Підсумки засідання вченої ради Інституту від 28 вересня 2015 р.

28 вересня відбулося чергове засідання вченої ради Інституту.

Провідний економіст відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту к.е.н. Олена Перепелюкова репрезентувала результати проведеного нею дослідження за темою «Інфраструктурне забезпечення регіонального ринку праці для активізації міжрегіонального співробітництва».

Доповідь підготовлено у межах виконання теми НДР «Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні», підтема «а» – «Науково-методичне та правове забезпечення активізації міжрегіонального (транскордонного) співробітництва (І кв.2014 р – IV кв. 2016 р.).

– Наявний  стан інфраструктури ринку праці, – наголошує Олена  Перепелюкова, – характеризується високим ступенем невизначеності, його поведінка значною мірою визначається впливом стохастичних факторів, до яких слід віднести нестабільність політичного середовища, кризове становище в економіці країни, вплив факторів глобального характеру, а головне непередбачуваність людського чинника, який має суб’єктивну природу. Необхідна чітка політика держави у питаннях створення умов розвитку ринку праці, а саме: залучення нових форм зайнятості, створення робочих місць, перенавчання іншим професіям, на які є попит на ринку праці. Удосконалення інфраструктури ринку праці повинно забезпечити збалансування попиту та пропозиції. Інфраструктура ринку праці та її інститути в нашій країні продовжують формуватись і удосконалюватись, тим самим залишаючи за собою питання проблем їх подальшого стратегічного розвитку. Таким чином, інфраструктурне забезпечення регіонального ринку праці є необхідною складовою підвищення ефективного функціонування ринку праці.

Основні проблеми розвитку ІРП акумулюються на регіональному рівні, проте значною мірою залежать від заходів державного регулювання у сфері соціально-трудових відносин. У межах дослідження проведено аналіз елементів, функцій і суб’єктів інфраструктурного забезпечення регіонального ринку праці, здійснено класифікацію основних видів послуг, які надаються інфраструктурними посередниками та запропоновано напрями щодо удосконалення їх функціонування. Запропоновано заходи із забезпечення оптимального поєднання у державному регулюванні прямого і непрямого впливу на суб’єктів інфраструктури ринку праці; визначено напрями підвищення ефективного функціонування ринку праці та запропоновано модель конфігурації інфраструктури ринку праці, яка враховує вплив внутрішніх та зовнішніх факторів на розвиток регіональної інфраструктури ринку праці.

На наукову доповідь подано рецензії головного наукового співробітника відділу економічних проблем машинобудування Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України, д.е.н., професора В.В. Пастухової та наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту к.е.н. Н.О. Васильчук.

Рецензентами загалом дано позитивну оцінку проведеного дослідження та викладено окремі зауваження, що мають характер рекомендацій і не знижують актуальності й наукової новизни одержаних результатів, які мають важливе теоретичне та практичне значення. З урахуванням цього було прийнято рішення схвалити наукову доповідь, рекомендувати авторці доопрацювати матеріал з урахуванням зауважень, що було висловлено рецензентами та під час обговорення. У перспективі доопрацьовану доповідь буде направлено для подальшого впровадження на рівні областей, зокрема для використання в діяльності органів, які опікуються питаннями зайнятості населення.

З інформацією про організацію роботи аспірантури (докторантури) Інституту виступила провідний юрист Веста Малолітнева:

– На теперішній час робота аспірантури здійснюється відповідно до Положення про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів, затвердженого Постановою КМУ  від 01.03.1999 р. № 309. Станом на 1 січня 2015 р. в інституті навчалися 36 аспірантів і 36 здобувачів ступенів кандидата юридичних наук та доктора юридичних наук.

З 1 січня по 28 вересня 2015 р. внаслідок втрати зв’язку з інститутом було відраховано 2 аспіранти та 11 здобувачів. З правом поновлення відраховано 2 аспіранти і 5 здобувачів. У зв’язку із захистом дисертацій відраховано 2 аспіранти і 2 здобувача. Одного аспіранта було поновлено у навчанні.

