Підсумки засідання вченої ради Інституту від 24 червня 2019 року

24 червня 2019 р. відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

IMG_4567

Із заключним звітом за темою НДР «Модернізація господарського законодавства як передумова сталого розвитку України», яка виконувалась з 01 січня 2017 р. в межах Цільової програми наукових досліджень Відділення економіки НАН України “Траєкторія сталого розвитку України до 2030 року”, виступив заступник директора з наукової роботи, д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. Мета виконання дослідження полягала у обґрунтуванні економіко-правових пропозицій, спрямованих на визначення шляхів втілення принципів сталого розвитку у механізм правового забезпечення функціонування економіки та організації системи господарських зв’язків. За результатами обговорення та надання позитивних відгуків від рецензентів д.ю.н., професора В.В. Рєзнікової, д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи, к.е.н., доцента О.В. Тарасевич було прийнято рішення про затвердження звіту з урахуванням висловлених пропозицій та зауважень.

IMG_4563

За результатами виконання даної НДР було підготовлено колективну монографію на тему «Господарське законодавство України: перспективи модернізації на засадах сталого розвитку», з основними положеннями якої виступив д.ю.н., доцент Р.А. Джабраілов. У монографії висвітлено пріоритети формування сучасного господарського законодавства України під впливом концепції сталого розвитку. Розглянуто особливості правового забезпечення формування соціально-економічної та екологічної політики держави на засадах сталого розвитку. Наведено характеристику окремих елементів інституціонального забезпечення розвитку економіки на засадах сталого розвитку. Визначено перспективи підвищення інвестиційної привабливості України в умовах сталого розвитку. Аргументовано першочерговість імплементації міжнародно-правових засад судового захисту прав учасників господарських відносин як гарантії забезпечення сталого розвитку України. На монографію було подано рецензії д.ю.н., доцента Н.В. Никитчинко та д.ю.н., доцента В.Г. Олюхи. З урахуванням пропозицій, представлених у наданих на монографію рецензіях та обговорення, членами вченої ради було високо оцінено результати проведеного дослідження та прийнято рішення рекомендувати зазначену працю до друку.

Із заключним звітом за темою НДР “Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад”, яка виконувалась з 01 січня 2017 р., виступила директор Луганської філії, д.е.н., професор, Заслужений економіст України І.В. Заблодська. Метою дослідження виступала розробка економіко-правових механізмів забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад. З викладом висновків комісії на заключний звіт за завершеною темою НДР, яка високо оцінила результати проведеного дослідження, виступила к.ю.н. Н.В. Єремєєва. За результатами обговорення було прийнято рішення схвалити звіт за темою з урахуванням наданих пропозицій та зауважень.

IMG_4569

На засіданні вченої ради із науковою доповіддю на тему: “Правове регулювання у сфері виробництва та використання біомаси як джерела енергії на засадах сталого розвитку” виступив к.ю.н., молодший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки О.А. Трегуб. Метою дослідження виступало обґрунтування положень щодо вдосконалення правового регулювання у сфері виробництва та використання біомаси як джерела енергії на засадах сталого розвитку. Для досягнення мети автором поставлено та вирішено такі завдання: аналіз стану сфери виробництва та використання біомаси як джерела енергії та уточнення її значення для сталого розвитку; розроблення пропозицій з адаптації правового регулювання у сфері виробництва та використання біомаси як джерела енергії до вимог сталого розвитку. За підсумками обговорення було прийнято рішення направити результати дослідження на адреси відповідних органів державної влади. Загалом високу оцінку наукової доповіді було дано й рецензентами –  к.ю.н. В.К. Малолітневою та к.е.н. О.В. Тарасевич.

IMG_4577

З аналітичною запискою “Шляхи реалізації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу і прав людини в Україні” виступила к.ю.н., с.н.с. відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки А.В. Токунова. Метою цієї наукової роботи виступало визначення шляхів реалізації Керівних принципів ООН в Україні. Для досягнення зазначеної мети автором поставлено і виконано такі завдання: дослідити фундаментальні аспекти та правову природу Керівних принципів ООН; розглянути кращі практики імплементації даного документу на міжнаціональному рівні, в інших країнах та в Україні; визначити підґрунтя для закріплення поваги до прав людини як одного із принципів підприємницької діяльності в господарському законодавстві України; запропонувати шляхи імплементації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини в Україні; здійснити пропозиції щодо відповідної модернізації вітчизняної нормативно-правової бази. На наукову доповідь подано рецензії к.ю.н. Н.О. Герасименко та к.ю.н. А.Є. Санченко, якими  позитивно оцінено проведене дослідження та наголошено на певних дискусійних моментах, які потребують вирішення. За підсумками обговорення наукової доповіді автору було рекомендовано надіслати її на адресу відповідних органів влади.

IMG_4582

На засіданні з інформацією про роботу над міжнародною колективною монографією “Детермінанти сталого розвитку економіки” виступила завідувач відділу економіко-правових проблем містознавства к.е.н., доцент О.В. Тарасевич.

На засіданні вченої ради було розглянуто інші питання наукового та організаційного характеру.