Розвиток співробітництва Інституту із зарубіжними академічними установами у сфері транскордонного співробітництва

27 вересня 2021 р. Інститутом політичних наук Пряшівського університету (Словаччина) проведено міжнародну наукову конференцію «Виклики та перспективи транскордонного співробітництва в контексті виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС». Ця конференція стала черговим заходом у рамках міжнародного Проекту VEGA 1/0177/19, який підтримується Міністерством освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки, та в реалізації якого беруть участь співробітники ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України».

1 учасники 1 панель

Під час конференції обговорювалися результати тематичних наукових досліджень, що здійснені вченими з академій наук Польщі, Румунії та України, академічних і дослідницьких установ Словаччини, Угорщини та Чехії.  Проблематика досліджень охоплює питання визначення можливостей та перешкод для розвитку транскордонного співробітництва (ТКС) на двосторонньому рівні між сусідніми державами та на багатосторонньому рівні між державами-членами ЄС й Україною, зокрема й в межах Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, ефекти впливу політики ЄС на розвиток та здійснення ТКС, особливостей державних політик і законодавства Східноєвропейських держав-членів ЄС у сфері ТКС та їх практичної імплементації з врахуванням національних соціально-економічних і культурних факторів і потреб суспільства. Були розглянуті також і питання можливостей та спроможності регіональних й місцевих суб’єктів ТКС використовувати наявні та потенційні ресурси для ефективного ведення ТКС, ін.

Снимок экрана 2021-09-30 в 12.29.16

Завантажити програму конференції

Від Інституту на конференції були представлені результати дослідження «Поточні драйвери та грані українсько-словацького транскордонного співробітництва у відповідності до цілей євроінтеграції та сталого розвитку», виконаного під керівництвом та за участю Устименка В.А., директора, члена Президії НАН України, члена-кореспондента НАН України, члена-кореспондента НАПрН України, д.ю.н., професора. З доповідями в межах теми виступили провідний науковий співробітник відділу проблем модернізації господарського права та законодавства, к.ю.н., с.н.с. Санченко А.Є. та старший науковий співробітник відділу господарсько-правових досліджень проблем економічної безпеки, к.ю.н. Токунова А.В., яка, зокрема приділила увагу аспектам сталого розвитку як наскрізного питання для ТКС. У конференції також взяли участь директор Луганської філії Інституту, д.е.н., професор Заблодська І.В. та заступник завідувача відділу проблем міжрегіонального співробітництва,  вчений секретар Луганської філії Інституту, д.е.н., старший дослідник Рогозян Ю.С. 

4 СанченкоАЕ

5 Токунова АВ

Результати презентованих наукових досліджень будуть видані у спеціальному англомовному випуску періодичного видання Інституту політичних наук Пряшівського університету – журналу«Annales Scientia Politica». Цей випуск певним чином доповнюватиме попереднє монографічне видання «The EU-Ukraine Association Agreement and Its Impacts on Cross-Border Cooperation» / «Угода про асоціацію між Україною та ЄС й її вплив на транскордонне співробітництво», підготовлене учасниками Проекту VEGA та опубліковане у серпні 2021 року в британському видавництві Cambridge Scholars Publishing. Його Розділ І «Basic determinants and trends of Ukraine’s participation in cross-border cooperation: context of EU-Ukraine Association Agreement and UN Agenda for sustainable development» / «Основні детермінанти та тенденції участі України у транскордонному співробітництві: контекст Угоди про асоціацію між Україною та ЄС і Порядку денного ООН щодо сталого розвитку» розроблений співробітниками нашого Інституту в межах науково-дослідної теми «Правова модель сталого розвитку України» (номер державної реєстрації 0119U101590).