15 березня минає річниця з дня смерті видатного вченого в галузі господарського права Валентина Карловича Мамутова

Без заголовка

Сьогодні, 15 березня, виповнилася річниця з дня смерті видатного вченого в галузі господарського права, академіка Національної академії наук України, академіка Національної академії правових наук України, Заслуженого діяча науки і техніки України, Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки, доктора юридичних наук, професора ВАЛЕНТИНА КАРЛОВИЧА МАМУТОВА

І в цей день ми – його учні, колеги та друзі – хочемо згадати нашого вчителя.

В.К. Мамутов народився 30 січня 1928 року в м. Одесі. Незабаром за збігом обставин вся родина переїхала до Свердловська. Там він закінчив середню школу, а в 1949 р. – Свердловський юридичний інститут (нині – Уральська державна юридична академія) за спеціалізацією «прокурор».

У Свердловську розпочалася і державницька юридична кар’єра В.К. Мамутова. В 1950–1956 рр. він працював консультантом, а потім – державним арбітром Держарбітражу при виконкомі Свердловської обласної ради депутатів трудящих. Віддаючись повністю цій роботі, Валентин Карлович всіма можливими способами поглиблює свої знання в законодавстві. Практична діяльність сприяла формуванню наукових інтересів Валентина Карловича – дослідженню проблем правового забезпечення економіки та вдосконаленню господарського законодавства і, водночас, прискорила захист кандидатської дисертації.

Вже у лютому 1956 р. на юридичному факультеті Ленінградського державного університету Валентин Карловичуспішно захищає кандидатську дисертацію на тему «Питання асортименту, якості і комплектності продукції, що поставляється в радянському праві».

У 1956 р. В.К. Мамутов повернувся в Україну і на довгі роки пов’язав свій життєвий шлях із Донеччиною.

Зокрема, він досить тривалий час працював на посадах начальника юридичних відділів республіканського Міністерства будівництва підприємств вугільної промисловості (1956–1957 рр.), Донецької Ради народного господарства (можна сказати, що за радянських часів то був «суперконцерн»)(1957–1965 рр.), Міністерства вугільної промисловості УРСР (1965–1966 рр.).

Саме правова секція Раднаргоспу поклала початок формуванню Донецької школи господарського права та Донецького економіко-правового науково-навчального центру, яким з часом належало зіграти ключову роль в розвитку юридичної науки і освіти.

Після майже 10 років поглиблених досліджень питань взаємодії підприємств з вищими господарськими органами управління, правового регулювання «горизонтальних» та «вертикальних» відносин, реалізації норм права, у 1965 р. Валентин Карлович захищає докторську дисертацію. У 1976 р. (після десяти років) йому присвоєно вчене звання професора. У 1972 р. В.К. Мамутова було обрано членом-кореспондентом, а у 1988 р. – дійсним членом (академіком) Академії наук Української РСР (з 1994 р. – Національнаакадемія наук України).

Весь цей час В.К. Мамутов продовжував поєднувати практичну роботу з науковою діяльністю. Втім жага до підвищення правової грамотності населення регіону, поглиблення наукових досліджень у спільних для економіки та права сферах та необхідність у подальшому поглибленні теорії господарського права в Україні все ж таки зумовлюють його вибір на користь науки.

Так, починаючи з 1966 р. розпочалася безпосередня наукова діяльність В.К. Мамутова. Протягом 1966–1969 рр. обіймав посади заступника керівника з наукової роботи Донецького відділення Інституту економіки АН УРСР. У 1969–1992 рр. – заступник директора з наукової роботи та заввідділом економіко-правових проблем Інституту економіки промисловості АН УРСР. На той час організацією роботи цього інституту займалися один доктор економічних та доктор юридичних наук, а тому внесок Валентина Карловича Мамутова у створення цього наукового закладу важко переоцінити.

З 1992 р. В.К. Мамутов очолив заснований за його поданням та клопотанням Відділення економіки НАН України Інститут економіко-правових досліджень НАН України. Згодом тут починають функціонувати аспірантура і докторантура, спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських і докторських дисертацій за юридичними і економічними науками. Протягом багатьох років В.К. Мамутов здійснював керівництво Інститутом та останніми роками обіймав посаду Почесного директора.

З огляду на ті часи, можна з впевненістю говорити, що Валентин Карлович уособлює собою цілу епоху правової науки, в цілому, та науки господарського права, зокрема. Він стояв у витоків науки господарського права і створення якісного правового регулювання економіки держави.

Взагалі наукові дослідження В.К. Мамутова – це, власне, новий міждисциплінарний напрям у сучасному суспільствознавстві, який розвинувся на базі теорії господарського права. Ця теорія стала також основою становлення і розвитку вчення про правову роботу в народному господарстві. Вона допомагає розв’язувати проблеми правового забезпечення змішаної економіки, її державного регулювання, регіонального управління, міського розвитку, вдосконалення господарського законодавства і практики його застосування. Завдяки зусиллям Валентина Карловича такі поняття, як «економіко-правові проблеми», «економіко-правовий підхід» увійшли в науковий обіг і широко використовуються в літературі.

