Луганська філія

Луганська філія

ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”

Луганська філія ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” створена згідно з наказом Інституту економіко-правових досліджень Національної Академії наук України від 15 лютого 1997 р. № 10-л як відособлений підрозділ вказаного Інституту, працює за єдиним плану науково-дослідних робіт і звітує перед ним про результати наукової діяльності. Філія має повне найменування – Луганська філія Державної установи “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”, скорочена назва – ЛФ ДУ “ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України”. На підставі наказу директора Інституту економіко-правових досліджень НАН України від 30.12.2013 р. № 156-К у філії було створено відділ проблем міжрегіонального співробітництва. Філія у взаємовідносинах з державними органами і суб’єктами господарської діяльності діє як представник Інституту в межах повноважень, наданих законами України, Статутом ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Наіцональної академії наук України” і Положення про Луганську філію ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”.

Філію створено з метою проведення комплексних економіко-правових досліджень на стику двох суспільних наук – економіки та права. Основними завданнями філії є розвиток наукових і прикладних положень наукового напряму – активізація міжрегіонального співробітництва.

Протягом 2014-2016 рр. основними завданнями філії були розвиток наукових і прикладних положень наукового напряму – активізація міжрегіонального співробітництва у рамках відомчої тематики “Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні”, найважливіші розробки якої покладено в основу наукових доповідей, докладних та аналітичних записок, зауважень та пропозицій до нормативно-правових актів, економіко-правових експертних висновків, методичних рекомендацій, наукових статей у фахових виданнях та міжнародних наукових журналах.

З січня 2017 р. співробітники Луганської філії розвивають наукові і прикладні положення у рамках відомчої тематики “Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад” (2017-2019 рр.), актуальність якої обумовлена тим, що на етапі об’єднання територіальних громад (у результаті процесу децентралізації) постають численні проблеми, основні з яких – відсутність загальноприйнятих пріоритетів щодо базових послуг населенню громад, брак чітких уявлень відносно управління об’єднаними ресурсами, невідпрацьованість механізму узгодження інтересів вісх учасників об’єднання. У рамках даного дослідження передбачено визначення стратегічних напрямів, механізмів, показників розвитку новоутворених громад, що дозволить досягти ефективного виконання органами місцевого самоврядування визначених законом повноважень, що, у свою чергу, підвищує соціальну та економічну значущість даного дослідження. Разом з тим, колектив Луганської філії має теоретичні та методичні напрацювання з розробки стратегії розвитку регіону, що забезпечить якісні науково-практичні та методичні дослідження з даної тематики.

Філія плідно співпрацює з Луганською обласною державною адміністрацією, Луганською обласної науково-координаційної радою Донецького наукового центру НАН і МОН України, учбовими закладами Луганщини, громадськими організаціями, підприємствами та забезпечує високу якість досліджень, систематичне накопичення і узагальнення наукових результатів, створення умов для реалізації творчих можливостей наукового колективу і соціального захисту працівників. Усі науково-дослідні роботи співробітників філії отримали та продовжують отримувати апробацію (що свідчить про внесок та співпрацю в економічній та соціальній сферах), яка засвідчується листами та довідками про впровадження: Комітетах Верховної Ради України, у Департаменті економічного розвитку і торгівлі Луганської обласної державної адміністрації Харківському обласному центрі зайнятості Мінсоцполітики, вищих навчальних закладів при МОН України, Луганській обласній науково-координаційній раді, Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку при НАН України, державних підприємствах при Міністерстів економічного розвитку і торгівлі України, громадських спілках та підприємствах різних форм власності.

Так, для Луганської міської ради у 2010 році було розроблено Концепцію Стратегії сталого розвитку міста Луганську. За дорученням Луганської обласної державної адміністрації у 2012 році було проведено моніторинг Стратегії економічного та соціального розвитку Луганської області на період до 2015 року, а у 2014 році Луганська філія брали участь у розробці Стратегії розвитку Луганської області на період до 2020 року. Протягом 2013 -2014 років співробітники філії брали участь у реалізації проекту GIZ, який було присвячено розробці бренду міста Луганську. Співробітники Луганської філії постійно беруть участь у науково-аналітичних розробках установ НАН України, державних та місцевих органів влади, міжнародних існтитуцій. Так, співробітниками взято участь у розробці національної доповіді НАН України “Політика інтеграції українскього суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі” (2015 р.); у розробці аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році”.

Співробітники Луганської філії постійно підвищують свою кваліфікацію: взято активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях у м. Дубай, ОАЕ; м. Салоніки, Греція; м. Варна, Болгарія; м. Сучава, Румунія, а також впродовж 2015-2016 рр. одержано міжнародні сертифікати програми стажування з регіональної економіки в Центрі вивчення Європейських реформ (Велике Герцогство Люксембург).

