Продовжується прийом документів до аспірантури Інституту 

Приймальна комісія Державної установи «Інститут економіко-правових  досліджень імені В. К. Мамутова Національної академії наук України» продовжує прийом документів  до аспірантури (за кошти державного бюджету України – за державним замовленням; кошти юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення)

Для здобуття освітнього ступеня доктора філософії можуть вступати особи, які здобули освітній ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) зі спеціальності 081 Право або 293 Міжнародне право.

Прийом до аспірантури здійснюється за очною (за державним замовленням, понад державне замовлення) та заочною (понад державне замовлення) формами навчання за наступними галузями знань та спеціальностями:

Галузь знань: 08 Право;

Спеціальність: 081 – Право.

Етапи вступної кампанії:

Початок прийому заяв і документів – 1 серпня

Закінчення прийому заяв і документів – 10 вересня

Строки проведення конкурсного відбору – до 20 жовтня

Оприлюднення рейтингового списку –  до 20 жовтня

Терміни зарахування вступників –  з 1 листопада 

Вступний іспит зі спеціальності буде проходити  у дистанційному режимі із використанням інтернет-платформи Zoom з 18 по 22 вересня 2023 року (дата та час будуть визначені Приймальною комісією Інституту та додатково повідомлені).

Вступний іспит з іноземної мови буде проходити в приміщенні Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України  або у дистанційному режимі, особливості якого встановлюються  даним Центром 25 вересня 2023 року (час буде визначений Приймальною комісією Інституту та додатково повідомлений)Вступники до аспірантури на умовах контракту,  складають свій вступний іспит на умовах самоокупності. У разі зарахування до аспірантури за контрактом  претендентів, що складали вступний іспит безоплатно,  вартість складання їх  вступного іспиту  буде враховуватися при розрахунках за  навчання у групах.

Для участі у конкурсному відборі, Вступник подає

 • заяву на ім’я директора Інституту;
  • копію документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний ) рівень, на основі якого здійснюється вступ та копію додатка до нього. Особам, які здобули вищу освіту за кордоном, встановлюється еквівалентність поданого диплома відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059; 
  • копію трудової книжки або інші документи, що підтверджують трудовий стаж за фахом (за наявності);
  • 4 фотокартки 3×4; 
  • копію облікової картки платника податків (за наявності); 
  • рекомендацію вченої ради закладу вищої освіти/наукової установи (за наявності); 
  •  копії документів, що підтверджують наукові, навчальні та професійні досягнення (за наявності); 
  •  міжнародний сертифікат рівня не нижче В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти або аналогічного рівня (за наявності); 
  •  список опублікованих наукових праць за обраною спеціальністю та їхні копії (за наявності);
  •  документ  про визнання особи органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю (за наявності); 
  •  медичну довідку (висновок) про наявність  особливих освітніх потреб (за наявності).

Додатково вступник подає: 2 пластикових швидкозшивача, 20 файлів, 10 конвертів А-4.

Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих Вступником для участі у конкурсному відборі. 

Вступники, які не мають опублікованих наукових праць, подають дослідницьку пропозицію з обраної ними наукової спеціальності. 

Дослідницька пропозиція – це науковий текст, підготовлений Вступником до аспірантури, в якому обґрунтовується тематика майбутнього дисертаційного дослідження, його актуальність, стан розробки у вітчизняній та зарубіжній науці; можливі шляхи розв’язання поставлених задач тощо.  Технічні вимоги до дослідницьких пропозицій:  обсяг – до 5-7 сторінок при форматі сторінки А4 (297×210 мм); поля– верх, низ та праве – 20 мм, ліве – 25 мм; шрифт – Times NewRoman, кегель – 14; міжрядковий інтервал – 1,5, стиль – Normal; абзацний відступ – 1,25 см (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску); текст вирівнюється по ширині; перший рядок – (шрифт напівжирний курсив, вирівняний по правому боку) прізвище та ініціали автора, другий рядок – (шрифт курсив, вирівняний по правому боку) курс навчання та заклад вищої освіти або наукова установа; наступний абзац – (шрифт напівжирний всі прописні літери, вирівняний по центру) назва дослідницької роботи;  формат – Word;  мова роботи – українська.

Зарахування до аспірантури буде здійснено в межах залишку ліцензійного обсягу на відповідний рік.

Вартість навчання за рік, на умовах контракту, складає:

 • для денної форми навчання:

– за І-ий рік підготовки – 27456,00 грн. та додатково здійснюється оплата за навчання у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (іноземна мова) та Центрі гуманітарної освіти НАН України (філософія).

– за ІІ-ІV роки підготовки – 27456,00 грн. (за кожний рік навчання).

 • заочної форми навчання:

– за І-ий рік підготовки – 18684, 00 грн. та додатково здійснюється оплата за навчання у Центрі наукових досліджень і викладання іноземних мов НАН України (іноземна мова) та Центрі гуманітарної освіти НАН України (філософія).

– за ІІ-ІV роки підготовки – 18684, 00 грн. (за кожний рік навчання).

Контакти для довідок:

Відповідальний секретар Приймальної комісії, кандидат юридичних наук Сошников Антон Олександрович  +380955031091

Електронна адреса: antonsoshnykov@gmail.com

Сайт Інституту: http://www.iepd.kiev.ua/