В останні роки В.К. Мамутов зосереджував свою увагу на розробці методології вдосконалення правового регулювання господарської діяльності в умовах адаптації національного господарського законодавства до права ЄС, правовим аспектам змішаної економіки, систематизації та кодифікації господарського законодавства, становлення і функціонування національного конкурентного законодавства, вдосконалення державного регулювання економіки в нових умовах, правовому забезпеченню регіонального управління, протидії «тінізації» та криміналізації економіки.

Поряд зі своїми колегами він брав активну участь у процесі правотворчості. Зокрема, було розроблено десятки законодавчих актів щодо різних аспектів правового забезпечення економіки, серед яких особливо необхідно виділити підготовлений під керівництвом В.К. Мамутова Господарський кодекс України (який було прийнято 16 січня 2003 р.).

В.К. Мамутов – автор більш ніж 650 наукових праць. Найбільш значними його роботами є монографії «Компетенція державних органів у вирішенні господарських питань промисловості» (1964), «Підприємство і вищестоящий господарський орган» (1969), «Відшкодування збитків від порушень зобов’язань поставки продукції» (у співавт., 1970 ), «Підприємство і матеріальна відповідальність» (у співавт., 1971), «Економічні санкції і дисципліна поставок» (у співавт., 1976), «Удосконалення правового регулювання господарської діяльності (методологія, напрями)» (1986).

Вельми цікавими і корисними, з точки зору практикуючих юристів, є численні публікації, присвячені проблемам організації правової роботи в народному господарстві, і науково-практичні коментарі. У зв’язку з цим слід назвати «Коментар до Положення про соціалістичне державне виробниче підприємство» (у співавт., 1968), «Організація господарсько-правової роботи на підприємстві» (у співавт., 1975), Науково-практичний коментар Господарського кодексу України (2004) та ін.

Поряд із цим, Валентин Карлович був відомим як висококваліфікований педагог. Під його керівництвом захищено понад 40 кандидатських і докторських дисертацій. За участю В.К. Мамутова підготовлені підручники «Господарче право зарубіжних країн» (у співавт., 1996) і «Господарське право» (під загальною редакцією, 2002). У 2003 р. видано авторський збірник наукових праць «Економіка і право».

Фундаментальні дослідження і прикладні розробки В.К. Мамутова широко відомі у наукових колах. Наукова і практична діяльність В.К. Мамутова сприяла зростанню рівня правової культури, підвищенню престижу юридичної професії, утвердженню принципів правової держави.

Цим масштабним завданням була підпорядкована також науково-організаційна і громадська діяльність В.К. Мамутова. У 1992 p. його обирають членом Ради Спілки юристів України, запрошують до складу Комісії Кабінету Міністрів України з економічної реформи, до Соціально-економічної ради при Президентові України, стає членом Президії НАПрН України, Міжнародного комерційного арбітражного суду. В.К. Мамутов очолював Донецький регіональний науковий центр НАПрН України, Координаційне бюро з господарського права НАПрН України, був членом бюро Відділення економіки НАН України, головою спеціалізованої вченої ради при Інституті, почесним доктором Ужгородського національного університету, заступником голови Донецького наукового центру НАН та МОН України, двічі обирався Головою Експертної ради ВАК України з юридичних наук. В.К. Мамутов також очолював редакцію наукового журналу «Економіка та право» та входить до складу редколегій багатьох інших журналів.

За плідну наукову і науково-організаційну діяльність В.К. Мамутова було нагороджено низкою відзнак. Зокрема, почесною грамотою Верховної Ради УРСР (1978, 1988), орденом Дружби народів (1981), премією Академії наук УРСР ім. О.Г. Шліхтера (1982), медаллю «Ветеран праці» (1984), медаллю «10 років незалежності України» (2001), Почесною грамотою Верховної Ради України (2003), Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (2003), орденом князя Ярослава Мудрого V, IV та III ступенів (2003, 2008, 2012), почесною відзнакою Міністерства вугільної промисловості України «Шахтерская слава» (2003), почесною відзнакою Асоціації правників України «За честь і професійну гідність» (2009) та ін.

Валентин Карлович Мамутов зробив неоціненний вклад у розвиток науки господарського права, становлення і розвиток господарського законодавства та докладав значних зусиль до подальшого розвитку цього наукового напряму.

На превеликий жаль, життєвий шлях Валентина Карловича через тривалу хворобу обірвався 15 березня 2018 року.

Ми – учні, друзі та колеги – хочемо запевнити, що науковий спадок Валентина Карловича примножується у наших роботах, а світла пам’ять про нього навічно залишиться в наших серцях!