Відділ економіко-правових проблем містознавства

Відділ економіко-правових проблем містознавства

Відділ економіко-правових проблем містознавства функціонує з 2006 р.

Сфера дослідницьких інтересів відділу

полягає у вирішенні проблем, пов’язаних з:

  • розвитком наукових засад містознавства в контексті стратегічного розвитку міста та гармонізації системи соціально-економічних відносин на місцевому, регіональному та державному рівні;
  • формуванням економіко-правового забезпечення реалізації принципів місцевої економічної політики, спрямованої на підвищення соціально-економічного потенціалу міст та їх збалансованого розвитку;
  • розробкою концепції господарювання міста та економіко-правових механізмів її реалізації;
  • теоретико-методологічним обґрунтуванням напрямів розвитку міського управління для зростання якості життя територіальної громади;
  • розробкою науково-методичних підходів щодо управління розвитком міських агломерацій.

Завідувач відділом

Тарасевич Олена Вікторівна – доктор економічних наук, доцент.

Наукові співробітники відділу 

Кірін Роман Станіславович – провідний науковий співробітник відділу, доктор юридичних наук, доцент;

Жилінська Людмила Олександрівна – старший науковий співробітник відділу, доктор економічних наук, доцент;

Волкова Анастасія Олександрівна –  старший науковий співробітник відділу, кандидат юридичних наук;

Панкова Людмила Іллівна – старший науковий співробітник відділу, доктор економічних наук професор;

Гужавіна Інна Василівна – в.о. старшого наукового співробітника відділу, кандидат економічних наук, доцент;

Лига Андрій Іванович – провідний економіст відділу.

Основні публікації відділу:

1. Концепти інноваційного розвитку підприємництва: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В.; Національний університет “Києво-Могилянська академія”. К.: Інтерсервіс, 2018. 263 с.

2. Тарасевич О.В. Розвиток управління персоналом промислових підприємств: теорія, методологія та стратегічні імперативи: монографія. Маріуполь: ПДТУ, 2019. 386 с.

3. Детермінанти сталого розвитку економіки: Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устимента В.А. – К.: Інтерсервіс, 2019. 264 с.

4. Стратегії сталого розвитку територій в умовах посткризового відновлення: Монографія / Під заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В., д.ю.н., проф. Устименка В.А. – К.: Інтерсервіс, 2021. 382 с.

5. Кірін Р.С. Право безпеки на постконфліктних територіях: сучасний стан, проблеми, сталий розвиток: монографія / НАН України. Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”. Київ, Дніпро: Журфонд, 2022. 408 с.

6. Кірін Р.С. Актуальні проблеми урбоекологічного права: монографія / НАН України. Державна установа “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України”. Київ, Дніпро: Журфонд, 2023. 351 с.