Наукові праці Малолітневої В.К.

1. Наукові доповіді:

Господарсько-правове забезпечення здійснення державних закупівель у контексті зобовязань перед Світовою організацією торгівлі: наукова доповідь; НАН України, Ін-т екон.-прав. дослід.Донецьк: ІЕП НАН України, 2013.52 с.

2. Колективні монографії:

1. Правове регулювання зовнішньоторговельної діяльності в умовах реалізації інтеграційних прагнень України : монографія за ред. О.О. Ашуркова (Малолітнева В.К. Розділ 4, підрозділ 4.5) ; НАН України, Ін-т економіко-правових досліджень. Чернігів : Десна Поліграф, 2015. 392 с.

2. Malolitnevа V., Dzhabrailov R. Harmonization of Ukraine’s public procurement system with the EU standards: the concept of special and exclusive rights // Legal mechanisms to ensure the activities of economic entities: collective monograph / ISMA University. – Riga: “Landmark” SIA, 2016. – P. 92 – 104.

3. Статті у фахових наукових виданнях:

1. Груцинова В.К. Захист національного товаровиробника у сфері здійснення державних закупівель / В.К. Груцинова // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. Спецвипуск.2012.Том 1.С. 322 – 325.

2. Груцинова В.К. Сфера охоплення Угодою Світової організації торгівлі про державні закупівлі: теоретичні аспекти та практичні проблеми для України / В.К. Груцинова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право.Ч.1.2012. – № 20.С. 49 – 53.

3. Груцинова В.К. Сутність переліків постачальників згідно з Угодою з державних закупівель СОТ / В.К. Груцинова // Підприємництво, господарство і право.2013. – №6.С. 36 – 40.

4. Малолітнева В.К. Роль Договору про функціонування ЄС у правовому регулюванні відносин у сфері державних закупівель / В.К. Малолітнева // Бюлетень Міністерства юстиції України.2014. – № 5 (151).С. 95 – 101.

5. Малолітнева В.К. Відповідність законодавства України правилам ЄС у сфері державних закупівель: визначення поняттязамовник[Електронний ресурс] / В.К. Малолітнева // Порівняльно-аналітичне право.2014. – № 5.С. 133 – 137.Режим доступу : http://pap.in.ua/5_2014/41.pdf.

6. Малолітнева В.К. Реформування законодавства з державних закупівель у контексті міжнародних зобов’язань України перед ЄС / В.К. Малолітнева, Р.А. Джабраілов // Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренко. – 2015. – № 1. – С. 214 – 224 (Особистий внесок: досліджено питання основних проблем реформування вітчизняного законодавства з держзакупівель у контексті підписання та ратифікації Угоди про асоціацію з ЄС).

7. Малолітнева В.К. Захист та розвиток економічної конкуренції у контексті міжнародних зобов’язань України перед ЄС: співвідношення державних закупівель і державної допомоги / В.К. Малолітнева, О.Е. Колосова // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. – 2015. – №4. – С.95-103 (Особистий внесок: досліджено випадки, коли державні закупівлі становлять державну допомогу, що заборонена згідно із законодавством ЄС).

8. Малолітнева В.К. Активізація господарської діяльності суб’єктів малого та середнього підприємництва: застосування принципуСпочатку подумай про малий бізнес / В.К. Малолітнева // Порівняльно-аналітичне право. 2015. 3. С. 116 119 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://pap.in.ua/3_2015/35.pdf.

9. Малолітнева В.К. Зменшення регуляторного навантаження на суб’єктів малого та середнього підприємництва: застосуванняМСП-тесту” / В.К. Малолітнева // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. 2015. 5. – С. 125-132.

10. Малолітнева В.К. Імплементація актів законодавства ЄС у сфері господарської діяльності: запобіганняпозолочування права ЄС / В.К. Малолітнева // Порівняльно-аналітичне право. 2015. 5. С. 150154 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://pap.in.ua/5_2015/44.pdf.

