Подання індивідуальних звітів працівниками Інституту: порядок, роз’яснення, терміни

ОголошенняПитання про стан функціонування наукових установ, що було переведено з території проведення антитерористичної операції, перебуває на постійному контролі з боку НАН України. Для цього налагоджено окрему систему додаткової звітності, що передбачає подання кожною науковою установою декількох різних форм документів, у яких містяться відомості щодо штатної чисельності та оплати праці, про стан збереження матеріально-технічних цінностей, можливість доступу працівників до службових приміщень і обладнання тощо.

Керівництво Інституту доводить до відома працівників, що збір і узагальнення інформації про результати роботи кожного працівника Інституту здійснюється на вимогу НАН України з метою виявлення чинників, які перешкоджають виконанню науковими установами заходів, передбачених планами їх науково-дослідницьких робіт, своєчасного реагування на факти порушення службової дисципліни. Оцінка НАН України за результатами вивчення інформації, викладеної у звітах, враховується під час вирішення питання про обсяги фінансування установ, у тому числі виплати заробітної плати їх працівникам. Так, у разі невиконання чи неналежного виконання працівником його функціональних обов’язків, поряд із застосуванням заходів дисциплінарної відповідальності, приймається рішення про нарахування сум заробітної плати відповідно до фактично виконаної роботи (з урахуванням часу простою) чи про переведення такого працівника на неповний робочий день.

З урахуванням цього, всьому особовому складу Інституту необхідно у термін до 24 листопада 2014 року подати написані власноручно та завірені підписом безпосереднього керівника (або його заступника) відповідного відділу (філії) індивідуальні звіти про результати їхньої роботи протягом листопада п.р. за такою формою:

Приклад оформлення

ЗВІТ

(посада, науковий ступінь, вчене звання – за наявності)

прізвище, ім’я, по батькові

за __________ (відповідний звітний місяць)

1. На виконання доручення в.о. головного вченого секретаря НАН України (вих. № 7/85 від 16.09.2014 р.) взято участь у підготовці узагальнені пропозицій до проекту Методики оцінювання наукових установ НАН України, викладено обґрунтовані зауваження до цього проекту, а також запропоновано здійснити апробацію Методики за результатами роботи наукових установ у 2014 році.

2. Підготовлено та направлено для опублікування у науковому фаховому журналі «____назва журналу_____» наукову статтю «___назва наукової статті_____».

3. Відповідно до номенклатури справ проведено інвентаризацію, зшивання, оформлення справ, які здаються до архіву.

4.… текст звіту.

Дата, особистий підпис.

Підпис керівника відділу (філії).

Звіт повинен бути охайно оформленим та написаним розбірливим почерком, а в його змісті слід викласти конкретні результати виконаної роботи (включаючи всі види наукових, організаційних, технічних або інших заходів і завдань відповідно до функціональних обов’язків), що є достовірними, передбачають можливість їх перевірки, обліку та оцінки.

Стосовно участі у наукових і науково-практичних заходах вказується дата, місце проведення, назва заходу і форма участі.

Стосовно наукових публікацій:

– назва видання, до якого їх було подано, час подання, орієнтовний час виходу з друку чи періодичність видання (для наукових статей);

– подання на розгляд рецензентам, експертам, вченій раді (для монографій та інших наукових і науково-практичних, а також навчальних видань).

Факт виходу з друку чи одержання примірника видання результатом роботи не вважається, а лише підтверджує попередньо виконану роботу.

Не допускається використання таких формулювань, як «здійснювався збір і узагальнення інформації», «проведено добір літератури» тощо як такі, що не відображають досягнутих результатів.

Звіти має бути направлено у зручний для вас спосіб (поштою, особисто, нарочним) на адресу: 01032, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, 60 (каб. № 201).