В Інституті відбувся захист дисертації Сухоставець І.В. на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук

29 січня 2016 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 11.170.02 в Інституті економіко-правових досліджень НАН України відбувся захист дисертації Сухоставець Інни Василівни на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за темою: «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРЕНДИ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА» зі спеціальності 12.00.04 – господарське право,господарсько-процесуальне право.

20160129_113153

Під час свого виступу Інна Василівна зазначила, що подальший ефективний розвиток реального сектору економіки в Україні та дотримання вектора євроінтеграції неможливі без розв’язання системних проблем, що існують у державному секторі економіки, який становить значну частку національної економіки та забезпечує 37 % ВВП. Оренда державного майна є важливою складовою загальної системи заходів, спрямованих на рішення цього завдання. Передача державного майна в оренду дозволяє ефективно використовувати державне майно, підвищити рівень доходів державного бюджету, налагодити нові форми економічного співробітництва державного та приватного секторів економіки.

20160129_113224

Проблематика правового регулювання оренди державного майна належить до тієї категорії економіко-правових проблем, які мають якості постійної наукової та практичної актуальності. Особливістю сучасного стану України є необхідність здійснення ефективних зусиль щодо збереження політичного, економічного та енергетичного суверенітету із одночасною потребою втілення засад євроінтеграційного вектору розвитку. Усе це, фактично, не є можливим без досягнення ефективного стану господарювання у державному секторі, у цілому, та у паливно-енергетичному й військово-промисловому секторах економіки, зокрема. Належний рівень економічної мощі держави дозволить не тільки захистити суверенітет країни від зовнішніх негативних чинників, а й подолати нові для українського суспільства виклики у процесі здійснення адміністративно-територіальної реформи на перших етапах функціонування нової системи організації публічної влади. Ефективне використання можливостей оренди державного майна є вагомою складовою успішного вирішення цих завдань. На сьогодні тільки Фондом державного майна України укладено 24 тис. договорів оренди державного майна. Станом на 01.01.2015 р. забезпечено надходження до державного бюджету коштів від оренди державного майна у розмірі 983,956 млн грн. Але на практиці існують проблеми, пов’язані з відсутністю належного обліку потенційних об’єктів оренди, недоліками порядку передачі та повернення орендованого майна тощо.

Україна має досить розвинуте правове підґрунтя існування оренди державного майна. Загальні положення містяться у Господарському кодексі України та Цивільному кодексі України, Законі України «Про управління об’єктами державної власності» від 21.09.2006 р. Діє спеціальний законодавчий акт, який регулює відносини, пов’язані з передачею в оренду об’єктів державної власності – Закон України «Про оренду державного та комунального майна» від 10.04.1992 р. та ряд законів, що регламентують окремі аспекти оренди державного майна, а саме: Закони України «Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України та галузевих академій наук» від 07.02.2002 р., «Про господарську діяльність у Збройних Силах України» від 21.09.1999 р., «Про наукові парки» від 25.06.2009 р., «Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності» від 08.07.2011 р. Однак аналіз законодавства, яке регламентує оренду державного майна, показує, що його положення, з одного боку, заважають належним чином вирішувати актуальні сьогодні завдання підтримання політичного, економічного, енергетичного суверенітету, а з іншого – несуть на собі відбиток характерної для 90-х років ХХ ст. спрямованості на використання оренди як засобу приватизації, що є невиправданим в аспекті вирішення вищезазначених актуальних завдань.

20160129_113123

Науковий керівник –    кандидат юридичних наук, доцент Титова Олена Віталіївна, Донецький національний університет МОН України, доцент кафедри господарського права (м. Вінниця).

20160129_124813

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, доцент Мілаш Вікторія Сергіївна, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України, доцент кафедри господарського права (м. Харків);

кандидат юридичних наук, доцент Єршова Світлана Іванівна, Товариство з обмеженою відповідальністю «БРайт и К°», начальник юридичного відділу (м. Запоріжжя).

20160129_161828

У роботі уточнено положення щодо правової природи оренди державного майна, досліджено історію становлення та розвитку правового регулювання оренди державного майна. Проаналізовано положення щодо суб’єктів та об’єктів оренди державного майна. Досліджено проблемні питання, пов’язані з укладенням, виконанням та припиненням договору оренди державного майна, та сформульовано пропозиції щодо удосконалення правового регулювання з відповідних питань. Досліджено порядок здійснення контролю у сфері оренди державного майна та порядок притягнення до відповідальності за порушення у цій сфері. Розроблено пропозиції щодо удосконалення правового регулювання здійснення контролю у сфері оренди державного майна та порядку притягнення до відповідальності за порушення у цій сфері.