11. Малолітнева В.К. Гармонізація законодавства з державних закупівель в Україні зі стандартами ЄС: концепція спеціальних та ексклюзивних прав” / Р.А. Джабраілов, В.К. Малолітнева // Форум права. – 2016. – №2. – С. 83 – 92.

12. Малолітнева В.К. Правове регулювання здійснення державних закупівель інновацій як засобу реконструкції економіки України / В.К. Малолітнева // Порівняльно-аналітичне право. 2016. 3. С. 109 113 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://pap.in.ua/3_2016/31.pdf.

13. Малолітнева В.К. Державні закупівлі як засіб стимулювання інноваційного розвитку економіки: поняття перед-комерційних закупівель та закупівель інноваційних рішень / В.К. Малолітнева // Юридичний електронний журнал. 2016. 4. С. 71 75 [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://lsej.org.ua/4_2016/20.pdf.

4. Наукові статті у зарубіжних наукових виданнях:

1. Груцинова В.К. Закупки государственными и коммунальными предприятиями согласно Соглашению ВТО о государственных закупках: на примере Украины / В.К. Груцинова // Евразийский юридический журнал.2013. – №10(65).С. 93-98.

2. Malolitneva V. The public procurement system of Ukraine in the context of the EUUkraine Association Agreement / V. Malolitneva // European procurement and public private partnership law review.2014.No.2.P. 126 – 137.

3. Malolitneva V. Ukraines potential accession to the WTO Government procurement agreement: what are the pros and cons? / V. Malolitneva // GSTF Journal of Law and Social Sciences.2014.Vol. 4. – № 1.P. 52 – 60.

4. Малолітнева В.К. Регіоналізм і регіоналізація: співвідношення понять / В.К. Малолітнева // Jurnalul juridic national: teorie si practica. 2016. 2(18).С. 116 – 118.

5. Статті в інших наукових виданнях, матеріалах конференцій, періодичних професійних виданнях:

1. Груцинова В.К. Напрями вдосконалення законодавства України у сфері здійснення державних закупівель та реалізації державного замовлення // В.К. Груцинова, Р.А. Джабраілов // Юридичний журнал.2012. – № 11(125).С. 43-53. (Особистий внесок: досліджено питання особливостей здійснення державних закупівель в Україні за рамковими угодами, а також ролі державного замовлення як засобу державного регулювання економіки).

2. Груцинова В.К. Вплив членства України в СОТ на правове регулювання здійснення державних закупівель / В.К. Груцинова // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые средства защиты национальной экономики : материалы Девятой Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции (Донецк, 9-16 марта 2012 г.) ; НАН Украины. Ин-т экономико-правовых исследований.Донецк: Изд-воНоулидж, 2012.С. 157-166.

3. Груцинова В.К. Щодо питання захисту національних товаровиробників у сфері здійснення державних закупівель / В.К. Груцинова // Экономико-правовые исследования в XXI веке: общие проблемы хозяйственного права на современном этапе развития общества 20-летию Института экономико-правовых исследований НАН Украины) : материалы Десятой Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции (Донецк, 21-30 сентября 2012 г.) ; НАН Украины, Инт экономико-правовых исследований.Донецк: Изд-воНоулидж, 2013.С. 144-150.

4. Груцинова В.К. Роль державного замовлення у державному регулюванні економіки України / В.К. Груцинова // Актуальні досягнення юридичної науки в XXI столітті: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 30 листопада1 грудня 2012 р.).Львів : Західноукраїнська організаціяЦентр правничих ініціатив, 2012.Ч.1.С. 53-55.

5. Груцинова В.К. Предмет централізованих державних закупівель / В.К. Груцинова // Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 січня 2013 р.).Львів : Західноукраїнська організаціяЦентр правничих ініціатив, 2013 : у 2х частинах.Ч. 2.С. 22-24.

