Підсумки засідання вченої ради від 28 грудня 2015 р.

DSCN0338

Засідання вченої ради, що відбулося напередодні новорічних свят, стало нагодою не лише розглянути низку організаційних питань, яких накопичилося чимало, але й підбити підсумки року, пригадати і зважити всі ті позитивні здобутки, що стали можливими завдяки плідній щоденній праці нашого колективу.

DSCN0344

Заключний звіт за темою НДР «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб» репрезентував керівник теми – директор Інституту, д.ю.н., професор, Заслужений юрист України, член-кореспондент НАПрН України Володимир Устименко:

Авторський колектив виходить з того, що реалізація окремих пропозицій не представляється можливою поза межами системних економіко-правових заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малого та середнього підприємництва в Україні. У зв’язку з цим вирішення завдання щодо сприяння реалізації підприємницької ініціативи внутрішньо переміщеними особами зумовлюється ефективністю реалізації державної політики у сфері підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва.

Загалом, представлена робота переважно має прогностичний характер і ефективність тих або інших пропозицій може бути оцінена повною мірою за умови їх попередньої апробації. Зокрема, авторський колектив виходить з доцільності реалізації заявлених у роботі пропозицій в частині спрощення здійснення підприємницької діяльності, у тому числі внутрішньо переміщеними особами, у рамках державно-правового експерименту на території Донбасу. Проведення такого експерименту дасть можливість виявити переваги та недоліки підготовлених пропозицій та рекомендацій з можливістю їх відповідного уточнення.

DSCN0345

Наукова робота «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб» виконувалася відповідно до цільової комплексної програми наукових досліджень НАН України «Модернізація українського суспільства і економіка в контексті викликів ХХІ століття» та розпорядження Президії НАН України «Про затвердження розподілу фінансування проектів, що виконуються у 2015 році за результатами конкурсу дослідницьких проектів установ НАН України у галузі соціогуманітарних наук» від 01.04.2015 р. № 237.

За результатами виконаного дослідження підготовлено 5 доповідних, аналітичних записок і пропозицій щодо внесення змін до актів чинного законодавства України та уточнення окремих положень законопроектів, 1 наукова доповідь.

Результати наукового дослідження узагальнено у 40 наукових публікаціях загальним обсягом близько 19,28 д.а., які представлені 1 брошурою, 15 статтями у наукових виданнях та періодиці, 9 тезами доповідей у збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій, 15 публікаціями у електронних інформаційних блогах.

На заключний звіт подано зовнішню рецензію д.ю.н., професора Олександра Віхрова, в якій надано схвальну оцінку проведеного дослідження та висловлено пропозиції щодо впровадження його результатів.

З викладом висновків комісії на заключний звіт за завершеною темою НДР виступила д.е.н., професор Інна Заблодська.

DSCN0348

Наступним питанням порядку денного було обговорення доповідної записки за темою «Тарифне регулювання у сфері альтернативної енергетики» (автори к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська, асп. Олексій Святогор), яку репрезентувала вчений секретар Інституту к.ю.н., с.н.с. Ірина Кременовська:

DSCN0355

Основним стимулюючим фактором розвитку в Україні альтернативної енергетики на основі відновлювальних джерел є вимоги Директиви ЄС 2009/28/EU (далі – Директива), яка ставить метою досягнення на національному рівні споживання 11% енергії, що отримується з відновлювальних джерел в сукупному кінцевому споживанні починаючи з 2020 р. За визначеннями, що наведено у пункті «f» Статті 2 цієї Директиви «сукупне кінцеве споживання енергії» означає, що енергоресурси постачаються в енергетичних цілях для промисловості, транспорту, домашнього господарювання, послуг, враховуючи комунальне обслуговування, сільського господарства, лісового господарства та рибальства, враховуючи електроенергію та теплову енергію, що споживаються галуззю енергії з виробництва електроенергії та теплової енергії, а також втрат для виробництва та транспортування електроенергії та теплової енергії.

DSCN0349

У виступі було наведено результати розрахунків, що одержано у межах проведеного дослідження: так, у вересні 2014 року загалом усі виробники в Україні виробили 11 622 086 кВт⋅год електричної енергії на суму 7 654 617 359 грн.; із загального обсягу частка альтернативних виробників складала 1,53%, в «чистому» обсязі це становить 177 818 тис. кВт⋅год; при цьому альтернативні виробники одержали з енергоринку 8,97% грошових коштів на суму 686 968 055 грн.

Аналіз наведених показників дає можливість прослідкувати таку загальну тенденцію: у загальному («чистому») обсязі виробництва електроенергії частка обсягу електроенергії з альтернативних джерел протягом минулого року практично не зазнавала істотних змін.

