Волкова Анастасія Олександрівна

Волкова Анастасія Олександрівна

Додаток 1 до Наказу № 10_Волкова

молодший науковий співробітник відділу

виконуюча обов’язки начальника відділу кадрів

Контактна інформація

тел.: +38 (044) 200-55-68

e-mail: gradoved.iepd@gmail.com

Загальна кількість публікацій: 31

Основні публікації

Наукові статті

1) Волкова А.О. Особливості юридичної відповідальності за правопорушення в інформаційній сфері // Правова інформатика. 2014. № 1(14).  С. 72-80. Режим доступу: http://ippi.org.ua/volkova-ao-osoblivosti-yuridichnoi-vidpovidalnisti-za-pravoporushennya-v-informatsiinii-sferi.

2) Волкова А.А. Административная ответственность за информационные правонарушения: сравнительный анализ законодательства Российской Федерации и Украины [Электронный ресурс] // «SCI-ARTICLE.RU». 2015. № 17. С. 116-123. Режим доступа : http://sci-article.ru/stat.php?i=1420635890.

3) Волкова А.О. Економіко-правові засади формування територіальних громад у контексті розвитку міських агломерацій / Г.Г. Нестеров, А.О. Волкова // Економіка та право. 2016. 1(43). Серія «Право». С. 114-120. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecprpr_2016_1_18.

4) Volkova A. The city agglomerations in Ukraine: problems of economic and legal institutionalization / E. Tarasevich, G. Nesterov, A. Volkova // European Reforms Bulletin.2016. – №. 3.Р. 43-49.

5) Волкова А.О. Поняття та зміст інформаційної діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування / А.О. Волкова // Часопису Київського університету права.2016. – № 3.С. 163-168. Режим доступу: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2016_3/CHAS16_3.pdf.

6) Волкова А.О. Особливості використання земельних ресурсів у процесі розвитку міських агломерацій / Г.Г. Нестеров, А.О. Волкова // Економіка та право. 2016. 3(45). С. 107-113.

Колективні монографії:

7) Теорія і практика управління розвитком міських агломерацій: Монографія / М.В. Мельникова, В.А. Устименко та ін. А.О.Волкова // Підрозділ 7.1. Формування обєднаних територіальних громад як чинник розвитку міських агломерацій. С. 228-238. Підрозділ 7.3. Шляхи регулювання земельних відносин в процесі розвитку міських агломерацій. С. 252-261.Київ: НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень.2017.295с.

Наукові конференції:

8) Волкова А.О. Економіко-правове забезпечення функціонування територіальних громад як основи розвитку міських агломерацій / А.О. Волкова // Реформування інститутів права і держави: теоретичні та практичні підходи: матеріали Міжнародної юридичної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Київ, 20 квітня 2016 р.).С. 58-60. Режим доступу: http://www.legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1260%3A190416-11&catid=151%3A4-0416&Itemid=187&lang=ru.

9) Волкова А.О. Розвиток державно-приватного партнерства як основи активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб [Електронний ресурс] / А.О. Волкова // Економіко-правові дослідження в ХХI столітті: господарсько-правові засоби відновлення економіки Донбасу: Шістнадцята міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1019 травня 2016 р.: тези доп.Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/uchastnik/index.php?ELEMENT_ID=808.

Біографічна довідка

Закінчила економіко-правовий факультет Донецького національного університету за спеціальністю «Правознавство» (2013). З 2015 року аспірантка Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України (тема кандидатської дисертації «Адміністративна відповідальність за правопорушення в інформаційній діяльності органів державної влади»). У Інституті економіко-правових досліджень НАН України працює з 2016 р. З 2016 року студентка Інституту економіки та управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, спеціальність «Адміністративний менеджмент», спеціальність «Економіка».

Сфера наукових інтересів

Економіко-правові засади господарювання та планування соціально-економічного розвитку міста, правові проблеми захисту інформації та безпеки людини, суспільства та держави в інформаційній сфері.