6. Груцинова В.К. Щодо співвідношення основних понять у законодавстві про здійснення державних закупівель / В.К. Груцинова // Экономико-правовые исследования в ХХI веке: Хозяйственный кодекс Украины в системе правового обеспечения экономики 10-летию принятия) : материалы Одиннадцатой Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции (Донецк, 4-12 февраля 2013 г.) ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований.Донецк: Изд-во “Ноулидж, 2013.С.164-174.

7. Груцинова В.К. Правові засоби забезпечення доступу малих та середніх суб’єктів господарювання до здійснення централізованих державних закупівель / В.К. Груцинова // Naukova mysl informacyjnej powieki: materialy IX Miedzynarodowej naukowi-praktyczney konferencji (Przemysl, 07-15 marca 2013 r.).Przemysl: Nauka i studia, 2013.Vol. 10: Prawo, Politologija, Filozofia.S. 26-34.

8. Груцинова В.К. Організації у сфері закупівель згідно до Угоди про державні закупівлі Світової організації торгівлі / В.К. Груцинова // Věda a technologie: krok do budoucnosti2013 : мateriály IX Mezinárodní vědecko-praktická konference (Praha, 27 února5 březen 2013 r.).Praha: Publishing houseEducation and Sciences.r.o, 2013.Díl 21: Právni vědy. Historie.S. 51-55.

9. Груцинова В.К. Новеллы Соглашения Всемирной торговой организации о государственных закупках 2006 года / В.К. Груцинова // Science progress in European countries: new concepts and modern solutions: papers of the 1st International Scientific Conference (Stuttgart, Germany, March 28, 2013).Stuttgart: ORT Publishing, 2013.Vol. 3.P. 87-90.

10. Груцинова В.К. Щодо застосування у Законі України «Про здійснення державних закупівель» поняття «учасник закупівлі» / В.К. Груцинова // Сучасні правові системи світу в умовах глобалізації: реалії та перспективи: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 13-14 квітня 2013 р.).К. : Центр правових наукових досліджень, 2013.Ч.1.С. 100-101.

11. Груцинова В.К. Відповідність законодавства України положенням Угоди СОТ з державних закупівель: строки здійснення закупівель / В.К. Груцинова // Закарпатські правові читання: матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Ужгород, 25-26 квітня 2013 р.) ; Закарпатський державний університет.Ужгород: Редакційно-видавничий центр ЗакДУ, 2013.С. 188-191.

12. Груцинова В.К. Законодавство України та ЄС щодо учасників державних закупівель / В.К. Груцинова // Экономико-правовые исследования в XXI веке: правовые аспекты интеграции Украины в мировую экономику : материалы Двенадцатой Междунар. науч.-практ. Интернет-конференции (Донецк, 26 августа6 сентября 2013 г.) ; НАН Украины, Ин-т экономико-правовых исследований.Донецк : Ноулидж, 2013.С. 131-136.

13. Малолітнева В.К. Відповідність положень Закону УкраїниПро особливості здійснення державних закупівель в окремих сферах господарської діяльностівимогам ЄС / В.К. Малолітнева // Теорія і практика сучасної юриспруденції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Херсон, 13-14 грудня 2013 р.) ; Херсонський державний університет.Херсон: Видавничий дімГельветика, 2013.С. 100-105.

14. Малолітнева В.К. Здійснення державних закупівель науково-дослідними установами та вищими навчальними закладами за рахунок власних надходжень / В.К. Малолітнева // Актуальні проблеми теорії та практики сучасного державоутворення та правоутворення : зб. тез Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів (Кривий Ріг, 18 квітня 2014 р.). Кривий Ріг : Криворізький національний ун-т, 2014.С. 29-32.

15. Малолітнева В.К. Відповідність законодавства України правилам ЄС з державних закупівель:зеленіта соціально відповідальні закупівлі / В.К. Малолітнева // Закарпатські правові читання : матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (Ужгород, 25-27 квітня 2014 р.) ; Ужгородський національний університет.Ужгород: Вид-во УжНУГоверла, 2014.Т.2.С. 96-101.

