвітлюючи результати розроблень інших науковців з обраної тематики, необхідно виділити ті питання, що залишилися нерозв’язаними, і виходячи з цього викласти свою позицію стосовно шляхів розв’язання проблеми (завдання).

Також в основній частині роботи слід:

— описати основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики використаних програм, інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін.;

— з вичерпною повнотою викласти результати власних досліджень і пояснити, як вони були одержані та в чому полягає їх новизна;

— надати оцінку повноти вирішення поставлених завдань і достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів, пропозицій, методик тощо);

— порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень.

Висновки. У висновках викладаються важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних результатів.

Технічні вимоги:

 • обсяг реферату – від 10 до 20 сторінок формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;
 • шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5;
 • якщо реферат містить таблиці, схеми та (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12;
 • посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

До рефератів, які подаються для участі в конкурсі аспірантами денної та заочної форм навчання, має додаватися рецензія наукового керівника (у сканованому/сфотографованому форматі).

Реферат і додатки до нього подаються в електронному вигляді на адресу вченого секретаря Кременовської І.В.i.v.kremenovskaya@gmail.com.