В Інституті відбувся захист дисертації Никитченко Н.В. на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук

23 грудня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Никитченко Наталії Валеріївни на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за темою: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

image-9ca90af1bb812b327f900071f6241b4ccb5ab387298b60672445f05eba9d6c6c-V

Під час свого виступу Наталія Валеріївна зазначила, що державний контроль є невід’ємною складовою сучасної системи господарювання, побудованої на засадах суспільного виробництва. Як функція державної влади він необхідний сучасному суспільству для виявлення конфлікту приватних і публічних інтересів, розв’язання протиріч і забезпечення збалансованого суспільного розвитку. Разом з тим, у розвитку суспільних відносин час від часу відбуваються зміни, які вимагають відповідного удосконалення контрольних механізмів, відкриваються нові можливості для вирішення завдання ефективного виконання державою цієї функції в інтересах всього суспільства.

image-7c4f3e74c5f6ea8de286cd5a90fea6c5d746d551d08286527367f9adf5564c14-V

Після переходу до ринкових умов господарювання Україна обрала напрям на побудову соціально орієнтованої економіки, що отримало закріплення в Конституції України. Разом з тим, незважаючи на вжиті кроки, система контролю, яка існує на сьогоднішній день, свідчить про те, що ефективної концепції державного контролю у нових умовах все ще не сформувалося. За останні роки контроль в Україні багато в чому втратив свою цінність. Використання контрольних заходів як засобу політичної боротьби, відстоювання незрозумілих інтересів призвело до того, що контроль перестав виконувати ту основну функцію, для якої він був створений – організація господарської діяльності і підвищення ефективності господарювання.

У Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 05.04.2007 р. № 877 зроблено спробу закріпити основні принципи та врегулювати порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб, права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання. Проте по суті у ньому прописано порядок інспектування діяльності суб’єктів господарювання, яке є підвидом державного контролю у сфері господарювання і відображає лише його частину. Відповідно зведення контролю до спостереження за дотриманням суб’єктами господарювання технічних норм спотворює зміст його організаційно-господарської природи, яка насамперед ставить за мету не покарання порушників, а забезпечення ефективності економіки в цілому.

image-65a7c8a6199b29f27c62c5b093ba1d9376d4b2b1c539f51f90993d1596ab8683-V

Науковий консультант:

 Мамутов Валентин Карлович, доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, радник при дирекції Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Офіційні опоненти:

Подцерковний Олег Петрович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, завідувач кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія» МОН України (м. Одеса).

image-681ebeb314adf8f15074d60ed654b1b747589c22d0487c6713e81d96777b5d81-V

Гуржій Тарас Олександрович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри комерційного права Київського національного торгово-економічного університету МОН України (м. Київ).image-b0ef841e0e861c0aafb307a32bd1d3b3152c455d80038e44b3512577f1289536-V

Деревянко Богдан Володимирович, доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» (м. Суми).

image-f560dffd369053209465265378162e69d77171f5f34d7a67edba5e649e6734cb-V

Дисертацію присвячено розробці адекватних сучасним умовам концептуальних положень теоретичного та науково-практичного характеру та на їх основі пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності, направлених на розбудову правової держави та соціально орієнтованої економіки. У роботі визначено місце і роль державного контролю у забезпеченні суспільного господарського порядку, надано правову аргументацію застосовування до відносин державного контролю у сфері господарювання концепції публічних послуг. Удосконалено принципи державного контролю у сфері господарської діяльності, виявлено господарсько-правову природу та сформульовано його поняття. Обґрунтовано пропозиції щодо повноважень і відповідальності органів державного контролю. Проаналізовано правове положення суб’єктів господарювання у відносинах з органами державного контролю, аргументовано їх право вимагати укладення організаційно-господарських договорів з органами державного контролю та інші пропозиції до законодавства. Досліджено право на захист та способи захисту прав та інтересів учасників відносин державного контролю у сфері господарської діяльності, обґрунтовано пропозиції щодо шляхів його удосконалення. Проаналізовано фактори, які негативно впливають на захист інтересів держави у контрольних правовідносинах із суб’єктами господарювання. Обґрунтовано розширення законодавчих гарантій прав суб’єктів господарювання у відносинах з органами державного контролю. Досліджено зарубіжний досвід, виявлено сучасні моделі та основні напрями удосконалення правового регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності за кордоном. Обґрунтовано основні напрями удосконалення правового регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності в Україні.

image-77f5a99416b312d8695653bb131f11cfb0aa3515ed0f565cbff4375435f85d26-V