Аспірантура та докторантура

АСПІРАНТУРА (PhD)

ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

B07092014084604

Відповідно до Закону УкраїниПро вищу освіту” №1556-VII від 01.07.2014 р. та Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261, основною формою підготовки фахівців освітньо-наукового ступеня доктора філософії на третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури здійснює вчена рада Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

Інститут здійснює підготовку фахівців вищої кваліфікації за спеціальностями

081 – Право (завантажити освітньо-наукову програму) 

Навчальний план (завантажити)

Інформація про гаранта та членів проектної групи освітньо-професійної програми

Інформація про викладачів освітньо-професійної програми

Положення про організацію процесу здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук в ДУ “Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова НАН України”

8E26DAEB-2901-49EE-A23A-C2D150F157CE-1

І. Загальні положення

Для здобуття ступеня доктора філософії (PhD) не допускається вступ поза конкурсом.

На третьому рівні вищої освіти здобувачі ступеня доктора філософії можуть навчатися в аспірантурі за денною або заочною формою навчання.

Підготовка в аспірантурі Інститут за очною формою здійснюється:

за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);

за кошти фізичних та юридичних осіб.

Підготовка в аспірантурі Інституту за заочною формою навчання здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

Нормативний строк навчання в аспірантурі як за очною, так і заочною формами навчання, становить чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії становить 60 кредитів ЄКТС.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Інституту економіко-правових досліджень НАН України приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

ІІІ. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Інституту економіко-правових досліджень НАН України

Вступники до аспірантури подають наступні документи:

1. Заява на ім’я директора інституту (Заява_завантажити).

2. Особовий листок з обліку кадрів (видається за місцем роботи або навчання вступника).

3. Копія паспорта.

4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та Додатку до диплому. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до «Порядку визнання  здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти», затвердженого наказом МОН України504 від 05.05.2015 року;

5. Рекомендація вищого навчального закладу для вступу до аспірантури (за наявності).

6. Медична довідка про стан здоров’я за формою № 086/о.

7. 4 фотокартки 3х4.

8. Копія трудової книжки, завірена печаткою відділу кадрів за місцем роботи.

9. Автобіографія.

10. Список опублікованих праць з обраної наукової спеціальності (за наявності). Вступники, які не мають опублікованих праць, подають реферат з обраної ними наукової спеціальності.

11. Копію облікової картки платника податків (довідка про присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи).

12. Міжнародний  сертифікат  з  іноземної мови, який  засвідчує рівні B2, С1С2 (за наявності).

Документи подаються у паперовій папці.

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

IV. Організація і проведення конкурсу

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії складаються з:

1) іспиту із спеціальності;

2) іспиту з іноземної мови. Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом. Іспит проводиться та складається у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України. Більш детальну інформацію про іспит та навчальний процес можна знайти на сайті Центру http://langcenter.kiev.ua/index.html.

За рішенням Приймальної комісії вступникам, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), може бути призначене додаткове вступне випробування за умови успішного проходження якого, вступник допускається до вступних іспитів зі спеціальності, іноземної мови та філософії.

Завантажити Правила прийому до аспірантури Інституту економіко-правових досліджень ім. В.К. Мамутова НАН України у 2021 році.

Відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні за спеціальностями відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 “Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів освіти”

(Додатки 5,6 до Ліцензійних умов).

 

081 Право Додаток 5
Додаток 6

 

Відомості про самооцінювання освітньої програми

 Контакти для довідок:

Гудіма Тетяна Степанівна +38 (044) 200 55 68

Електронна адреса: gudima.t@ukr.net;

Поштова адреса: Україна, м. Київ, 01032, бул. Тараса Шевченка, 60.