16. Малолетнева В.К. Государственные нужды как признак государственных закупок и государственного заказа (на примере Украины) / В.К. Малолетнева // Вопросы современной юриспруденции : сборник статей по материалам XXXV Междунар. науч.-практ. конф. (Новосибирск, Россия, март 2014 г.).Новосибирск : Сибирская ассоциация консультантов, 2014. – №3(35).С. 105-116.

17. Malolitneva  V. Potential accession to the WTO Government Procurement Agreement: case study on Ukraine / V. Malolitneva // Law, regulations and public policy (LRPP 2014) : proceedings of the 3rd annual International conference (Bangkok, Thailand, 9th-10th June, 2014).Bangkok: GSTF, 2014.P. 9-17.

18. Груцинова В.К. Господарсько-правові засоби підвищення ефективності здійснення державних закупівель / В.К. Груцинова // Правове регулювання суспільних відносин в умовах демократизації Української держави: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 3-4 жовтня 2014 р.).Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2014.С. 108-111.

19. Малолітнева В.К. Обєднання державних закупівель як засіб підвищення їх ефективності / В.К. Малолітнева // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 6-7 лютого 2015 р.).Одеса: Міжнародний гуманітарний університет, 2015.С. 119-122.

20. Малолітнева В.К. Електронні державні закупівлі в Україні: досвід ЄС / В.К. Малолітнева // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : zbornik prispevkov z medzinarodney vedeckej konferencie (Kosice, Slovenska republika, 27-28 februar 2015). Kosice: Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. S. 100-102.

21. Малолітнева В.К. Державні закупівлі як засіб забезпечення енергоефективності / В.К. Малолітнева // Правове забезпеченн економічного розвитку тп екологічної безпеки суспільства : матеріали Всеук. Наук.-практ. Конф. (Вінниця, 14-15 травня 2015). – Вінниця: Донецький національний університет, 2015. – С. 175-178.

22. Malolitneva V. EU public procurement markets: opportunities and impediments for Ukrainian suppliers / V. Malolitneva // Globalization. Development and Perspectives: materials of the international conference (Lviv, 14-15th of September, 2015). – Lviv: NGO “Society Initiatives Institute”. – Lviv, 2015. – P. 53-54.

23. Малолітнева В.К. Зменшення регуляторного навантаження на суб’єктів господарювання: досвід Великобританії / В.К. Малолітнева // Пріоритетні напрями модернізації системи права України: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Кривий Ріг, 13-14 листопада 2015 р.). – Кривий Ріг : Криворізький національний університет, 2015. – С. 51-55.

24. Малолітнева В.К. Реалізація “горизонтальної” політики з енергоефективності в державних закупівлях у контексті виконання Угоди про асоціацію з ЄС / В.К. Малолітнева // Економіко-правові дослідження в ХХІ столітті: розвиток господарського законодавства в контексті викоанння Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 8-16 грудня 2015 р.). – К. : Інститут економіко-правових досліджень НАН України, 2015 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/arhiv/uchastnik.php?ELEMENT_ID=776&ID=788.

25. Малолітнева В.К. Регіоналізм та регіоналізація: співвідношення понять / В.К. Малолітнева // Нові завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 26-27 лютого, 2016 р.). Одеса: Міжнародний нуманітарний університет. Інститут націоналоьного та міжнародного права, 2016.

26. Малолітнева В.К. Відновлення економіки Донбасу: особливості застосування законодавства про державну допомогу до відносин у сфері державних закупівель / О.Е. Колосова, В.К. Малолітнева // Економіко-правові дослідження в ХХI столітті: господарсько-правові засоби відновлення економіки Донбасу (із юридичною та економічною секціями): матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Київ, 1019 травня 2016 р.) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.hozpravo.com.ua/conferences/uchastnik/index.php?ELEMENT_ID=815.