Відбулися попередні захисти дисертаційних досліджень аспірантів Інституту

На спільному засіданні відділів проблем модернізації господарського права та законодавства, проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави було проведено попередні захисти дисертаційних досліджень аспірантів Інституту.

VLUU L210  / Samsung L210

1. Обговорення дисертаційної роботи Хрімлі К.О. на тему «Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

VLUU L210  / Samsung L210

Дисертація присвячена дослідженню правового регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні. Уточнено поняття господарсько-торговельної діяльності шляхом визначення його як самостійного виду господарської діяльності спрямованого на реалізацію продукції виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, що здійснюють суб’єкти господарювання незалежно від форм власності за плату на професійних засадах. Запропоновано періодизацію правового регулювання господарсько-торговельної діяльності з виокремленням п’яти етапів та надано їм характеристику. Розглянуто нормативно-правове регулювання господарсько-торговельної діяльності в Україні та запропоновано класифікацію  умов здійснення господарсько-торговельної діяльності на загальні та спеціальні. Вивчено досвід правового забезпечення господарсько-торговельної діяльності у зарубіжних країнах та визначено  напрямки його запозичення до законодавства України. Узагальнено напрямки адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а саме  щодо: якості та технічного регулювання; порядку здійснення господарсько-торговельної діяльності; захисту прав споживачів.

Досліджено судову практику розгляду спорів, пов’язаних із здійсненням господарсько-торговельної діяльності.  Обґрунтовано напрямки  удосконалення законодавства про господарсько-торговельну діяльність, а саме: 1) прийняття єдиного  спеціального закону; 2) узгодження норм Господарського і Цивільного кодексів України щодо окремих договорів, які опосередковують господарсько-торговельну діяльність з урахуванням пріоритету  Господарського  кодексу; 3) розробка спеціальних норм права, регулюючих діяльність окремих учасників господарсько-торговельних відносин; 4) доробка підзаконних нормативно-правових актів.

Рецензенти:

д.ю.н., доц. Р.А. Джабраілов

к.ю.н., с.н.с. О.О. Ашурков

2. Обговорення дисертаційної роботи Міньковського С.В. на тему «Розпорядження майном боржника у процедурі банкротства», виконаної в Інституті економіко-правових досліджень НАН України і поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

VLUU L210  / Samsung L210

У роботі досліджено історичні аспекти формування інституту розпорядження майном боржника у відносинах неспроможності та його стану на сучасному етапі, проведено періодизацію його розвитку. Виявлено мету, функції розпорядження майном боржника та систематизовано його особливості.  Досліджено заходи  забезпечення вимог кредиторів та захисту майнових інтересів кредиторів у судовій  процедурі розпорядження майном та обґрунтовано пропозиції і рекомендації щодо удосконалення відповідного законодавства та практики правозастосування. Проаналізовано правове положення учасників процедури розпорядження майном боржника та обґрунтовано пропозиції з його удосконалення. Проведено аналіз господарсько-процесуальних норм у процедурі розпорядження майном  та розроблено пропозиції з удосконалення законодавства. Досліджено розпорядження майном боржника як стадію провадження у справі про банкрутство, визначено її етапи, особливості та шляхи оптимізації.

Рецензенти:

д.ю.н., проф. О.П. Віхров

к.ю.н., доц. М.І. Тітов

За результатами обговорення та з урахуванням відгуків наукових керівників і рекомендацій рецензентів було прийнято рішення рекомендувати ці роботи до проходження подальшого захисту.