У складі Луганської філії діє Відділ проблем міжрегіонального співробітництва.

 

КЕРІВНИЦТВО ЛУГАНСЬКОЇ ФІЛІЇ

Директор

Заблодська Інна Володимирівна

доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Міжнародної Академії науки й практики організації виробництва, заступник голови Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України, Заслужений економіст України

Народилася 2 березня 1967 р. Після закінчення восьми класів у 1985 році  поступила до Ворошиловградського технікуму громадського харчування та закінчила його з відзнакою, що дозволило одразу, на пільгових умовах, бути зарахованою до Ворошиловградського машинобудівного інституту, який закінчила з відзнакою 1989 р. за напрямом підготовки «Економіка та планування матеріально-технічного постачання». Після закінчення навчання працювала на посаді молодшого наукового співробітника наукового сектору кафедри «Управління матеріальними ресурсами» Ворошиловградського машинобудівного інституту.

З 1993 р. навчалась у денній аспірантурі за спеціальністю «Маркетинг» Східноукраїнського державного університету, а з 1996 р. працювала асистентом кафедри маркетингу Східноукраїнського державного університету. 1998 р. захистила кандидатську дисертацію у науковій раді Східноукраїнського державного університету за спеціальністю «Підприємство, менеджмент та маркетинг» за темою «Розвиток методів ситуаційного аналізу маркетингового середовища підприємств хлібопекарної галузі». З 1999 р. працювала на посаді доцента кафедри «Маркетинг». 2001 р. – присуджено вчене звання доцента кафедри маркетингу.

Після захисту кандидатської дисертації продовжувала активно займатися науково-дослідною діяльністю, приймала активну участь у багатьох вітчизняних та міжнародних науково-практичних конференціях різного рівня, як вчений секретар або голова економічної секції. 2002 р. – обрано членом-кореспондентом Міжнародної Академії науки й практики організації виробництва та членом Української Асоціації Маркетингу» (УАМ).

Поряд з науковою роботою активно займалася громадською діяльністю, очолювала факультетську профспілкову організацію, неодноразово була нагороджена грамотами, дипломами і похвальними листами за плідну працю та за особистий внесок у розвиток науки Державними та регіональними органами влади і безпосередньо Міністерством освіти та науки України, Національною Академією Наук.

З 2001 по 2008 р. брала участь у Президентській програмі з перепідготовки управлінських кадрів («Initiative Ukrainian») та у програмі Європейського союзу з підготовки менеджерів TACIS MTP-4 (Мanagers training programmer) за компонентом «Підтримка розвитку і вдосконалення діяльності українських підприємств». За результатами участі отримала сертифікати міжнародного рівня і статус європейського експерта.

2006 р. – закінчила Луганський державний університет внутрішніх справ (заочна форма навчання) за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» і здобула кваліфікацію «юрист». Узагальнення набутого науково-практичного досвіду дозволило працювати вченим секретарем Луганської обласної науково-координаційної ради Донецького наукового центру НАН і МОН України.

2008 р. в Інституті економіко-правових досліджень НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за темою «Організаційно-економічний  механізм  забезпечення регіональної  промислової  політики» зі спеціальності 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 2011 р. присуджене вчене звання професора кафедри економіки підприємства СНУ ім. В. Даля.

З 2009 р. по теперішній час працює на посаді директора Луганської філії ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України” та здійснюю керівництво фундаментальними та прикладними дослідженнями з найважливіших проблем регіональної економіки. Є автором понад 100 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, наукових статтей у науко-метричних базах і доповідей на конференціях, круглих столах і семінарах. Брала учать у розробленні Стратегії розвитку Луганської області, міста Луганську тощо. Здійснює керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів. Під науковим керівництвом Заблодської І.В. підготовлено вісім кандидатів наук.

Вчений секретар


Рогозян Юлія Сергіївна

доктор економічних наук, старший дослідник,
член Експертної ради Міністерства освіти і науки України,
член правління громадської організації «Асоціація вчених – ВПО»,
член редакційної колегії наукового журналу «Економіка та право»,
Лауреат Премії Президента України для молодих вчених 2020 року.

Народилася 8 жовтня 1988 р. в м. Перевальськ Луганської області. У 2010 році закінчила Донбаський державний технічний університет (м. Алчевськ Луганської області) за спеціальністю «Фінанси», отримала диплом з відзнакою та здобула кваліфікацію магістра фінансів. У 2012 році отримала другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста (Національний університет «Юридична Академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків).

Впродовж 2010-2013 рр. навчалася в очній аспірантурі Донбаського державного технічного університету МОН України та за сумісництвом працювала асистентом, а згодом старшим викладачем кафедри обліку та аудиту даного закладу вищої освіти. Водночас з вересня 2010 р. по листопад 2014 р. працювала викладачем юридичного коледжу Донбаського державного технічного університету.