Таким чином, на даний момент в аспірантурі Інституту навчаються 18 здобувачів та 31 аспірант, з них 25 аспірантів  навчаються за правовими спеціальностями (12.00.04 і 12.00.06) і 6 аспірантів – за економічними спеціальностями (08.00.05 і 08.00.07.

Аспірантурою інституту налагоджено роботу із Центром наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України, а також із Центром гуманітарної освіти НАН України у м. Київ. Трьома аспірантами у вказаних центрах вже пройдено курс навчання та на оцінку «відмінно» складено кандидатський іспит з філософії, одним аспірантом – з англійської мови. Крім того, налагоджено роботу з Головним управлінням статистики у м. Києві, куди подається статистичний звіт по аспірантурі та докторантурі.

Згідно з поданою заявкою у 2015 р. Інституту було виділено 8 бюджетних місць для підготовки наукових кадрів: по 4, відповідно, на правові та економічні спеціальності. Відповідно до Положення про підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів оголошення про прийом до аспірантури та докторантури було розміщено в газеті «Урядовий кур’єр», на сайті інституту, а також на сайтах низки вищих навчальних закладів, у соціальних мереж.

З 3 серпня по 10 вересня здійснювався прийом документів на вступ до аспірантури. Всього подано 12 заяв, з них 8 – на спеціальність 12.00.04:

– 1 заява на навчання з відривом від виробництва за державним замовленням;

– 2 заяви на навчання без відриву від виробництва за державним замовленням;

– решта, тобто 5 – без відриву від виробництва за контрактом.

На спеціальність 12.00.06 заяв не надійшло.

Також 4 заяви подано на економічні спеціальності на навчання за державним замовленням.

Крім того, на ім’я директора інституту надійшло 5 заяв на прикріплення до інституту в якості здобувачів ступеня кандидата юридичних наук, і 4 заяви – на здобуття ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.04.

23 вересня вже успішно було проведено іспит з економічних спеціальностей, а 24 – зі спеціальності 12.00.04. Один абітурієнт на іспит не з’явився. 2 жовтня вступники складатимуть іспит з іноземної мови, 9 – з філософії у відповідних центрах НАН України.

Аспірантурою систематично, кожного місяця здійснюється контроль за своєчасною сплатою за навчання, а також погашення боргів аспірантами та здобувачами.

Далі було заслухано звіти про виконану роботу молодих вчених Інституту, а саме стипендіата стипендії Президента України – провідного юриста Вести Малолітневої та стипендіата стипендії НАН України – старшого наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії Інституту к.е.н. Юлії Рогозян.

Вченою радою було дано схвальну оцінку результатів проведеної стипендіатами роботи, і прийнято рішення направити репрезентовані звіти на адресу Відділення економіки НАН України.

Завідувач відділу кадрів – к.ю.н., с.н.с. Михайло Дутов довів до відома присутніх інформацію про створення первинної профспілкової організації Інституту.

Після цього було розглянуто питання про результати конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників і проведено таємне голосування щодо кожної кандидатури.

Голова лічильної комісії к.ю.н., с.н.с. Михайло Дутов оголосив результати підрахунку голосів. Вчена рада та всі присутні привітали з затвердженням:

– на посаді старшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави – к.ю.н. Анастасію Токунову;

– на посаді наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії – к.е.н. Наталію Васильчук;

–  на посаді наукового співробітника відділу міжрегіонального співробітництва Луганської філії –  к.е.н. Світлану Гречану;

– на посаді молодшого наукового співробітника відділу проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави – Тетяну Гудіму.

Також вченою радою було розглянуто питання про рекомендацію до друку наукового журналу «Економіка та право» (Серія «Економіка»), № 3 (42)’2015, про заміну керівника теми НДР 3.1.10.47 «Господарсько-правове забезпечення енергетичної безпеки України», про затвердження і перезатвердження тем дисертаційних досліджень та інші питання організаційного і наукового характеру.