Наприклад, у вересні 2014 р. обсяг виробництва «зеленої» електроенергії склав 177 818 тис. кВт⋅год, у жовтні 2014 р. – 174 860 тис. кВт⋅год, але вже у листопаді 2014 р. порівняно з жовтнем було вироблено лише на 10% менше, тобто 144 710 тис. кВт⋅год. Подібне зменшення (коливання) є практично нікчемним, неістотним, однак причини такого коливання практично не піддаються логічному поясненню. Тим більше, це складно пояснити з огляду на те, що у грудні 2014 р. було вироблено вже 153 453 тис. кВт⋅год, у січні 2015 р. – 150 359 тис. кВт⋅год, у лютому – 151 990 тис. кВт⋅год, а вже у березні обсяг виробництва «зеленої» електроенергії зростає до 192 987 тис. кВт⋅год, та у квітні, відповідно, цей обсяг становив 187 990 тис. кВт⋅год.

Рецензент – д.ю.н., с.н.с. Гульнара Джумагельдієва у своєму виступі зазначила актуальність теми, масштабність узагальнення статистичної та звітної інформації, нормативно-правової бази, врахування експертних оцінок профільних науково-дослідницьких інститутів, зокрема Інституту загальної енергетики НАН України та господарчої практики, що дозволило сформулювати вельми цікавий та продуктивний для аналітики інформаційний масив. Разом з тим, рецензент висловила і низку рекомендацій щодо доопрацювання окремих положень і висновків.

DSCN0361

На доповідну записку також подано рецензію д.ю.н., доцента Руслана Джабраілова, в якій зазначено, що на даний час відсутній нормативно-правовий акт, яким би врегульовувалися порядок обчислення та встановлення прогнозної оптової ринкової ціни з боку НКРЕКП, а також підстави для включення до прогнозної оптової ринкової ціни сум дотацій, які сплачуються непобутовими споживачами. Тому ціна на електричну енергію визначається не лише на підставі Умов та Правил ліцензіатом, а й іншого нормативно-правового акту та окремих рішень НКРЕКП, за якими визначається ціна на електричну енергію на наступний розрахунковий період. Рецензентом також рекомендовано авторам у подальших дослідженнях приділити окрему увагу аналізові практичних напрацювань з використання «feed-in» тарифу в зарубіжних країнах (аналог в Україні – «зелений» тариф), а також відповідних прикладів із зарубіжного досвіду у напрямі розвитку альтернативної енергетики.

За підсумками обговорення було прийнято рішення направити результати проведеного дослідження для впровадження у діяльність державних структур, які опікуються питаннями енергетики, в тому числі виробництва електроенергії з альтернативних і відновлювальних джерел, а також тарифоутворення в цій сфері.

DSCN0342

З інформацію про рекомендацію до друку колективної монографії «Інфраструктурне забезпечення розвитку транспортної системи регіону» (автори: Заблодська І.В., Бузько І.Р., Зеленко О.О., Хорошилова І.О.) виступила директор Луганської філії Інституту д.е.н., професор Інна Заблодська:

– Транспортна система відіграє важливу роль у функціонуванні та розвитку економіки регіону, забезпечуючи зв’язок виробництва та споживання, є каталізатором активності економіки й руху товаро-матеріальних потоків, підтримує мобільність робочої сили та задовольняє потреби населення у перевезеннях. Розвинена транспортна система формує «каркас» регіонів і є базою для територіального розподілу праці, обумовлює динамічність і ефективність соціально-економічного розвитку як окремих регіонів, так і країни загалом. Проте сучасна транспортна система України та її регіонів переживає період глибокої системної кризи, оскільки стан інфраструктури та рівень організації перевезень за багатьма параметрами не відповідає зростаючим потребам суспільства та європейським стандартам якості надання транспортних послуг. Це знижує ефективність функціонування транспортної регіону та зумовлює необхідність подальшого розвитку транспортної системи регіону як невід’ємної складової його інфраструктури.

DSCN0366

На монографію було подано рецензії, в яких схвальну оцінку проведеного дослідження та рекомендації його до опублікування дали: завідувач кафедри економічної теорії та загальноекономічної підготовки Житомирського державного технологічного університету д.е.н., професор Є.М. Ахромкін та завідувач кафедри «Оподаткування і соціальна економіка» Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля д.е.н., професор Т.В. Калінеску.

З урахуванням побажань рецензентів і оцінок учасників обговорення було прийнято рішення рекомендувати монографію до опублікування.

Також під час засідання вченої ради було затверджено звіт про діяльність установи у 2015 році, План науково-дослідних робіт Інституту на 2016 рік, заслухано інформацію про виконання у ІІ півріччі 2015 р. Плану роботи вченої ради й затверджено відповідний план на І півріччя 2016 р., затверджено теми дисертаційних робіт і обговорено поточні питання стосовно організації роботи Інституту на найближчу перспективу.

DSCN0356