Інститут оголошує у 2024 році набір до аспірантури (перша хвиля)

Державна установа «Інститут економіко-правових  досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» оголошує про набір до аспірантури (за кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення).

Враховуючи наявні обсяги ліцензійного обсягу, Приймальною комісією ухвалено рішення здійснити набір до аспірантури до 4 осіб (в межах першої хвилі).  

Прийом до аспірантури здійснюється за очною (понад державне замовлення) та заочною (понад державне замовлення)  формами навчання за наступними галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань: 08 Право;

Спеціальність: 081 – Право.

Етапи вступної кампанії
Початок прийому заяв і документів04 січня
Закінчення прийому заяв і документів12 січня  
Строки проведення конкурсного відбору  до 26 січня
Оприлюднення рейтингового спискудо 29 січня
Терміни зарахування вступниківз 1 лютого  

Вступний іспит зі спеціальності буде проходити  в приміщенні Інституту (за рішенням Приймальної комісії в іншому місці) або у дистанційному режимі із використанням інтернет-платформи Zoom з 15 по 26 січня 2024 року (дата та час будуть визначені Приймальною комісією Інституту та додатково повідомлені).

Вступний іспит з іноземної мови буде проходити в приміщенні Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України  або у дистанційному режимі, особливості якого встановлюються  даним Центром з 15 по 26 січня 2024 року (час буде визначений Приймальною комісією Інституту та додатково повідомлений). Вступники до аспірантури на умовах контракту,  складають свій вступний іспит на умовах самоокупності.

Для участі у конкурсному відборі, Вступник подає:

 • заяву на ім’я директора Інституту;
 • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ та копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059;
  • копію трудової книжки або інші документи, що підтверджують трудовий стаж за фахом (за наявності);
  • 4 фотокартки 3×4;
  • копію облікової картки платника податків (за наявності);
  • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти/наукової установи (за наявності);
  •  копії документів, що підтверджують наукові, навчальні та професійні досягнення (за наявності);
  •  міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності);
  •  список опублікованих наукових праць за обраною спеціальністю та їхні копії (за наявності);
  •  документ  про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності);
  •  медичну довідку (висновок) про наявність  особливих освітніх потреб (за наявності).

Додатково вступник подає: 2 пластикових швидкозшивача, 20 файлів, 10 конвертів А-4.

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають дослідницьку пропозицію з обраної ними наукової спеціальності.

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений Вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.  Технічні вимоги до дослідницьких пропозицій:  обсяг – до 5-7 сторінок при форматі сторінки А4 (297×210 мм); поля– верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт – Times New Roman, кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині; перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому боку) прізвище та ініціали автора, другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правому боку) курс навчання та заклад вищої освіти або наукова установа; наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні літери, вирівняний по центру) назва дослідницької роботи;  формат – Word;  мова роботи – українська.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих Вступником для участі у конкурсному відборі.

Вступники, громадяни України, повинні надати до Приймальної комісії  до зарахування до аспірантури копію військово-облікового документа, відповідно до пункту 34 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1487 або відповідне письмове зобов’язання.

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:

 • для денної форми навчання:

– за І-ий рік підготовки – 32354,00 грн. та додатково здійснюється оплата за навчання у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (іноземна мова) та Центрі гуманітарної освіти НАН України (філософія).

– за ІІ-ІV роки підготовки – 32354,00 грн. (за кожний рік навчання).

 • заочної форми навчання:

– за І-ий рік підготовки – 32354, 00 грн. та додатково здійснюється оплата за навчання у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (іноземна мова) та Центрі гуманітарної освіти НАН України (філософія).

– за ІІ-ІV роки підготовки – 32354, 00 грн. (за кожний рік навчання).

Контакти для довідок:

Відповідальний секретар Приймальної комісії, кандидат юридичних наук Сошников Антон Олександрович  +380955031091

Електронна адреса: antonsoshnykov@gmail.com

Сайт Інституту: http://www.iepd.kiev.ua/