Круглий стіл: «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України»

12 грудня 2018 року в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України відбувся круглий стіл: «Трудова міграція в епоху глобалізації: виклики для України». Учасниками круглого столу було обговорено такі проблеми:

  • трансформація трудоресурсного забезпечення в епоху глобалізації;
  • міграційні тренди на глобальному ринку праці: виклики для України;
  • інтелектуальна міграція в системі міжнародних трудових комунікацій: загрози і можливості для національної економіки;
  • міжнародне співробітництво в трудоресурсній сфері: стан і перспективи.

На сучасному етапі розвитку світової економіки основі тенденції світового господарства обумовлені поглибленням глобалізаційних процесів, які, з одного боку, проявляються через лібералізацію умов міжнародної економічної діяльності та формування глобальної регуляторної системи міжнародних економічних відносин, а з іншого – через загострення проблем та суперечностей у суцільно-трудовій сфері, зокрема у сфері трудової міграції.

Розширення масштабів і можливостей використання праці у світовій економіці впливає на міжнародний ринок праці, формуючи його залежність від трудової міграції, стан якої визначається ситуацією на внутрішніх ринках праці країн-експортерів і країн-імпортерів робочої сили. Структурні трансформації у світовій економіці зумовили появу нових рис і особливостей міжнародної трудової міграції і формування низки викликів для України.

Стан використання міжнародних трудових ресурсів визначається складною системою чинників загальносвітового і внутрішньонаціонального характеру. Зростання в умовах глобалізації масштабів економічної діяльності поза межами державного контролю на фоні дефіциту трудових ресурсів, може призвести до нарощування дисбалансів в глобальній економічній системі, що потребує удосконалення не лише внутрішньокраїнових норм регулювання параметрів ринку праці, а й врахування зустрічного впливу інтернаціоналізації підготовки і використання робочої сили.

У рамках обговорення широкого кола проблем за названою тематикою в роботі круглого столу брали участь українські та іноземні фахівці в галузі економіки, демографії, соціології, політології та права. Серед учасників круглого столу були співробітники Інституту економіко-правових досліджень НАН України. Санченко А.Є. –  к.ю.н., с.н.с., керівник Центру перспективних досліджень і співробітництва з прав людини в сфері економіки Інституту економіко-правових досліджень НАН України виступила з доповіддю «Про Європейську політику інтеграції іммігрантів у трудові ресурси та її зв’язок із human geography». Заблодська І.В. – д.е.н., професор, директор Луганської філії Інституту економіко-правових досліджень НАН України взяла участь у обговорені рекомендацій за результатами роботи круглого столу.