В Інституті відбувся попередній захист дисертаційної роботи Сухоставець І.В.

24 липня в Інституті економіко-правових досліджень НАН України на спільному засідання відділів проблем модернізації господарського права та законодавства, проблем господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави відбулося обговорення дисертаційної роботи Сухоставець Інни Василівни на тему «Господарська оренда державного майна», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.04 – „господарське право, господарсько-процесуальне право”.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210

Як зазначила Інна Василівна, подальший ефективний розвиток реального сектору економіки в Україні та дотримання вектору процесу євроінтеграції неможливі без розв’язання системних проблем, що існують у державному секторі економіки, який складає значну частку національної економіки та забезпечує 37 відсотків валового внутрішнього продукту. Господарська оренда державного майна є важливою складовою загальної системи заходів, спрямованих на рішення цього завдання. Передача державного майна в оренду дозволяє підвищити рівень доходів державного бюджету, знайти нові форми економічного співробітництва державного та приватного секторів економіки.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210

Проблематика господарської оренди державного майна належить до тієї категорії економічних та юридичних проблем, які мають якості постійної наукової та практичної актуальності. Особливістю сучасного стану України є необхідність здійснення ефективних зусиль щодо збереження політичного, економічного та енергетичного суверенітету із одночасною потребою втілення засад євро інтеграційного вектору, зокрема, стосовно процесу децентралізації влади. Усе це, фактично, не є можливим без досягнення ефективного стану господарювання в державному в цілому та, зокрема, в паливно-енергетичному й військово-промисловому секторах економіки. Належний рівень економічної мощі держави дозволить не тільки захистити суверенітет країни від зовнішніх негативних чинників, але й подолати нові для українського суспільства виклики у процесі здійснення адміністративно-територіальної реформи на перших етапах функціонування нової системи організації публічної влади. Ефективне використання можливостей господарської оренди державного майна є вагомою складовою успішного вирішення цих завдань. Україна має досить розвинуте правове підґрунтя існування господарської оренди державного майна. Загальні положення містяться у Господарському кодексі України від 16.01.2003 р. та Цивільному кодексі України від 16.01.2003 р., Законі України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. Діє спеціальний законодавчий акт, який регулює відносини, пов’язані з передачею в оренду об’єктів державної власності – Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10 квітня 1992 р. та низка законів, що регламентують окремі аспекти господарської оренди державного майна, а саме: Закони України «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук» від 07.02.2002 р., «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21.09.1999 р., «Про наукові парки» від 25.06.2009 р., «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» від 08.07.2011 р. Однак аналіз законодавства, яке регламентує господарську оренду державного майна, показує що його положення, з одного боку, не дозволяють належним чином вирішувати актуальні сьогодні завдання підтримання політичного. економічного, військового, енергетичного суверенітету, а з іншого – несуть на собі відбиток характерної для 90-років ХХ ст. спрямованості на використання оренди як засобу, або перехідного етапу до роздержавлення економіки, що є невиправданим в аспекті вирішення вищезазначених актуальних завдань.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210

Науковий керівник:

ТИТОВА ОЛЕНА ВІТАЛІЇВНА – кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210

Рецензенти:

ДЖАБРАІЛОВ РУСЛАН АЯТШАХОВИЧ – доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача відділу проблем модернізації господарського права та законодавства Інституту економіко-правових досліджень НАН України;

СЕРЕБРЯКОВА ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – кандидат юридичних наук, доцент, головний консультант відділу узагальнення судової практики Вищого адміністративного суду України.

VLUU L210  / Samsung L210

VLUU L210 / Samsung L210