Оголошено V Загальноінститутський конкурс наукових робіт студентів, аспірантів і молодих вчених

a little bit ofВраховуючи успішний досвід започаткування, з 2015 року, традиції проведення в Інституті конкурсу науково-дослідних робіт аспірантів і молодих вчених, на виконання Указу Президента України від 16 травня 2008 р. № 444/2008 «Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери», Постанови Президії Національної академії наук України від 30 січня 2019 р. № 26 «Про проведення XІІІ Всеукраїнського фестивалю науки» з метою підтримки та розвитку інтелектуального потенціалу обдарованої молоді Інституту економіко-правових досліджень НАН України та інших навчальних й наукових установ і закладів, оголошено проведення у квітні-травні 2019 р. серед студентів, аспірантів денної і заочної форм навчання та молодих вчених конкурс науково-дослідних робіт у двох номінаціях “Правові науки” та “Економічні науки”, тематика яких стосується найбільш актуальних проблем економіки та права.

Наукова робота, що пропонується для участі у конкурсі, подається у вигляді реферату.

Кінцевий термін подання робіт на конкурс – до 10.05.2018 р.

Нагородження переможців буде проходити на засіданні вченої ради Інституту економіко-правових досліджень НАН України 27 травня (про можливі зміни буде повідомлено додатково).

Снимок экрана 2019-03-23 в 14.35.10

Вимоги до оформлення реферату, що подається для участі в конкурсі

Структура реферату повинна мати такі структурні елементи:

– титульний аркуш;

– зміст;

– перелік умовних позначень (за необхідності);

– основну частину: вступ, розділи, висновки;

– перелік опублікованих автором наукових праць за темою дослідження;

– список використаних джерел;

– додатки (за необхідності)

Основна частина. У вступі подається загальна характеристика дослідження в такій послідовності:

– актуальність теми;

– мета і завдання дослідження.

Актуальність теми та доцільність даного дослідження обґрунтовують шляхом критичного аналізу та оцінки стану розв’язаннями проблеми у науковій літературі та на практиці. Висвітлення актуальності повинно бути небагатослівним і визначати сутність наукової проблеми (завдання). Відповідно, далі формулюється мета роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Виклад основного матеріалу дослідження. Стисло, критично висвітлюючи результати розроблень інших науковців з обраної тематики, необхідно виділити ті питання, що залишилися нерозв’язаними, і виходячи з цього викласти свою позицію стосовно шляхів розв’язання проблеми (завдання).

Також в основній частині роботи слід:

– описати основні тенденції, закономірності, методи розрахунків, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики використаних програм, інструментальних методів і методик, оцінки похибок вимірювань та ін.;

– з вичерпною повнотою викласти результати власних досліджень і пояснити, як вони були одержані та в чому полягає їх новизна;

– надати оцінку повноти вирішення поставлених завдань і достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів, пропозицій, методик тощо);

– порівняти одержані результати з аналогічними результатами вітчизняних і зарубіжних дослідників, обґрунтувати необхідність додаткових досліджень.

Висновки. У висновках викладаються важливі наукові та практичні результати, які сприяли розв’язанню наукової проблеми (завдання). У висновках необхідно наголосити на кількісних показниках одержаних результатів та обґрунтуванні достовірності результатів. Далі формулюються рекомендації щодо наукового та практичного використання одержаних результатів.

Технічні вимоги: обсяг реферату – від 10 до 20 сторінок формату А-4, набраних в редакторі Microsoft Word;

1) шрифт тексту – Times New Roman, розмір 14, через інтервал 1,5;

2) якщо реферат містить таблиці, схеми та (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір 12;

3) посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела: наприклад, [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];

4) список використаних джерел подається наприкінці статті у порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (оформлюється за вимогами ДСТУ 8302:2015 “Національний стандарт України “Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання”. Текст стандарту).

До рефератів, які подаються для участі в конкурсі аспірантами і студентами денної та заочної форм навчання, має додаватися рецензія наукового керівника (у сканованому/сфотографованому форматі).

Реферат і додатки до нього подаються в електронному вигляді на адресу ученого секретаря Малолітневої В.К. vestamalolitneva@gmail.com.