У травні 2014 р. здобула науковий ступінь кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, а у жовтні 2019 року за тією ж спеціальністю успішно захистила дисертаційну роботу на тему «Формування та реалізація домінуючої стратегії розвитку міжрегіонального економічного співробітництва» в спеціалізованій вченій раді Д 29.051.01 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України та здобула науковий ступінь доктора економічних наук (лютий 2020 р.).

З грудня 2014 р. працює у відділі проблем міжрегіонального співробітництва Луганської філії ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Наіцональної академії наук України”: спочатку на посаді старшого наукового співробітника, а з 20 лютого 2017 року й дотепер – на посаді заступника завідувача відділу, суміщаючи обов’язки вченого секретаря філії.З початку роботи в інституті активно провадить наукові дослідження за відомчою та конкурсною тематикою в рамках наступних НДР: «Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні» (2014– 2016 рр., фундаментальна), «Правові важелі активізації підприємницької діяльності внутрішньо переміщених осіб» (травень-грудень 2015 р., програмно-цільова, конкурсна тематика), «Економіко-правове забезпечення розвитку новоутворених територіальних громад»  (2017–2019 рр., прикладна), «Правове забезпечення досягнення балансу між економічною ефективністю та соціальною справедливістю» (квітень-грудень 2018 р., програмно-цільова, конкурсна тематика), «Ідентифікація та позиціонування об’єднаних територіальних громад Луганської й Донецької областей» (2019–2021 рр., прикладна), в межах яких підготувала наукову доповідь, 2 аналітичні та 7 доповідних записок, аналітичні матеріали, пропозиції та рекомендації, результати яких було використано у діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України.

Рогозян Ю.С. є співавтором 5 монографій, аналітичної доповіді та одноосібним автором монографії «Домінуюча стратегія розвитку міжрегіонального економічного співробітництва: формування та реалізація», має більше 85 наукових праць, серед яких 3 наукові статті в англомовних виданнях з імпакт-фактором (індексуються наукометричними базами Web of Science та Scopus), більше 40 – у фахових виданнях України та виданнях міжнародного рівня, матеріалів доповідей за результатами участі більше ніж у 35 міжнародних та національних науково-практичних заходів, має 4 свідоцтва про реєстрацію авторського права.

Юлія Рогозян брала участь в розробці національної доповіді «Політика інтеграції українського суспільства в контексті викликів та загроз подій на Донбасі» відділення економіки НАН України (2015 р.), аналітичної доповіді до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році», у пілотному проекті щодо виведення малозабезпечених сімей та внутрішньо переміщених осіб зі стану бідності (Міністерство соціальної політики України в рамках проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України» за підтримки Світового банку, 2016 р.), в колективному гранті з проходження науково-дослідного курсу «Управління проектами місцевого розвитку» Швейцарсько-українського проекту DeSPRO (2016 р.), у спільних науково-практичних проектах Інституту економіко-правових досліджень НАН України і Фонду ім. Фрідріха Еберта «Досвід об’єднання територіальних громад на сході України: економіко-правові аспекти» (2017 р.) та  «Економіко-правові засоби стимулюючого впливу на розвиток Донбасу» (2018 р.).

У рамках роботи в експертній групі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України брала участь у підготовці методичних рекомендацій  щодо інтерактивного та анкетного опитування за напрямами досліджень індексу конкурентоспроможності регіонів (з березня 2018 р.), а в Експертній раді Міністерства освіти і науки України формує науково-експертні висновки за результатами наукової та науково-технічної експертизи з оцінювання проектів молодих вчених (з листопада 2018 р.).

З 2015 по 2019 рр. брала участь в Загальноінститутських конкурсах наукових робіт аспірантів та молодих вчених та отримала 5 дипломів І ступеня за кращі наукові роботи в номінації «Економічні науки».

Впродовж 2015-2017 рр. Юлія Рогозян була стипендіатом стипендії НАН України для молодих вчених, а у 2018-2020 рр. – стипендіатом стипендії Президента України для молодих вчених. У 2017 році нагороджена Подякою Президії Національної академії наук України за вагомі заслуги в утвердженні нерозривного зв’язку юридичних наукових досліджень з господарською практикою державного будівництва, впровадженні новітніх розробок правового регулювання економіки та активну участь у розбудові господарського законодавства та з нагоди 25-річчя від дня заснування установи.

Має сертифікати про закордонне стажування з регіональної економіки у Люксембурзі (2015 р.), Румунії (2016 р., 2018 р.), Болгарії, Туреччині (2018 р.), отримала міжнародний сертифікат офіційного офісу Peаrson Inc. (Великобританія) за спеціалізацією  –  володіння англійською мовою (рівень В2).