Центр перспективних досліджень і співробітництва з прав людини у сфері економіки

k11913530Центр перспективних досліджень і співробітництва

з прав людини у сфері економіки

Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України

Центр створений у 2017 році з метою сприяння вдосконаленню економіко-правового регулювання розвитку економічних відносин в Україні на засадах верховенства права, прав людини та соціальної відповідальності суб’єктів господарювання у контексті євроінтеграційних і глобалізаційних процесів.

Ініціатива щодо початку його роботи обумовлена широкими рамками міжнародних зобов’язань України перед ООН, Радою Європи, Європейським Союзом, Організацією економічного співробітництва та розвитку, Організацією з безпеки та співробітництва в Європі та ін. На їх реалізацію спрямована, зокрема, Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020» (2015 р.) як програмний документ загальнодержавного політико-правового значення, Угода про асоціацію між Україною, Європейським Союзом та його державами-членами (набула чинності 2017 р.) та інші документи.

Просуванню ідеї створення Центру сприяла співпраця Інституту з Європейською організацією публічного права (EPLO), яка зробила внесок у розвиток спільно зі Світовим банком нового підходу для впровадження нової антропоцентричної моделі ведення бізнесу «Human-Centered Business Model: a holistic approach for a new model of doing business».

Напрями роботи Центру визначаються Конституцією України, Законами України «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову і науково-технічну експертизу», Указом Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року», Національною стратегією у сфері прав людини, Статутом Інституту та Положенням про Центр, ін., а також Керівними принципами ООН з питань бізнесу та прав людини (2011 р.), Рекомендацією Комітету міністрів Ради Європи CM / Rec (2016)3 про права людини у сфері підприємництва, Керівними принципами ОЕСР для багатонаціональних підприємств (редакція 2011 р.), Оновленою Стратегією ЄС з питань корпоративної соціальної відповідальності (2011 р.) та іншими документами:

1. Виконання ролі та зобов’язань держави гарантувати і забезпечувати дотримання та захист прав людини у сфері економіки, що передбачає прийняття та реалізацію ефективної політики, законодавства, нормативного регулювання та судочинства, спрямованих на попередження та розслідування порушень прав людини, покарання за них і компенсацію шкоди;

2. Укорінення корпоративної соціальної відповідальності;

3. Забезпечення дотримання прав і обов’язків у разі порушення прав людини за допомогою відповідних ефективних засобів правового захисту.

Центр здійснюватиме міждисциплінарні науково-практичні дослідження т.ч. міжнародного рівня) та інші науково-творчі і науково-організаційні роботи, спрямованих на вивчення і вирішення проблем розвитку національного права і законодавства щодо забезпечення реалізації економічної діяльності, орієнтованої на дотримання і захист прав людини.

Зокрема, передбачено:

– проведення тематичних міждисциплінарних науково-практичних досліджень, в т.ч. порівняльних, щодо вдосконалення політики і практики державного регулювання економіки, корпоративної соціальної відповідальності господарюючих суб’єктів, відповідності законодавства України нормам міжнародного і європейського права, стану рецепції цих норм національним законодавством, правових традицій, інновацій та передових практик зарубіжних країн тощо;

– розробка та експертний аналіз проектів законів та інших нормативних актів України, документів політико-правового характеру, включно;

– підготовка їх наукового обґрунтування та оцінки перспективного регуляторного впливу;

– надання оперативних професійних консультацій, експертних та рекомендаційних висновків;

– розробка науково-інформаційних та інших матеріалів юридичного й економіко-правового характеру, підготовка і публікація колективних монографічних видань для поширення і передачі знань, у т.ч. на базі аспірантури і докторантури Інституту, наповнення спеціального Інформаційно-ресурсного фонду Інституту;

– надання науково-інформаційної, просвітницької та освітньої допомоги органам державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктам господарської діяльності, об’єднанням громадян та окремим зацікавленим особам;

– проведення науково-практичних конференцій, навчальних та просвітницьких семінарів і лекцій, наукових читань, «круглих столів», експертних засідань т.ч. міжнародних) тощо.

Центр є творчим колективом співробітників Інституту, до складу якого долучатимуться також й інші українські та зарубіжні експерти і фахівці.

Центр широко співпрацює з органами державної законодавчої, виконавчої та судової влади і місцевого самоврядування, організаціями громадянського суспільства, підприємцями та їх асоціаціями, профспілками, вітчизняними і зарубіжними науковими установами й дослідницькими центрами, міжнародними організаціями, фондами та акредитованими в Україні дипломатичними установами.

Керівник Центру – Санченко Алевтина Євгенівна, к.ю.н., с.н.с., e-mail: alla.sanchenko@gmail.com, моб. тел. +38 097 378 52 36.